MIT Zuid

Op 11 december 2014 hebben de 12 Nederlandse provincies de Samenwerkingsagenda ondertekend, waarin de gezamenlijke provincies (op landsdelig niveau), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren en MKB Nederland afspraken hebben gemaakt over de stroomlijning van het financiële instrumentarium gericht op stimulering van innovatie bij het MKB. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering van de MIT-regeling zoveel mogelijk is gedecentraliseerd. In 2015 is in dit verband de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid) verschenen. Ook in 2018 wordt het MIT Zuid in de drie Zuid-Nederlandse provincies uitgevoerd. De volledige tekst van de subsidieregeling (MIT Zuid 2018) leest u in de geconsolideerde subsidieregeling.

Het MIT Zuid omvat een set van drie financiële instrumenten om de eerste fases van innovatie te stimuleren voor het MKB. Het betreft achtereenvolgens projecten gericht op:

 • Het verkrijgen van een Innovatieadviesdienst
 • Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject
 • Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Per 2018 is de Innovatieadviesdienst als financieel instrument komen te vervallen. Alleen de instrumenten Haalbaarheidsproject en R&D samenwerkingsproject staan hiermee open voor aanvragers in 2018.

Projecten moeten passen binnen minimaal één van de in de RIS3 door Zuid-Nederland gekozen topclusters én binnen één of meerdere thema’s uit de Innovatieprogramma’s Topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naar aanleiding van de openstelling van het MIT Zuid in 2015 zijn 65 Haalbaarheidsprojecten goedgekeurd en 38 R&D samenwerkingsprojecten. In 2016 zijn 2 Innovatieadviesprojecten, 73 Haalbaarheidsprojecten en 38 R&D samenwerkingsprojecten goedgekeurd. In 2017 zijn 6 Innovatieadviesprojecten, 128 Haalbaarheidsprojecten en 35 R&D samenwerkingsprojecten goedgekeurd. In 2018 zijn 128 Haalbaarheidsprojecten goedgekeurd.

Ook in 2018 wordt het MIT Zuid uitgevoerd. De op 6 maart 2018 goedgekeurde Wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid 2018) verwoordt de wijzigingen. De opzet van het instrumentarium is vrijwel gelijk aan de opzet in 2017. Er is echter één belangrijke wijziging en dat is dat de innovatieadviesdienst is komen te vervallen. De volledige tekst van de subsidieregeling (MIT Zuid 2018) leest u in de geconsolideerde subsidieregeling.

Wanneer een project niet aansluit bij de voor Zuid-Nederland gekozen topclusters of het betreft een bovenregionaal samenwerkingsproject, is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door op de website van RVO.nl de LOKETWIJZER MIT in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.

Indiening van aanvragen in MIT Zuid geschiedt uitsluitend via de digitale webportal.

Evenals in 2016 en 2017, is in 2018 voor aanvragen onder het instrument ‘Haalbaarheid’ bij indiening van de aanvraag geen positief advies vereist van de ROM van de provincie waarin de activiteit wordt uitgevoerd, of waaraan de activiteit ten goede komt. Het positieve advies van de ROM blijft een vereiste voor goedkeuring, maar wordt in MIT Zuid 2018 als onderdeel van het beoordelingsproces door Stimulus Programmamanagement ingewonnen bij de ROMs.

De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren. In het kader van het MIT Zuid is financiële steun mogelijk voor twee typen projecten:

 • Haalbaarheidsproject

Het onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn.

 • R&D samenwerkingsproject

Project door samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of leidt tot wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

 • Haalbaarheidsproject

De subsidie voor een Haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 25.000 euro.

 • R&D samenwerkingsproject

De subsidie voor een R&D samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 350.000 euro per aanvraag. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband wordt ten minste 25.000 euro en ten hoogste 100.000 euro aan subsidie verstrekt, in geval het totale subsidiebedrag maximaal 200.000 euro betreft. Indien het totale subsidiebedrag meer dan 200.000 euro en maximaal 350.000 euro bedraagt, wordt ten hoogste 175.000 euro aan subsidie per deelnemer verstrekt. Maximaal 50% van het subsidieplafond voor R&D samenwerkingsprojecten wordt toegekend voor aanvragen met een subsidiehoogte van 200.000 euro tot en met 350.000 euro.

Het MIT Zuid is gericht op het innovatieve MKB. In het kader van de Haalbaarheidsprojecten kunnen individuele MKB-bedrijven aanvragen, voor R&D samenwerkingsprojecten staat de regeling open voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal twee MKB-ondernemingen. Alleen MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie.

De openstellingsdata voor MIT Zuid 2018 zijn:

 • ‘Haalbaarheid’ van 17 april 9:00 uur t/m 6 september 17:00 uur, op basis van first come first serve;
 • ‘R&D samenwerking’ van 2 juli 9:00 uur t/m 6 september 17:00 uur, op basis van tendering.

Voor het MIT Zuid 2018 is een budget van 10.464.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van het Zuid-Nederlandse MKB. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt hier de helft aan bij, evenals de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gezamenlijk.
De organisatie van het MIT Zuid is als volgt:

Gedeputeerden Staten van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 gezamenlijk vastgesteld. Op 6 maart 2018 is de laatste wijzigingsregeling vastgesteld. De volledige tekst van de subsidieregeling (MIT Zuid 2018) leest u in de geconsolideerde subsidieregeling.

Namens de drie provincies treedt Stimulus Programmamanagement op als uitvoeringsorganisatie. Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, die in opdracht van de Europese Commissie, het Rijk en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland een aantal Europese subsidieprogramma’s (o.a. OPZuid 2014-2020 en POP3 Brabant) en nationale regelingen (MIT Zuid) uitvoert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Stimulus is gevestigd in Eindhoven.

Taken Stimulus
In het kader van MIT Zuid voert Stimulus de volgende taken uit:

 • Vraagbaak voor technische en procedurele vragen over de subsidieregeling en de uitvoering.
 • Ontvangst van subsidieaanvragen via de digitale webportal.
 • Toetsing van ontvangen aanvragen op volledigheid.
 • Inwinnen van inhoudelijk advies op volledige aanvragen.
 • Financieel-technische toetsing op subsidievereisten.
 • Besluitvorming m.b.t. aanvragen.
 • Bewaking uitputting subsidieplafond.
 • Communicatie en publiciteit.
 • Bewaking van financiële en inhoudelijke voortgang van goedgekeurde projecten en de regeling.
 • Afwikkeling eindrapportage en vaststelling subsidie.

Taken ROMs
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) hebben een belangrijke rol in de toeleiding en begeleiding van projecten. Ook kan de ROM worden geraadpleegd in geval van inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de aansluiting bij het Topsectorenbeleid en de Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). Voor aanvragen voor het instrument ‘Haalbaarheid’ geven de ROMs na ontvangst van de aanvragen een inhoudelijk advies af.

 • ROM voor Zeeland: Economische Impuls Zeeland (EIZ)
 • ROM voor Noord-Brabant: Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)
 • ROM voor Limburg: NV Industriebank LIOF

Klik hier voor alle contactpersonen.

Taken externe adviescommissie
Een onafhankelijke externe adviescommissie zal aanvragen in het kader van het instrument R&D samenwerkingsprojecten op kwaliteit beoordelen en voorzien van een advies.

Klachtenprocedure
Namens de drie provincies treedt Stimulus Programmamanagement op als uitvoeringsorganisatie. Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

MIT Zuid

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Het MIT Zuid wordt uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement in samenwerking met de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Hieronder vindt u de contactpersonen voor dit programma.

Robert de Groot

Financieel adviseur

  T: 040 237 3239
  E: r.degroot@stimulus.nl

   Inès Aouaj

   Communicatieadviseur

    T: 040 237 0100
    E: i.aouaj@stimulus.nl

     Chantal van de Ven

     Communicatieadviseur

      T: 040 237 0100
      E: c.vandeven@stimulus.nl

       Petra Brekelmans

       Juridisch adviseur

        T: 040 237 0100
        E: p.brekelmans@stimulus.nl

         Celine van Soest

         Programmamanager

          T: 040 237 0100
          E: c.vansoest@stimulus.nl

           Luuk Muller

           Financieel adviseur

            T: 040 237 3239
            E: l.muller@stimulus.nl

             

             

             Petra van Driel

             Juridisch adviseur

              T: 040 237 0100
              E: p.vandriel@stimulus.nl

               Germa Koolen

               Communicatieadviseur

                T: 040 237 0100
                E: g.koolen@stimulus.nl

                 Remco Reisinger

                 Hoofd Stimulus Programmamanagement

                  T: 040 237 0100
                  E: r.reisinger@stimulus.nl

                   Leon Verlinde

                   Provincie Zeeland

                    T: 0118 631 218
                    E: lc.verlinde@zeeland.nl

                     Paul Apeldoorn

                     Provincie Noord-Brabant

                      T: 073 681 28 12
                      E: papeldoorn@brabant.nl

                       Hans de Jong

                       Provincie Limburg

                        T: 043 389 74 78
                        E: h.de.jong@prvlimburg.nl

                         Jorg van der Meij

                         NV Industriebank LIOF

                          T: 043 3 280 280
                          E: jorg.vander.meij@liof.nl

                           Michel Carol

                           Economische Impuls Zeeland (EIZ)

                            T: 0118 724 900
                            E: michelcarol@impulszeeland.nl

                             Edith Groenewolt

                             Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)

                              T: 088 831 11 56
                              E: egroenewolt@bom.nl

                               Laatste Nieuws

                               37 MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten geselecteerd

                               4 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor 37 MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten geselecteerd

                               Op 6 september 2018 sloot de tender voor MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten en zijn 80 aanvragen ontvangen. Stimulus Programmamanagement heeft [...]

                               Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

                               22 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

                               Stimulus Programmamanagement verwerkt persoonsgegevens van aanvragers en begunstigden van subsidie. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject deelt u persoonsgegevens met [...]

                               MIT R&D samenwerking 2018

                               26 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor MIT R&D samenwerking 2018

                               MIT R&D samenwerking 2018 Er zijn door het innovatieve MKB 80 aanvragen ingediend voor de tender MIT R&D samenwerking die op [...]

                               Agenda

                               Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                               Schrijf u in voor de nieuwsbrief

                               Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

                               Inschrijven voor de nieuwsbrief
                               Bekijk meer nieuws