Logo Medegefinancierd door de Europese Unie - kleur

Programma OPZuid EFRO
2021-2027

Europees programma
voor transitiegedreven innovatie

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het OPZuid 2021-2027 programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het OPZuid 2021-2027 programma.

Projecten

Bekijk hier alle strategische EU-projecten uit OPZuid 2021-2027.

Subsidie voor het benutten van innovatiekracht voor economische én maatschappelijke impact

OPZuid EFRO 2021-2027

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’.

Logo Medegefinancierd door de Europese Unie - kleur

De opzet van de openstellingen is in 2024 anders dan de voorgaande openstellingen binnen OPZuid 2021 – 2027. Waar eerst de transities met specifieke thema’s afzonderlijk opengesteld werden, zijn er dit jaar maar twee openstellingen in twee identieke openstellingsrondes (voor- en najaar). Door de indeling per transitie en thema los te laten, wordt het mogelijk om crossverbanden te maken tussen de verschillende transities. Subsidie kan dus binnen één van deze twee openstellingen worden verstrekt voor innovatieprojecten die een bijdrage leveren aan één of meer van de maatschappelijke transities. Daarbij kan de aanvrager de manier waarop antwoord wordt gegeven op de onder de transities benoemde uitdagingen, zelf bepalen.

Openstelling 1: Klimaat, landbouw en voeding, grondstoffen en gezondheid – Slimmer Europa

Deze openstelling luidt als volgt: ‘’Bevorderen van innovatie met maatschappelijke en economische impact in Zuid-Nederland, dankzij het doorontwikkelen, demonstreren en vermarkten van kansrijke technologische én niet-technologische innovaties en versterking van het Zuid-Nederlandse innovatie-ecosysteem’’ en is bedoeld voor projecten gericht op de Klimaattransitie, Landbouw & Voedingstransitie, Grondstoffentransitie en de Gezondheidstransitie. Lees de factsheet voor alle informatie over deze openstelling in het voorjaar.

Openstelling 2: Energie – Groener Europa

Deze openstelling luidt als volgt: ‘’Bevorderen van de demonstratie, vermarkting en opschaling van kansrijke innovatieve oplossingen die de energietransitie bevorderen, in samenwerking met het mkb en maatschappelijke middenveld in Zuid-Nederland” en is bedoeld voor projecten gericht op de Energietransitie. Lees de factsheet voor alle informatie over deze openstelling in het voorjaar.

Voor de transities klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid kunnen de volgende type acties in aanmerking komen voor subsidie:

 • de ondersteuning van living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven,
  kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld samenwerken en / of;
 • de (door)ontwikkeling van innovaties binnen en tussen mkb en / of;
 • de(door)ontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardenketens van bedrijven.

Voor de energietransitie kunnen de volgende type acties in aanmerking komen voor subsidie:

 • de ondersteuning van living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven,
  kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld samenwerken en / of;
 • de (door)ontwikkeling van innovaties binnen en tussen mkb en / of;
 • de (door)ontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardenketens van
  bedrijven.
 • het ondersteunen van het mkb bij de door het ontwikkelen van business cases, demonstratie in de reële
  omgeving, proefproductie, en eerste uitrol danwel initiële opschaling van innovaties die kunnen
  bijdragen aan hernieuwbare energieproductie en slimme energiesystemen, -netwerken en –opslag en /
  of;
 • het lokaal in de praktijk brengen en doorontwikkelen van innovatieve vormen van duurzame
  energieproductie en energiesystemen, -netwerken en –opslag.

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt ook voldaan aan de volgende vereisten:

 • de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister;
 • het project komt ten goede aan Zuid-Nederland;
 • het mkb maakt aantoonbaar onderdeel uit van het project.

Het programma richt zich in Zuid-Nederland op het mkb, in aansluiting op de nieuwe RIS3 2021-2027.

Openstellingen 2024

Subsidie Geografisch gebied Type subsidiabele aanvrager Openstelling Specifieke doelstelling Transitie Beschikbare subsidie in € Informatie
OPZuid 2021-2027 Zuid-Nederland Begunstigden zijn het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties, intermediaire organisaties (ROM’s), campussen en onder andere valorisatieorganisaties in Zuid-Nederland en daarbuiten met aantoonbare meerwaarde. 19 februari 2024 09:00 uur tot 12 april 2024 17:00 uur. 1. Innovatie van het opwekken van hernieuwbare energie

2. Het ontwikkelen van slimme energiesystemen

Energie 12,5 miljoen Documenten

Factsheet

3. Innovatiebevordering

 

Klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid 12,5 miljoen Factsheet
Totaal 25 miljoen
16 september 2024 09:00 uur tot 1 november 2024 17:00 uur. 1. Innovatie van het opwekken van hernieuwbare energie

2. Het ontwikkelen van slimme energiesystemen

Energie 12,5 miljoen Factsheet
3. Innovatiebevordering Klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid 12,5 miljoen Factsheet
  Totaal 25 miljoen

Op de pagina ‘Openstellingen‘ vindt u alle openstellingen.

Voor de periode 2021-2027 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 105 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten voor economische én maatschappelijke impact. Het Rijk investeert nog eens 20 miljoen euro.

Met deze middelen voeren de programmapartners, waaronder het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit Zuid-Nederland (en daarbuiten met aantoonbare meerwaarde), overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties (ROM’s), campussen, valorisatieorganisaties, etc., het OPZuid 2021-2027 uit.

De organisatie van het OPZUID 2021-2027 is als volgt geregeld:

Beheerautoriteit – Stimulus Programmamanagement

De provincie Noord-Brabant is aangewezen als Beheerautoriteit voor het Programma EFRO 2021-2027 Zuid-Nederland. De provincie draagt de eindverantwoordelijkheid over de inhoudelijke en financiële uitvoering van het programma. In deze rol legt zij verantwoording af aan de Europese Commissie.

Stimulus Programmamanagement is de afdeling van de provincie Noord-Brabant die het OPZuid 2021-2027 uitvoert. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met steunpunten bij de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Stimulus adviseert en faciliteert projectaanvragers en -uitvoerders en controleert de voortgang en rechtmatigheid van de projecten. Meer informatie over Stimulus Programmamanagement vindt u hier.

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van triple helix-organisaties, het Rijk en provinciale en lokale overheden. De Stuurgroep heeft tot taak het Monitoringcomité gevraagd en ongevraagd te adviseren over de strategische en inhoudelijke sturing van het programma. Het kan hierbij gaan om wijzigingen in de uitvoering van het programma of het programmabeheer. De Stuurgroep is door de Beheerautoriteit ingesteld.

Monitoringcomité

Het Monitoringcomité (Comité van Toezicht) ziet toe op de correcte uitvoering van het programma: het evalueert onder andere de uitvoering en de vooruitgang die geboekt is met de verwezenlijking van de doelstellingen en brengt advies uit over door de Beheerautoriteit voorgestelde wijzigingen van het programma. Het Comité van Toezicht is de benaming voor het monitoringcomité als bedoeld in artikel 38 van de Europese Verordening 2021/1060. In artikel 40 van deze verordening staan de taken van het monitoringcomité beschreven.

Het Monitoringcomité staat onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland, de heer Han Polman.  Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van: de drie zuidelijke provincies, het Rijk, de Europese Commissie, kennisinstellingen, milieuorganisaties, het maatschappelijk middenveld, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Monitoringomité is ingesteld door de Beheerautoriteit, zie het instellingsbesluit.

In het kader van transparantie publiceert het Monitoringcomité van elke vergadering een beknopt verslag. De verslagen zijn beschikbaar via de pagina ‘Monitoringcomité‘.

Adviescommissie

De Adviescommissie Stimulus Programmamanagement is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van projectaanvragen. Nadat aanvragen door Stimulus Programmamanagement zijn getoetst op volledigheid en op passendheid binnen het programma, beoordeelt de externe Adviescommissie de kwaliteit van aanvragen aan de hand van vijf landelijk vastgestelde criteria. De Adviescommissie geeft een zwaarwegend advies aan de Beheerautoriteit op basis van de kwalitatieve rangschikking van de aanvragen.

De Adviescommissie kent een vaste kern en een flexibele schil. De vaste kern bestaat uit twee leden, waaronder de voorzitter. Zij dienen te zorgen voor continuïteit in de beoordeling. De flexibele schil bestaat uit ongeveer drie leden, die per call worden gekozen uit een longlist. Deze leden worden op inhoudelijk gronden en beschikbaarheid geselecteerd.

De Adviescommissie is ingesteld door de Beheerautoriteit, zie de instellingsbesluiten.

Triple helix

In het OPZuid wordt nadrukkelijk gestuurd op de werving van kwalitatief goede projecten. In de projectontwikkeling en programmasturing krijgt het veld dan ook een belangrijke rol. De regionale triple helix- organisaties van Zuid-Nederland – netwerken van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen – bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van kwalitatief goede projecten die aansluiten bij de Regionale Innovatiestrategie van Zuid-Nederland Het werkgebied van de triple helix-organisaties en hun prioritaire thema’s zijn verdeeld over de drie provincies. Hun contactgegevens vindt u hier.

Klachtenprocedure

De provincie Noord-Brabant vervult de rol van beheerautoriteit voor het OPZuid, Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de Provincie Noord-Brabant. Voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de van de Provincie Noord-Brabant.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.