Voucherregeling VAB

De voucherregeling Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) biedt eigenaren van vrijgekomen lege stallen en schuren de mogelijkheid om voor ondersteuning en begeleiding een beroep te doen op deskundigen van het ‘Kennisplatform VAB-Impuls leegstaande stallen en schuren in Brabant’ en zo het besluit te nemen hun lege stallen te slopen of te herbestemmen op een wijze die de omgevingskwaliteit van het gebied versterkt.

De voucherregeling is onderdeel van de VAB-Impuls. De VAB-Impuls is een besluit van Gedeputeerde Staten en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een trendbreuk in de groeiende leegstand. Belangrijke uitgangspunten in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en de gemeente de eerste overheid is in de aanpak van leegstand. Op de website van de provincie Noord-Brabant leest u hier meer over.

De voucherregeling is een initiatief van provincie Noord-Brabant, Brabantadvies en Stimulus Programmamanagement en maakt onderdeel uit van VAB-Impuls. Lees meer op deze website over de regeling.

U kunt de regeling online aanvragen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Bent u benieuwd welke gegevens we nodig hebben voor uw aanvraag? Kijkt u dan eens naar het model aanvraagformulier.

Let er bij het indienen van uw aanvraag vooral op of uw aanvraag volledig is. In sommige gevallen dient u een bijlage mee te sturen, zoals bijvoorbeeld een Verklaring De-minimissteun. Onvolledige aanvragen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

Brabantse Aanpak Leegstand

De provincie kiest in het programma Brabantse Aanpak Leegstand voor: verbinden, versnellen en vernieuwen. Met de voucherregeling wordt de Brabantse kennis over herontwikkeling van leegstaande voormalig agrarische opstallen opgedaan, gedeeld en verspreid. Deze kennis wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van een voortvarende en innovatieve aanpak van de problematiek van lege stallen die bijdraagt aan een duurzame versterking van de omgevingskwaliteit.

VAB-Impuls

De voucheraanpak maakt onderdeel uit van de VAB-Impuls. De VAB-Impuls is bedoeld voor alle eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. De VAB-Impuls omhelst het opzetten van een kennisplatform en een voucherregeling.

Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden kunnen een voucher aanvragen. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro, die de eigenaar kan inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in drie fasen:

1) Oriëntatiegesprek

Het oriëntatiegesprek wordt gevoerd met een deskundige die aangesloten is bij het kennisplatform VAB. In deze fase worden op globale wijze de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie verkend, afhankelijk van de specifieke kenmerken, eigenschappen en omstandigheden van de VAB. Voor de eerste fase staat een subsidie van € 745,-. Het gesprek dient binnen 8 weken na verlening van de subsidie uitgevoerd te zijn.

2) Verkennings- en analysefase

Indien uit het oriëntatiegespek blijkt dat er mogelijkheden zijn tot herbestemming van de VAB, kan deze fase worden gevolgd door een verkennings- en analysefase. In deze fase wordt, onder begeleiding van een deskundige die is aangesloten bij het kennisplatform VAB, een nadere en meer gedetailleerde analyse gemaakt van de mogelijkheden tot herbestemming. Afhankelijk van de specifieke kenmerken, eigenschappen en omstandigheden van de VAB kan, op basis van specifieke expertise, een andere deskundige worden ingeschakeld dan in de eerste fase.

75% van de gemaakte kosten zijn subsidiabel en bedragen maximaal € 1.395,-. De eigenaar betaalt een eigen bijdrage van 25%. Bij een eigen bijdrage van 25% stelt de voucher de deelnemer in staat om max. 20 uren inzet (begeleiding) van deskundigen te financieren. De verkennings- en analysefase dient binnen 10 weken na afloop de eerste fase uitgevoerd te zijn.

3) Start van uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming.

Indien uit de verkennings- en analysefase blijkt dat er concrete plannen ontwikkeld kunnen worden gericht op de herbestemming van de VAB, kan deze fase worden gevolgd met de start van de uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming. In deze fase kan beroep worden gedaan op een deskundige die is aangesloten bij het kennisplatform VAB om een start te maken met de uitwerking van deze nieuwe plannen. 50% van de gemaakte kosten zijn subsidiabel en bedragen maximaal € 1.860,-. Voor de derde fase betaalt de eigenaar een eigen bijdrage van 50%. Bij een eigen bijdrage van 50% stelt de voucher de deelnemer in staat om max. 40 uren inzet (begeleiding) van deskundigen te financieren. De start van de uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming dient binnen 12 weken afloop van de tweede fase uitgevoerd te zijn.

Deskundigen

De deskundigen waarop een beroep gedaan kan worden dienen aangesloten te zijn bij het kennisplatform VAB. Het subsidiabele uurtarief is vastgesteld op € 93,- per uur. Per fase kan een andere deskundigen ingeschakeld worden. Een overzicht van de deskundigen is te vinden op de website.

Van 2 oktober 2017 (9.00u) tot en met 9 januari 2018 (17.00u) kunnen aanvragen ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. U dient hiervoor een account aan te maken. Dit kan al vóór 2 oktober. Het aanvraagformulier vindt u ook onder Documenten .

De vouchers worden verdeeld op volgorde van binnenkomst. Voor de eerste openstelling van de voucherregeling stelt de provincie € 300.000 beschikbaar. De ervaringen van de eerste openstelling worden betrokken bij het openstellen van volgende tranches in 2018 en 2019.

De VAB-Impuls en de voucherregeling VAB is een initiatief van provincie Noord-Brabant, Brabantadvies en Stimulus Programmamanagement.

Provincie Noord-Brabant

De voucherregeling maakt onderdeel uit van de VAB-Impuls. Dit is een besluit van Gedeputeerde Staten en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een trendbreuk in de groeiende leegstand.

Brabantadvies

Brabantadvies is het kennisplatform dat in opdracht van de provincie Noord-Brabant is opgericht. Het kennisplatform bundelt expertise en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze breed beschikbaar.

Stimulus Programmamanagement

Stimulus Programmamanagement is uitvoerder van de regeling. Aanvragen worden bij deze organisatie ingediend. Daarnaast draagt Stimulus zorg voor het behandelen, beoordelen en afwikkelen van projecten in het kader van Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant.

Klachtenprocedure

Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Aanvragende partijen zijn eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties binnen Noord-Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Uitleg contactpersonenen Voucherregeling VAB

  Celine van Soest

  Programmamanager

  T: 040 237 0100
  E: c.vansoest@stimulus.nl

    Linda Bax

    Communicatieadviseur

    T: 040 237 0100
    E: l.bax@stimulus.nl

     Laatste Nieuws

     Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

     8 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

     Tijdens de feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Met dringende vragen kunt u op 27, 28 en 29 december telefonisch terecht [...]

     Impuls voor aanpak lege stallen en schuren in Brabant

     15 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Impuls voor aanpak lege stallen en schuren in Brabant

     De provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement hebben, in samenspraak met twintig Brabantse gemeenten, de handen ineen geslagen. Gezamenlijk [...]

     Agenda

     Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

     Schrijf je in voor de nieuwsbrief

     Bekijk meer nieuws