Programma OPZuid 2014-2020

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, lag aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebeordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale  topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de bebouwde omgeving.

Innovatiebevordering

Binnen de investeringsprioriteit “Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergiën” onderscheidt het OPZuid drie specifieke doelstellingen:

 • Specifieke doelstelling 1B1: Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers tussen de internationale topclusters en tussen nationale en internationale topclusters met een grotere deelname van het MKB daarin.
 • Specifieke doelstelling 1B2: Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters.
 • Specifieke doelstelling 1B3: Duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd om het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal te benutten

Koolstofarme economie/ Bevordering duurzame energie

Binnen de investeringsprioriteit ”Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie” kent het OPZuid 1 specifieke doelstelling:

 • Specifieke doelstelling 4F: Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebouwde omgeving.

Het OPZuid biedt subsidiemogelijkheden voor:

 • Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem door het stimuleren van cross-overs tussen de internationale topclusters onderling en tussen de internationale en de nationale topclusters. Dit geldt zeker ook voor het MKB, dat hiermee beter aan kan haken op de kennis die wordt ontwikkeld in onderzoeksprogramma’s en op onderzoekscapaciteit bij derden.
 • Stimulering van open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten, zoals living labs, proeftuinen, co-creatie, sociale innovatie en het benutten van design.
 • Bevordering van samenwerking tussen (MKB)bedrijven onderling en tussen (MKB)bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden.
 • Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen, door stimulering van onderwijsprogramma’s en –voorzieningen waarbij zowel bedrijfsleven als kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op de kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent.
 • Vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie -efficiëntie en -besparing.
 • Slimme uitrol van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie.

Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Subsidie Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
Er zijn momenteel geen openstellingen.

 

Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 113 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie. Het Rijk en de Zuid-Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland investeren gezamenlijk nog eens 82 miljoen euro.

Met deze middelen voeren de programmapartners, samen met de Zuid-Nederlandse steden, triple helix-organisaties en intermediaire organisaties zoals de ROM’s, het OPZuid uit. Daarnaast dragen bedrijven, kennisinstellingen en overheden natuurlijk zelf ook bij aan hun projecten, waardoor de verwachte investeringsimpuls voor Zuid-Nederland circa 321 miljoen euro bedraagt.

Logo_EFRO_staand_kleur_voor_Office.JPG

RO_EZ_Logo_2_RGB_pos op wit_x_nl

LOGO_PROV_Zld_pantone

logo.Limburg.kleur

Logo provincie Noord-Brabant_kleur.jpg

De organisatie van het OPZuid 2014-2020 is als volgt geregeld:

Management autoriteit – Stimulus Programmamanagement

De provincie Noord-Brabant is aangewezen als Management Autoriteit (MA) voor het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland en draagt als zodanig de eindverantwoordelijkheid over de inhoudelijke en financiële uitvoering van het programma. In deze rol legt zij verantwoording af aan de Europese Commissie.

Stimulus Programmamanagement is de afdeling van de provincie Noord-Brabant die het OPZuid 2014-2020 uitvoert, in nauwe samenwerking met steunpunten bij de provincies Limburg en Zeeland. Stimulus adviseert en faciliteert projectaanvragers en -uitvoerders en controleert de voortgang en rechtmatigheid van de projecten. Meer informatie over Stimulus Programmamanagement vindt u hier.

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van triple helix-organisaties, het Rijk en provinciale en lokale overheden en heeft tot taak het Comité van Toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren over de strategische en inhoudelijke sturing van het programma. Het kan hierbij gaan om wijzigingen in de uitvoering van het programma of het programmabeheer. De Stuurgroep is door de Managementautoriteit ingesteld.

Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht ziet toe op de correcte uitvoering van het programma: het evalueert onder andere de uitvoering en de vooruitgang die geboekt is met de verwezenlijking van de doelstellingen en brengt advies uit over door de Managementautoriteit voorgestelde wijzigingen van het programma (zie Europese Verordening 1303/2013, artikel 49 en artikel 110).

Het Comité van Toezicht staat onder voorzitterschap van de gouverneur van Limburg en bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Zuidelijke provincies, het Rijk, de Europese Commissie, kennisinstellingen, milieuorganisaties, het maatschappelijk middenveld, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Comité van Toezicht is ingesteld door de Management Autoriteit, zie hiertoe het instellingsbesluit, het eerste wijzigingsbesluit en het tweede wijzigingsbesluit.

In het kader van transparantie heeft het Comité van Toezicht besloten om van elke vergadering een beknopt verslag te publiceren. De verslagen zijn beschikbaar via ‘Documenten‘.

Deskundigencommissie

De onafhankelijke Deskundigencommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van projectaanvragen. Nadat aanvragen door Stimulus Programmamanagement zijn getoetst op volledigheid en op passendheid binnen het programma, beoordeelt de externe Deskundigencommissie de kwaliteit van aanvragen aan de hand van vijf landelijk vastgestelde criteria. De Deskundigencommissie geeft een zwaarwegend advies aan de Managementautoriteit op basis van de kwalitatieve rangschikking van de aanvragen.

De Deskundigencommissie kent een vaste kern en een flexibele schil. De vaste kern bestaat uit twee leden, waaronder de voorzitter. Zij dienen te zorgen voor continuiteit in de beoordeling. De flexibele schil bestaat uit ongeveer drie leden, die per call worden gekozen uit een longlist. Deze leden worden op inhoudelijk gronden en beschikbaarheid geselecteerd.

De Deskundigencommissie is ingesteld door de Management Autoriteit, zie hiertoe het instellingsbesluit.

Triple helix

In dit OP wordt nadrukkelijk gestuurd op de werving van kwalitatief goede projecten. In de projectontwikkeling en programmasturing krijgt het veld dan ook een belangrijke rol. De regionale triple helix-organisaties van Zuid-Nederland – netwerken van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen – bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van kwalitatief goede projecten die aansluiten bij de Regionale Innovatiestrategie van Zuid-Nederland (RIS3) en het OPZuid. Het werkgebied van de triple helix-organisaties en hun prioritaire thema’s zijn verdeeld over de drie provincies. Hun contactgegevens vindt u hier.

Klachtenprocedure

Gedeputeerde Staten Noord-Brabant vervult de rol van Managementautoriteit voor het OPZuid, Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de Provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de Provincie Noord-Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Het OPZuid wordt uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement in nauwe samenwerking met provinciale steunpunten in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Triple helix-organisaties en regionale ontwikkelingsmaatschappijen bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van kwalitatief goede projecten die aansluiten bij de RIS3 van Zuid-Nederland.

Kevin Rooijakkers

Financieel adviseur

  T: 040 237 0100
  E: k.rooijakkers@stimulus.nl

   Ingrid Boeije

   Secretaresse

    T: 040 237 0100
    E: secretariaat@stimulus.nl

     Chantal van de Ven

     Communicatieadviseur

      T: 040 237 0100
      E: c.vandeven@stimulus.nl

       Kevin Thewissen

       Financieel adviseur

        T: 040 237 0100
        E: k.thewissen@stimulus.nl

         Petra Brekelmans

         Juridisch adviseur

          T: 040 237 0100
          E: p.brekelmans@stimulus.nl

           Sacha Koppert

           Programmamanager

            T: 040 237 0100
            E: s.koppert@stimulus.nl

             Fons Bok

             Financieel adviseur

              T: 040 237 0100
              E: f.bok@stimulus.nl

               

               Luuk Muller

               Financieel adviseur

                T: 040 237 0100
                E: l.muller@stimulus.nl

                 

                 

                 Celine van Soest

                 Programmamanager

                  T: 040 237 3239
                  E: c.vansoest@stimulus.nl

                   Kevin van der Veer

                   Financieel adviseur

                    T: 040 237 0100
                    E: k.vanderveer@stimulus.nl

                     Raymond Haagmans

                     Financieel adviseur

                      T: 040 237 0100
                      E: r.haagmans@stimulus.nl

                       Petra van Driel

                       Juridisch adviseur

                        T: 040 237 0100
                        E: p.vandriel@stimulus.nl

                         Bert Hegger

                         Financieel adviseur & Programmamanager

                          T: 040 237 0100
                          E: b.hegger@stimulus.nl

                           Germa Koolen

                           Communicatieadviseur

                            T: 040 237 0100
                            E: g.koolen@stimulus.nl

                             Sander Donders

                             Controller

                              T: 040 237 0100
                              E: s.donders@stimulus.nl

                               Heena Hindocha

                               Senior financieel adviseur/ coördinatie functioneel beheer

                                T: 040 237 0100
                                E: h.hindocha@stimulus.nl

                                 Yassine Sallah

                                 Financieel adviseur

                                  T: 040 237 3239
                                  E: y.sallah@stimulus.nl

                                   Nicole Derksen

                                   Interne Auditor

                                    T: 040 237 0100
                                    E: n.derksen@stimulus.nl

                                     Eline de Graaff

                                     Programmamanager

                                      T: 040 237 0100
                                      E: e.d.graaff@stimulus.nl

                                       Marlon Peeters

                                       Programmamanager Stimulus

                                        T: 040 237 0100
                                        E: m.peeters@stimulus.nl

                                         Pieter Liebregts

                                         Programmamanager Stimulus

                                          T: 040 237 0100
                                          E: p.liebregts@stimulus.nl

                                           Remco Reisinger

                                           Hoofd Stimulus Programmamanagement

                                            T: 040 237 0100
                                            E: r.reisinger@stimulus.nl

                                             Wilbert Weber

                                             Vertegenwoordiger G32 Steden netwerk

                                              T: 06-46889032
                                              E: wweber@vlissingen.nl

                                               Chantal de Schepper

                                               Provincie Zeeland

                                                T: 0118 63 10 11
                                                E: lfe.de.schepper@zeeland.nl

                                                 Denis Crompvoets

                                                 Vertegenwoordiger G32 Steden netwerk

                                                  T: 046 477 86 00
                                                  E: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

                                                   Samira Nahari

                                                   Provincie Noord-Brabant

                                                    T: 06 52 79 40 99
                                                    E: snahari@brabant.nl

                                                     Dominique Ruijters

                                                     Provincie Limburg

                                                      T: 043 389 72 70
                                                      E: dlhm.ruijters@prvlimburg.nl

                                                       Leo Burdorf

                                                       Limburg Economic Development (LED) Zuid-Limburg

                                                        T: 043 328 25 65
                                                        E: leo.burdorf@ledbrainport2020.nl

                                                         Ton Hagelstein

                                                         Keyport2020 Midden-Limburg

                                                          T: 06 2501 0740
                                                          E: Ton.hagelstein@keyport2020.nl

                                                           Innovatiecentrum algemeen

                                                           Greenport Venlo Noord-Limburg

                                                            T: 06 4223 2128
                                                            E: info@innovatiecentrumvenlo.nl

                                                             Strategic Board Delta Region

                                                             Strategic Board Delta Region West-Brabant en Zeeland

                                                              T: +31 (0)76  520 02 47
                                                              E: info@deltaregion.eu

                                                               Josha Ober

                                                               Midpoint Brabant Midden-Brabant

                                                                T: 013 744 04 05
                                                                E: joshaober@midpointbrabant.nl

                                                                 Roel Schutten

                                                                 AgriFood Capital Noordoost-Brabant

                                                                  T: 073 613 29 96
                                                                  E: r.schutten@agrifoodcapital.nl

                                                                   Anneke Veldstra

                                                                   Brainport Zuidoost-Brabant

                                                                    T: 040 751 24 24
                                                                    E: a.veldstra@brainportdevelopment.nl

                                                                     Lisette Tilmans

                                                                     NV Industriebank LIOF

                                                                      T: 06 15 21 75 51
                                                                      E: lisette.tilmans@liof.nl

                                                                       Yvonne Braamse

                                                                       Economische Impuls Zeeland

                                                                        T: 06 – 12 76 82 77
                                                                        E: yvonnebraamse@impulszeeland.nl

                                                                         Edith Groenewolt

                                                                         Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)

                                                                          T: 088 83 111 56
                                                                          E: egroenewolt@bom.nl

                                                                           Jorg van der Meij

                                                                           NV Industriebank LIOF

                                                                            T: 043 3 280 280
                                                                            E: jorg.vander.meij@liof.nl

                                                                             Laatste Nieuws

                                                                             ESI-Fondsen te gast bij projecten CAMPIONE en VIBE

                                                                             15 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor ESI-Fondsen te gast bij projecten CAMPIONE en VIBE

                                                                             Dit jaar was de managementautoriteit voor Zuid-Nederland, gastheer voor de gezamenlijke jaarvergadering van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI), in [...]

                                                                             OPZuid-call 4F levert 25 nieuwe projectaanvragen op

                                                                             8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor OPZuid-call 4F levert 25 nieuwe projectaanvragen op

                                                                             Van 11 juni 2019 tot en met 27 september 2019, 17:00 uur, konden MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven [...]

                                                                             Bezoek het Mijnwaterproject tijdens het Weekend van de Wetenschap in Limburg

                                                                             3 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bezoek het Mijnwaterproject tijdens het Weekend van de Wetenschap in Limburg

                                                                             Op 5 en 6 oktober as. vindt het Weekend van de Wetenschap plaats. In heel Nederland zetten organisaties hun deuren open [...]

                                                                             Agenda

                                                                             Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                                                                             Schrijf u in voor de nieuwsbrief

                                                                             Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

                                                                             Inschrijven voor de nieuwsbrief
                                                                             Bekijk meer nieuws