Programma OPZuid 2014-2020

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, lag aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebeordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale  topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de bebouwde omgeving.

Innovatiebevordering

Binnen de investeringsprioriteit “Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergiën” onderscheidt het OPZuid drie specifieke doelstellingen:

 • Specifieke doelstelling 1B1: Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers tussen de internationale topclusters en tussen nationale en internationale topclusters met een grotere deelname van het MKB daarin.
 • Specifieke doelstelling 1B2: Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters.
 • Specifieke doelstelling 1B3: Duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd om het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal te benutten

Koolstofarme economie

Binnen de investeringsprioriteit ”Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie” kent het OPZuid 1 specifieke doelstelling:

 • Specifieke doelstelling 4F1: Het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de bebouwde omgeving.

Het OPZuid biedt subsidiemogelijkheden voor:

 • Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem door het stimuleren van cross-overs tussen de internationale topclusters onderling en tussen de internationale en de nationale topclusters. Dit geldt zeker ook voor het MKB, dat hiermee beter aan kan haken op de kennis die wordt ontwikkeld in onderzoeksprogramma’s en op onderzoekscapaciteit bij derden.
 • Stimulering van open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten, zoals living labs, proeftuinen, co-creatie, sociale innovatie en het benutten van design.
 • Bevordering van samenwerking tussen (MKB)bedrijven onderling en tussen (MKB)bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden.
 • Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen, door stimulering van onderwijsprogramma’s en –voorzieningen waarbij zowel bedrijfsleven als kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op de kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent.
 • Vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie.
 • Slimme uitrol van nieuwe technieken in de bebouwde omgeving.

Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Momenteel zijn er geen openstellingen. Als u zich abonneert voor de E-letter voor OPZuid, ontvangt u bericht zodra de volgende openstellingen bekend zijn.

Van 15 mei 2017 tot 23 juni 2017 (17:00 uur) konden aanvragen worden ingediend voor de tweede openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2). Net als bij de eerste call was er veel animo: er zijn in totaal 42 projecten ingediend, waarvan 24 individuele projecten en 18 samenwerkingsprojecten, waarbij in totaal voor meer dan € 14 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van de call bedraagt € 8,25 miljoen EFRO.

Stimulus Programmamanagement zal alle ingediende projecten beoordelen op volledigheid. Alle volledige en binnen OPZuid passende aanvragen worden in september voorgelegd aan de deskundigencommissie. Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of hun project zal worden gehonoreerd.

Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 113 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie. Het Rijk en de Zuid-Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland investeren gezamenlijk nog eens 82 miljoen euro.

Met deze middelen voeren de programmapartners, samen met de Zuid-Nederlandse steden, triple helix-organisaties en intermediaire organisaties zoals de ROM’s, het OPZuid uit. Daarnaast dragen bedrijven, kennisinstellingen en overheden natuurlijk zelf ook bij aan hun projecten, waardoor de verwachte investeringsimpuls voor Zuid-Nederland circa 321 miljoen euro bedraagt.

Logo_EFRO_staand_kleur_voor_Office.JPG

RO_EZ_Logo_2_RGB_pos op wit_x_nl

LOGO_PROV_Zld_pantone

logo.Limburg.kleur

Logo provincie Noord-Brabant_kleur.jpg

De organisatie van het OPZuid 2014-2020 is als volgt geregeld:

Management autoriteit – Stimulus Programmamanagement

De provincie Noord-Brabant is aangewezen als Management Autoriteit (MA) voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 en draagt als zodanig de eindverantwoordelijkheid over de inhoudelijke en financiële uitvoering van het programma. In deze rol legt zij verantwoording af aan de Europese Commissie.

Stimulus Programmamanagement is de afdeling van de provincie Noord-Brabant die het OPZuid 2014-2020 uitvoert, in nauwe samenwerking met steunpunten bij de provincies Limburg en Zeeland. Stimulus adviseert en faciliteert projectaanvragers en -uitvoerders en controleert de voortgang en rechtmatigheid van de projecten. Meer informatie over Stimulus Programmamanagement vindt u hier.

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van triple helix-organisaties, het Rijk en provinciale en lokale overheden en heeft tot taak het Comité van Toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren over de strategische en inhoudelijke sturing van het programma. Het kan hierbij gaan om wijzigingen in de uitvoering van het programma of het programmabeheer. De Stuurgroep is door de Managementautoriteit ingesteld.

Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht ziet toe op de correcte uitvoering van het programma: het evalueert onder andere de uitvoering en de vooruitgang die geboekt is met de verwezenlijking van de doelstellingen en brengt advies uit over door de Managementautoriteit voorgestelde wijzigingen van het programma (zie Europese Verordening 1303/2013, artikel 49 en artikel 110).

Het Comité van Toezicht staat onder voorzitterschap van de gouverneur van Limburg en bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Zuidelijke provincies, het Rijk, de Europese Commissie, kennisinstellingen, milieuorganisaties, het maatschappelijk middenveld, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Comité van Toezicht is ingesteld door de Management Autoriteit, zie hiertoe het instellingsbesluit, het eerste wijzigingsbesluit en het tweede wijzigingsbesluit.

In het kader van transparantie heeft het Comité van Toezicht besloten om van elke vergadering een beknopt verslag te publiceren. De verslagen zijn beschikbaar via ‘Documenten‘.

Deskundigencommissie

De onafhankelijke Deskundigencommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van projectaanvragen. Nadat aanvragen door Stimulus Programmamanagement zijn getoetst op volledigheid en op passendheid binnen het programma, beoordeelt de externe Deskundigencommissie de kwaliteit van aanvragen aan de hand van vijf landelijk vastgestelde criteria. De Deskundigencommissie geeft een zwaarwegend advies aan de Managementautoriteit op basis van de kwalitatieve rangschikking van de aanvragen.

De Deskundigencommissie kent een vaste kern en een flexibele schil. De vaste kern bestaat uit twee leden, waaronder de voorzitter. Zij dienen te zorgen voor continuiteit in de beoordeling. De flexibele schil bestaat uit ongeveer drie leden, die per call worden gekozen uit een longlist. Deze leden worden op inhoudelijk gronden en beschikbaarheid geselecteerd.

De Deskundigencommissie is ingesteld door de Management Autoriteit, zie hiertoe het instellingsbesluit.

Triple helix

In dit OP wordt nadrukkelijk gestuurd op de werving van kwalitatief goede projecten. In de projectontwikkeling en programmasturing krijgt het veld dan ook een belangrijke rol. De regionale triple helix-organisaties van Zuid-Nederland – netwerken van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen – bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van kwalitatief goede projecten die aansluiten bij de Regionale Innovatiestrategie van Zuid-Nederland (RIS3) en het OPZuid. Het werkgebied van de triple helix-organisaties en hun prioritaire thema’s zijn verdeeld over de drie provincies. Hun contactgegevens vindt u hier.

Klachtenprocedure

Gedeputeerde Staten Noord-Brabant vervult de rol van Managementautoriteit voor het OPZuid, Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de Provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de Provincie Noord-Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Het OPZuid wordt uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement in nauwe samenwerking met provinciale steunpunten in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Triple helix-organisaties en regionale ontwikkelingsmaatschappijen bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van kwalitatief goede projecten die aansluiten bij de RIS3 van Zuid-Nederland.

Eline de Graaff

Programmamanager

  T: 040 237 0100
  E: e.d.graaff@stimulus.nl

   Heena Hindocha

   Senior financieel adviseur

    T: 040 237 0100
    E: h.hindocha@stimulus.nl

     Yassine Sallah

     Financieel adviseur

      T: 040 237 0100
      E: y.sallah@stimulus.nl

       Robert Peeters

       Financieel adviseur

        T: 040 237 0100
        E: r.peeters@stimulus.nl

         Pieter Liebregts

         Programmamanager

          T: 040 237 0100
          E: p.liebregts@stimulus.nl

           Martijn Savelkouls

           Financieel adviseur

            T: 040 237 0100
            E: m.savelkouls@stimulus.nl

             Linda Bax

             Communicatieadviseur

              T: 040 237 0100
              E: l.bax@stimulus.nl

               Paul Heuts

               Programmamanager

                T: 040 237 3239
                E: p.heuts@stimulus.nl

                 Fons Bok

                 Financieel adviseur

                  T: 040 237 0100
                  E: f.bok@stimulus.nl

                   

                   Kevin van der Veer

                   Financieel adviseur

                    T: 040 237 0100
                    E: k.vanderveer@stimulus.nl

                     Nicole Derksen

                     Financieel adviseur

                      T: 040 237 0100
                      E: n.derksen@stimulus.nl

                       Kevin Thewissen

                       Financieel adviseur

                        T: 040 237 0100
                        E: k.thewissen@stimulus.nl

                         Sander Donders

                         Controller

                          T: 040 237 0100
                          E: s.donders@stimulus.nl

                           Raymond Haagmans

                           Financieel adviseur

                            T: 040 237 0100
                            E: r.haagmans@stimulus.nl

                             Remco Reisinger

                             Hoofd Stimulus Programmamanagement

                              T: 040 237 0100
                              E: r.reisinger@stimulus.nl

                               Marlon Peeters

                               Programmamanager

                                T: 040 237 0100
                                E: m.peeters@stimulus.nl

                                 Petra Brekelmans

                                 Juridisch adviseur

                                  T: 040 237 0100
                                  E: p.brekelmans@stimulus.nl

                                   Petra van Driel

                                   Juridisch adviseur

                                    T: 040 237 0100
                                    E: p.vandriel@stimulus.nl

                                     Bert Hegger

                                     Financieel adviseur

                                      T: 040 237 0100
                                      E: b.hegger@stimulus.nl

                                       Germa Koolen

                                       Communicatieadviseur

                                        T: 040 237 0100
                                        E: g.koolen@stimulus.nl

                                         Sacha Koppert

                                         Programmamanager

                                          T: 040 237 0100
                                          E: s.koppert@stimulus.nl

                                           Manon de Ruijsscher

                                           Provincie Zeeland

                                            T: 0118 63 15 60
                                            E: mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl

                                             Denis Crompvoets

                                             Vertegenwoordiger G32 Steden netwerk

                                              T: 046 477 86 00
                                              E: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

                                               Wilbert Weber

                                               Vertegenwoordiger G32 Steden netwerk

                                                T: 06-46889032
                                                E: wweber@vlissingen.nl

                                                 Dominique Ruijters

                                                 Provincie Limburg

                                                  T: 043 389 72 70
                                                  E: dlhm.ruijters@prvlimburg.nl

                                                   Samira Nahari

                                                   Provincie Noord-Brabant

                                                    T: 06 52 79 40 99
                                                    E: snahari@brabant.nl

                                                     Anneke Veldstra

                                                     Brainport Zuidoost-Brabant

                                                      T: 040 751 24 24
                                                      E: a.veldstra@brainportdevelopment.nl

                                                       Strategic Board Delta Region

                                                       Strategic Board Delta Region West-Brabant en Zeeland

                                                        T: +31 (0)76  520 02 47
                                                        E: info@deltaregion.eu

                                                         Josha Ober

                                                         Midpoint Brabant Midden-Brabant

                                                          T: 013 744 04 05
                                                          E: joshaober@midpointbrabant.nl

                                                           Leo Burdorf

                                                           Limburg Economic Development (LED) Zuid-Limburg

                                                            T: 043 328 25 65
                                                            E: leo.burdorf@ledbrainport2020.nl

                                                             Innovatiecentrum algemeen

                                                             Greenport Venlo Noord-Limburg

                                                              T: 06 4223 2128
                                                              E: info@innovatiecentrumvenlo.nl

                                                               Roel Schutten

                                                               AgriFood Capital Noordoost-Brabant

                                                                T: 073 613 29 96
                                                                E: r.schutten@agrifoodcapital.nl

                                                                 Ton Hagelstein

                                                                 Keyport2020 Midden-Limburg

                                                                  T: 06 2501 0740
                                                                  E: Ton.hagelstein@keyport2020.nl

                                                                   Michel Carol

                                                                   Economische Impuls Zeeland

                                                                    T: 0118 724900
                                                                    E: michelcarol@impulszeeland.nl

                                                                     Kim Rekko

                                                                     NV Industriebank LIOF

                                                                      T: 043 3 280 283
                                                                      E: kim.rekko@liof.nl

                                                                       Edith Groenewolt

                                                                       Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM)

                                                                        T: 088 83 111 56
                                                                        E: egroenewolt@bom.nl

                                                                         Laatste Nieuws

                                                                         Nieuwe call voor Human Capital-projecten open per 1 december

                                                                         15 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe call voor Human Capital-projecten open per 1 december

                                                                         Vanaf vrijdag 1 december kunnen er binnen het OPZuid weer projecten ingediend worden die bijdragen aan de verbetering van de [...]

                                                                         Klaas van de Wiel overleden

                                                                         13 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Klaas van de Wiel overleden

                                                                         Met grote verslagenheid moeten we u melden dat onze collega Klaas van de Wiel op 10 november jl. geheel onverwacht [...]

                                                                         • VIBE robot avatar

                                                                         Hoge verwachtingen voor miljoenenproject VIBE door baanbrekende innovatie

                                                                         24 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Hoge verwachtingen voor miljoenenproject VIBE door baanbrekende innovatie

                                                                         U heeft afgelopen week vast over VIBE gehoord. Het OPZuid project is veelvuldig in de media gekomen, mede door de [...]

                                                                         Agenda

                                                                         Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                                                                         Schrijf je in voor de nieuwsbrief

                                                                         Bekijk meer nieuws