Voorlichtingsbijeenkomsten OPZuid in maart 2015

De provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben in samenwerking met het Rijk een innovatieprogramma opgesteld om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven: het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid). Een groot deel van de financiering van het programma is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.Naast Europa dragen ook de zuidelijke provincies en het Rijk bij. Omdat van projectuitvoerders ook een private investering gevraagd wordt, zal de totale investeringsimpuls voor Zuid-Nederland circa 321 miljoen euro bedragen.

Strategische aanpak

De basis voor het OPZuid is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen en focus is aangebracht op cross-overs tussen internationale topclusters onderling en met nationale topclusters met internationale potentie: high tech systems, chemie, agrofood, life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance.

Innovatie en CO2-reductie

Het OPZuid investeert in slimme duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid in de regio Zuid-Nederland. Speerpunten zijn innovatiebevordering binnen met name het MKB en de overgang naar een koolstofarme economie. Wat innovatiebevordering betreft, wordt ingezet op versterking en verbreding van het open innovatiesysteem en methoden en processen die daarbij aansluiten, zoals living labs, proeftuinen, co-creatie, sociale innovatie en het benutten van design. Het speerpunt koolstofarme economie richt zich met name op vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie. In het kader van een slimme uitrol van nieuwe technieken in de gebouwde omgeving, is een belangrijke rol weggelegd voor de steden.

Betrokkenheid van het veld

In het nieuwe innovatieprogramma wordt nog nadrukkelijker dan voorheen gestuurd op de werving van kwalitatief goede projecten en het bereiken van de programmadoelstellingen. Zowel bij de totstandkoming van het programma, als in de uitvoering, zijn bedrijven, kennisinstellingen, provincies en gemeenten nauw betrokken. Dit heeft geresulteerd in een programma dat breed gedragen wordt. De kwalitatieve beoordeling van projectaanvragen is in handen van een deskundigencommissie, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen met expertise en ervaring in de voor het OPZuid belangrijke sectoren en kennisgebieden. Een andere belangrijke taak is weggelegd voor de regionale triple helix-organisaties. Zij bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van kwalitatief goede projecten die aansluiten bij de regionale innovatiestrategie van Zuid-Nederland.

Publicatie subsidieregeling en openstelling programma

De OPZuid subsidieregeling zal begin maart gepubliceerd worden op www.stimulus.nl en de websites van de programmapartners. Projectaanvragen kunnen vanaf 1 april 2015 worden ingediend.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten

Het OPZuid wordt uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement, in nauwe samenwerking met steunpunten bij de provincies en steden. Direct na publicatie van de regeling, organiseert Stimulus in samenwerking met de programmapartners een aantal regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële subsidieaanvragers. Deze bijeenkomsten bestaan uit een korte plenaire sessie waarin de doelstellingen van het programma uitgelegd worden en een aantal praktijkgerichte, interactieve workshops waarin het aanvraagproces en financieel administratieve onderwerpen aan de orde komen. Tevens zal een workshop georganiseerd worden over het nieuwe Interreg programma. Dit programma lijkt qua doelstellingen en doelgroepen veel op OPZuid, maar richt zich m.n. op grensoverschrijdende projecten.

Data

De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Zeeland                             3 maart 2015      15.00-19.00 uur
Oost-Brabant                    5 maart 2015      16.00-20.00 uur
West-Brabant                   11 maart 2015   13.00-17.30 uur
Limburg                            12 maart 2015   16.00-20.00 uur

Aanmelden

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@stimulus.nl onder vermelding van uw contactgegevens en de datum waarvoor u zich aanmeldt. Let op, om het interactieve karakter van de bijeenkomst te behouden, is het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 130 personen. Om zoveel mogelijk organisaties de kans te bieden een bijeenkomst bij te wonen, mogen per organisatie niet meer dan twee personen afgevaardigd worden.

Na aanmelding ontvangt u van Stimulus Programmamanagement een bevestiging met nadere informatie over het programma, de workshops en de locatie.

Presentatie