MIT Zuid

Op 11 december 2014 hebben de 12 Nederlandse provincies de Samenwerkingsagenda ondertekend, waarin de gezamenlijke provincies (op landsdelig niveau), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren en MKB Nederland afspraken hebben gemaakt over de stroomlijning van het financiële instrumentarium gericht op stimulering van innovatie bij het MKB. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering van de MIT-regeling zoveel mogelijk is gedecentraliseerd. In 2015 is in dit verband de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid) verschenen. Ook in 2019 wordt het MIT Zuid in de drie Zuid-Nederlandse provincies uitgevoerd. De volledige tekst van de subsidieregeling (MIT Zuid 2019) leest u in de geconsolideerde subsidieregeling.

Het MIT Zuid omvat een set van twee financiële instrumenten om de eerste fases van innovatie te stimuleren voor het MKB. Het betreft achtereenvolgens projecten gericht op:

 • Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject
 • Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Projecten moeten passen binnen minimaal één van de in de RIS3 door Zuid-Nederland gekozen topclusters én binnen één of meerdere thema’s uit de Innovatieprogramma’s Topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naar aanleiding van de openstelling van het MIT Zuid in 2015 zijn 65 Haalbaarheidsprojecten goedgekeurd en 38 R&D samenwerkingsprojecten. In 2016 zijn 2 Innovatieadviesprojecten, 73 Haalbaarheidsprojecten en 38 R&D samenwerkingsprojecten goedgekeurd. In 2017 zijn 6 Innovatieadviesprojecten, 128 Haalbaarheidsprojecten en 35 R&D samenwerkingsprojecten goedgekeurd. In 2018 zijn 129 Haalbaarheidsprojecten en 37 R&D samenwerkingsprojecten goedgekeurd.

De opzet van het instrumentarium in 2019 is vrijwel gelijk aan de opzet in 2018. Er is echter één belangrijke wijziging en dat is dat de maximale subsidie voor haalbaarheidsprojecten is verlaagd van 25.000 euro naar 20.000 euro . De op 19 februari 2019 door Gedeputeerde Staten van de drie provincies goedgekeurde Wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid 2019) verwoordt de wijzigingen. De volledige tekst van de subsidieregeling (MIT Zuid 2019) leest u in de geconsolideerde subsidieregeling.

Wanneer een project niet aansluit bij de voor Zuid-Nederland gekozen topclusters of het betreft een bovenregionaal samenwerkingsproject, is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door op de website van RVO.nl de LOKETWIJZER in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.

Indiening van aanvragen in MIT Zuid geschiedt uitsluitend via de digitale webportal.

De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren. In het kader van het MIT Zuid is financiële steun mogelijk voor twee typen projecten:

 • Haalbaarheidsproject

Het onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn.

 • R&D samenwerkingsproject

Project door samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of leidt tot wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

 • Haalbaarheidsproject

De subsidie voor een Haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro.

 • R&D samenwerkingsproject

De subsidie voor een R&D samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 350.000 euro per aanvraag. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband wordt ten minste 25.000 euro en ten hoogste 100.000 euro aan subsidie verstrekt, in geval het totale subsidiebedrag maximaal 200.000 euro betreft. Indien het totale subsidiebedrag meer dan 200.000 euro en maximaal 350.000 euro bedraagt, wordt ten hoogste 175.000 euro aan subsidie per deelnemer verstrekt. Maximaal 50% van het subsidieplafond voor R&D samenwerkingsprojecten wordt toegekend voor aanvragen met een subsidiehoogte van 200.000 euro tot en met 350.000 euro.

Het MIT Zuid is gericht op het innovatieve MKB. In het kader van de Haalbaarheidsprojecten kunnen individuele MKB-bedrijven aanvragen, voor R&D samenwerkingsprojecten staat de regeling open voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal twee MKB-ondernemingen. Alleen MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie.

MIT Haalbaarheidsprojecten:
Loket gesloten. Het is momenteel niet meer mogelijk om projectaanvragen in te dienen.

Voor dit instrument geldt dat de behandeling plaatsvindt op volgorde van indiening (first come, first serve). De dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, geldt hierbij als ijkmoment. Alle volledige aanvragen die op 9 april 2019 worden ontvangen worden gelijk behandeld. De beoordelingsvolgorde van deze aanvragen wordt bepaald door middel van loting.

R&D samenwerking:
Loket gesloten. Het is momenteel niet meer mogelijk om projectaanvragen in te dienen.

Voor dit instrument wordt het tendermechanisme toegepast. Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regelingtechnische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie.

Voor het MIT Zuid 2019 is een budget van 10.464.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van het Zuid-Nederlandse MKB. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt hier de helft aan bij, evenals de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gezamenlijk.
De organisatie van het MIT Zuid is als volgt:

Gedeputeerden Staten van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 gezamenlijk vastgesteld. Op 19 februari 2019 is de laatste wijzigingsregeling vastgesteld. De volledige tekst van de subsidieregeling (MIT Zuid 2019) leest u in de geconsolideerde subsidieregeling.

Namens de drie provincies treedt Stimulus Programmamanagement op als uitvoeringsorganisatie. Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, die in opdracht van de Europese Commissie, het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland een aantal Europese subsidieprogramma’s (o.a. OPZuid 2014-2020 en POP3 Brabant) en nationale regelingen (MIT Zuid) uitvoert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Stimulus is gevestigd in Eindhoven.

Taken Stimulus
In het kader van MIT Zuid voert Stimulus de volgende taken uit:

 • Vraagbaak voor technische en procedurele vragen over de subsidieregeling en de uitvoering.
 • Ontvangst van subsidieaanvragen via de digitale webportal.
 • Toetsing van ontvangen aanvragen op volledigheid.
 • Inwinnen van inhoudelijk advies op volledige aanvragen.
 • Financieel-technische toetsing op subsidievereisten.
 • Besluitvorming m.b.t. aanvragen.
 • Bewaking uitputting subsidieplafond.
 • Communicatie en publiciteit.
 • Bewaking van financiële en inhoudelijke voortgang van goedgekeurde projecten en de regeling.
 • Afwikkeling eindrapportage en vaststelling subsidie.

Taken ROMs
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) hebben een belangrijke rol in de toeleiding en begeleiding van projecten. Ook kan de ROM worden geraadpleegd in geval van inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de aansluiting bij het Topsectorenbeleid en de Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). Voor aanvragen voor het instrument ‘Haalbaarheid’ geven de ROMs na ontvangst van de aanvragen een inhoudelijk advies af.

 • ROM voor Zeeland: Economische Impuls Zeeland (EIZ)
 • ROM voor Noord-Brabant: Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)
 • ROM voor Limburg: NV Industriebank LIOF

Klik hier voor alle contactpersonen.

Taken externe adviescommissie
Een onafhankelijke externe adviescommissie zal aanvragen in het kader van het instrument R&D samenwerkingsprojecten op kwaliteit beoordelen en voorzien van een advies.

Klachtenprocedure
Namens de drie provincies treedt Stimulus Programmamanagement op als uitvoeringsorganisatie. Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

MIT Zuid

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Het MIT Zuid wordt uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement in samenwerking met de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Hieronder vindt u de contactpersonen voor dit programma.

Ingrid Boeije

Secretaresse

  T: 040 237 0100
  E: secretariaat@stimulus.nl

   Inge Renckens

   Financieel adviseur

    T: 040 237 3239
    E: i.renckens@stimulus.nl

     Chantal van de Ven

     Communicatieadviseur

      T: 040 237 0100
      E: c.vandeven@stimulus.nl

       Petra Brekelmans

       Juridisch adviseur

        T: 040 237 0100
        E: p.brekelmans@stimulus.nl

         Luuk Muller

         Financieel adviseur

          T: 040 237 0100
          E: l.muller@stimulus.nl

           

           

           Celine van Soest

           Programmamanager

            T: 040 237 3239
            E: c.vansoest@stimulus.nl

             Petra van Driel

             Juridisch adviseur

              T: 040 237 0100
              E: p.vandriel@stimulus.nl

               Germa Koolen

               Communicatieadviseur

                T: 040 237 0100
                E: g.koolen@stimulus.nl

                 Yassine Sallah

                 Financieel adviseur

                  T: 040 237 3239
                  E: y.sallah@stimulus.nl

                   Remco Reisinger

                   Hoofd Stimulus Programmamanagement

                    T: 040 237 0100
                    E: r.reisinger@stimulus.nl

                     Leon Verlinde

                     Provincie Zeeland

                      T: 0118 631 218
                      E: lc.verlinde@zeeland.nl

                       Paul Apeldoorn

                       Provincie Noord-Brabant

                        T: 073 681 28 12
                        E: papeldoorn@brabant.nl

                         Hans de Jong

                         Provincie Limburg

                          T: 043 389 74 78
                          E: h.de.jong@prvlimburg.nl

                           Lisette Tilmans

                           NV Industriebank LIOF

                            T: 06 15 21 75 51
                            E: lisette.tilmans@liof.nl

                             Yvonne Braamse

                             Economische Impuls Zeeland (EIZ)

                              T: 06 – 12 76 82 77
                              E: yvonnebraamse@impulszeeland.nl

                               Edith Groenewolt

                               Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)

                                T: 088 831 11 56
                                E: egroenewolt@bom.nl

                                 Wendy Willems-Wijnen

                                 NV Industriebank LIOF

                                  T: 06 21 35 54 45
                                  E: Wendy.willems@liof.nl

                                   Laatste Nieuws

                                   103 aanvragen voor MIT R&D samenwerking ingediend

                                   12 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor 103 aanvragen voor MIT R&D samenwerking ingediend

                                   Er zijn door het innovatieve MKB in Zuid-Nederland 103 aanvragen ingediend voor de tender MIT R&D samenwerking, die op 10 [...]

                                   158 MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten ontvangen projectsubsidie

                                   28 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor 158 MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten ontvangen projectsubsidie

                                   Vanaf 9 april konden er projectaanvragen voor MIT Zuid haalbaarheidsprojecten worden ingediend. Er zijn in totaal 281 volledige aanvragen ontvangen, [...]

                                   Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

                                   10 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

                                   Ook dit jaar is veel belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het loket ging op 9 april open en [...]

                                   Agenda

                                   Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                                   Schrijf u in voor de nieuwsbrief

                                   Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

                                   Inschrijven voor de nieuwsbrief
                                   Bekijk meer nieuws