Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma POP3 Brabant

Europees programma voor plattelandsontwikkeling

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het POP3 programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het programma POP3 programma.

Projecten

Bekijk hier alle POP3 projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Europees programma voor plattelandsontwikkeling

Met het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan ontwikkeling, innovatie en verduurzaming. Aanvragers zijn agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen.

De POP3-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie. Stimulus Programmamanagement voert het programma uit voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincie Noord-Brabant. Meer informatie over de rijksregeling of regelingen in andere provincies vindt u op de website van rvo.nl.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt. Want daardoor ontstaan kansen, worden obstakels weggenomen of voorwaarden geschapen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese POP-subsidies gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze bijdragen aan het versterken van het platteland.

Het POP3-programma bestaat uit de volgende negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen focus en budget.

  1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops, coaching en demonstraties;
  2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering;
  3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie;
  4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing;
  5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
  6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
  7. Samenwerking voor innovaties (Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
  8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
  9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering verloopt niet via Stimulus)

 

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Er zijn geen openstellingen meer binnen dit programma.

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name agrariërs. Elk POP3-project kent een relatie met landbouw. In samenhang met landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.

De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

1 reactie.