Programma MIT Zuid

Subsidie voor Haalbaarheidsonderzoek en R&D

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het MIT Zuid programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het programma MIT Zuid programma.

Projecten

Bekijk hier alle MIT Zuid projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en R&D

Op 11 december 2014 hebben de 12 Nederlandse provincies de Samenwerkingsagenda ondertekend, waarin de gezamenlijke provincies (op landsdelig niveau), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren en MKB Nederland afspraken hebben gemaakt over de stroomlijning van het financiële instrumentarium gericht op stimulering van innovatie bij het MKB. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering van de MIT-regeling zoveel mogelijk is gedecentraliseerd. In 2021 is in dit verband de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid), die vanaf 2015 werd uitgevoerd, gewijzigd. Ook dit jaar wordt het MIT Zuid in de drie Zuid-Nederlandse provincies uitgevoerd. De volledige tekst van de subsidieregeling leest u bij de hier.

Het MIT Zuid omvat een set van twee financiële instrumenten om de eerste fases van innovatie te stimuleren voor het mkb. Het betreft achtereenvolgens projecten gericht op:

 • Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject
 • Het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Projecten moeten passen binnen minimaal één van de in de Kennis- en Innovatieagenda’s van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) gekozen missies of Sleuteltechnologieën.

Wanneer een project een bovenregionaal samenwerkingsproject betreft, is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door op de website van RVO.nl de LOKETWIJZER in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.

De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het mkb te stimuleren. In het kader van het MIT Zuid is financiële steun mogelijk voor twee typen projecten:

Haalbaarheidsproject

Het onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn.

R&D-samenwerkingsproject

Project door samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of leidt tot wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

Haalbaarheidsproject

De subsidie voor een Haalbaarheidsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro.

R&D-samenwerkingsproject

De subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 350.000 euro per aanvraag. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband wordt ten minste 25.000 euro en ten hoogste 100.000 euro aan subsidie verstrekt, in geval het totale subsidiebedrag maximaal 200.000 euro betreft. Indien het totale subsidiebedrag meer dan 200.000 euro en maximaal 350.000 euro bedraagt, wordt ten hoogste 175.000 euro aan subsidie per deelnemer verstrekt. Maximaal 50% van het subsidieplafond voor R&D-samenwerkingsprojecten wordt toegekend voor aanvragen met een subsidiehoogte van 200.000 euro tot en met 350.000 euro.

Het MIT Zuid is gericht op het innovatieve MKB. In het kader van de Haalbaarheidsprojecten kunnen individuele MKB-bedrijven aanvragen, voor R&D samenwerkingsprojecten staat de regeling open voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal twee MKB-ondernemingen. Alleen MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie.

MIT Haalbaarheidsprojecten

9 april 2024 van 9:00 uur tot 17 september 2024 17:00 uur. 

Voor dit instrument geldt dat de behandeling plaatsvindt op volgorde van indiening (first come, first serve). De dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, geldt hierbij als ijkmoment. Alle volledige aanvragen die op 9 april 2024 worden ontvangen worden gelijk behandeld. De beoordelingsvolgorde van deze aanvragen wordt bepaald door middel van loting onder toezicht van een notaris.

Lees hier de factsheet van deze openstelling.

R&D-samenwerking

11 juni 2024 van 9:00 uur tot 17 september 2024 17:00 uur.

Voor dit instrument wordt het tendermechanisme toegepast. Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regelingtechnische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie.

Lees hier de factsheet van deze openstelling.

De organisatie van het MIT Zuid is als volgt:

Gedeputeerden Staten van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben de Subsidieregeling mkb innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 gezamenlijk vastgesteld.

Namens de drie provincies treedt Stimulus Programmamanagement op als uitvoeringsorganisatie. Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, die in opdracht van de Europese Commissie, het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland een aantal Europese subsidieprogramma’s (o.a. OPZuid 2021-2027, Just Transition Fund, POP3 Brabant en GLB 2023-2027) en nationale regelingen (MIT Zuid) uitvoert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Stimulus is gevestigd in Eindhoven.

Taken Stimulus

In het kader van MIT Zuid voert Stimulus de volgende taken uit:

 • Vraagbaak voor technische en procedurele vragen over de subsidieregeling en de uitvoering;
 • Ontvangst van subsidieaanvragen via de digitale webportal;
 • Toetsing van ontvangen aanvragen op volledigheid;
 • Inwinnen van inhoudelijk advies op volledige aanvragen;
 • Financieel-technische toetsing op subsidievereisten;
 • Besluitvorming m.b.t. aanvragen;
 • Bewaking uitputting subsidieplafond;
 • Communicatie en publiciteit;
 • Bewaking van financiële en inhoudelijke voortgang van goedgekeurde projecten en de regeling;
 • Afwikkeling eindrapportage en vaststelling subsidie.

Taken ROMs

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) hebben een belangrijke rol in de toeleiding en begeleiding van projecten. Ook kan de ROM worden geraadpleegd in geval van inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de aansluiting bij het Topsectorenbeleid en de Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). Voor aanvragen voor het instrument ‘Haalbaarheid’ geven de ROMs na ontvangst van de aanvragen een inhoudelijk advies af.

 • ROM voor Zeeland: Economische Impuls Zeeland (EIZ)
 • ROM voor Noord-Brabant: Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)
 • ROM voor Limburg: NV Industriebank LIOF

Klik hier voor alle contactpersonen.

Taken externe adviescommissie

Een onafhankelijke externe adviescommissie zal aanvragen in het kader van het instrument R&D samenwerkingsprojecten op kwaliteit beoordelen en voorzien van een advies. De leden van de adviescommissie staan benoemd onder overzicht leden Adviescommissie.

Klachtenprocedure

Namens de drie provincies treedt Stimulus Programmamanagement op als uitvoeringsorganisatie. Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws

Agenda