Algemeen

Welke ondersteuning kan ik krijgen bij mijn aanvraag?

Er wordt nadrukkelijk gestuurd op kwalitatief goede projecten. In dat kader kunt u terecht bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij in de provincie waar u gevestigd bent voor inhoudelijke vragen, begeleiding en ondersteuning. Voor regelingtechnische vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement, als uitvoeringsorganisatie van het MIT Zuid.

Uw contactpersonen voor inhoudelijke vragen, begeleiding en ondersteuning zijn:

Uw contactpersonen voor regelingtechnische en financiële vragen bij Stimulus Programmamanagement zijn:

Ook de provinciale steunpunten kunnen ondersteuning bieden:

Heeft Stimulus Programmamanagement geheimhoudingsplicht?

Ja, volgens artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn medewerkers van Stimulus Programmamanagement gehouden tot geheimhouding. Dat betekent dat met alle documenten die aan Stimulus Programmamanagement worden overlegd vertrouwelijk wordt omgegaan.

Moet ik aan het eind van het project bij de vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring indienen en waar moet deze aan voldoen?

Een accountantsverklaring is bij de vaststelling alleen noodzakelijk, wanneer er projectpartners zijn die meer dan € 125.000,- aan subsidie zullen ontvangen. Alleen de kosten voor de partners die meer dan € 125.000,- aan subsidie zullen ontvangen, dienen door de accountant te worden gecontroleerd. Voor deze controle dient één controleverklaring te worden afgegeven. Hoewel voor het opstellen van de controleverklaring een vrij format kan worden gebruikt, dient de controleverklaring te voldoen aan alle vereisten uit het “Controleprotocol eindverantwoording subsidies Provincie Limburg 2017”. Alle punten uit het controleprotocol dienen dus in de controleverklaring te worden behandeld. Het controleprotocol is te downloaden onder de volgende link: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602704/1.

Op welke wijze wordt de subsidie verdeeld?
 • Voor het instrumenten Haalbaarheidsproject (paragraaf 2) geldt dat de behandeling plaatsvindt op volgorde van indiening (first come, first serve). De dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, geldt hierbij als ijkmoment. Alle volledige aanvragen die op 19 april 2021 worden ontvangen worden gelijk behandeld. De beoordelingsvolgorde van deze aanvragen wordt bepaald door middel van loting.
 • Voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten (paragraaf 3) geldt dat zowel voor de grote als kleine R&D samenwerkingsprojecten gebruik wordt gemaakt van het tendermechanisme (één tender voor beide instrumenten). Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regelingtechnische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie (deskundigencommissie). De deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen op de verdeelcriteria van de regeling (artikel 3.7) en kent een score toe op elk van de vier verdeelcriteria. Hierbij geldt een minimaal vereiste score van 50 punten. Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een rangschikking gemaakt, waarbij de aanvragen met de hoogste kwaliteit (en score) het hoogste gerangschikt worden. Na afronding van de financieel-technische beschouwingen door Stimulus Programmamanagement worden de beschikbare middelen verdeeld in de volgorde van de rangschikking.
Hoeveel subsidie is er per tender beschikbaar?

Dit is per jaargang van de regeling weergegeven in het artikel Subsidieplafond in de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland en de bijbehorende wijzigingsregelingen.

Wat is de doelstelling van het MIT Zuid?

Doel van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland is stimulering van innovatie bij het MKB. Hiertoe zijn twee instrumenten ingesteld:

 • Haalbaarheidsproject
 • R&D samenwerkingsproject

Definities

Experimentele ontwikkeling

Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Zie voor de exacte definitie artikel 2, onder 86, van de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV).

Industrieel onderzoek

Planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Zie voor de exacte definitie artikel 2, onder 85 van de Algemene GroepsvrijstellingsVerordening (AGVV).

MKB-onderneming

Tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt. Zie voor de exacte definitie kleine en middelgrote onderneming, artikel 1, onder 28 van Verordening EU 1303/2013 en bijlage I van Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG).

Onderneming

Eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.

Missie

Eén van de vier in de Kennis- en Innovatieagenda’s onderscheiden missieswaarin bedrijfsleven en kennisinstellingen de potentie hebben om aan bij te dragen, te weten:

 • Energie en Duurzaamheid
 • Gezondheid en Zorg
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Veiligheid

Zie ‘Kennis- en Innovatieagenda’s onder Documenten voor meer informatie.

Sleuteltechnologie

Eén van de acht in de Kennis- en Innovatieagenda’s aangewezen Sleuteltechnologieën die sterk zijn op bovenregionaal niveau en specifieke potenties op internationaal niveau hebben, te weten:

 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life science technologies
 • Nanotechnologies

Projectaanvraag

Kan ik gebruik maken van de MIT-subsidie wanneer ik in 2020 NOW-steun heb ontvangen?

Ja, mits u op 31 december 2019 financieel gezond was. Indien u op 31 december 2019 financieel gezond was en tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021 door toedoen van de coronacrisis NOW-steun hebt aangevraagd en ontvangen, kwalificeert u dankzij de wijzigingsverordening (2020/972) niet als zijnde onderneming in financiële moeilijkheden en kunt u gebruik maken van de MIT-subsidie.

Is een controleverklaring verplicht onderdeel van de eindrapportage voor R&D samenwerkingsprojecten?

Indien er sprake is van een subsidie van meer dan € 125.000 voor een of meerdere van de projectpartners dan dient een controleverklaring ingediend te worden. Voor de vereisten van deze controle volgen wij het “Controleprotocol eindverantwoording subsidies Provincie Limburg 2017” dit is een bijlage van de Algemene Subsidieverordening 2017 Provincie Limburg. Dit protocol is hier te vinden. Voor de controleverklaring kan een vrij format gebruikt worden, mits de punten genoemd in het protocol behandeld worden. Indien een controleverklaring aangeleverd wordt is er geen noodzaak om ook facturen en urenstaten bij het verzoek tot vaststelling in te dienen. De kosten voor de controleverklaring dienen binnen de projectperiode gemaakt en betaald te zijn om subsidie over te verkrijgen.

Wat is het maximale subsidiepercentage?

De subsidie voor een R&D samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Dit maximale subsidiepercentage geldt zowel op partner als op projectniveau.

De subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Wat zijn de rapportageverplichtingen voor MIT R&D?

U dient één keer per jaar, uiterlijk op 1 oktober van elk jaar, een financiële rapportage in te dienen over de voortgang van het project. Op basis van ingediende voortgangsrapportages kunt u een nieuwe uitbetaling van de subsidie ontvangen, zodra het subsidiabele kostenvolume de 50% van de begrote subsidiabele kosten overschrijdt en tot een maximum van 75% van het subsidiebedrag. U ontvangt een uitbetaling wanneer de voortgangsrapportage daartoe aanleiding geeft. Voortgangsrapportages moeten via de digitale webportal worden ingediend.

Eén à twee maanden voor de indieningsdatum van de voortgangsrapportage ontvangt u van Stimulus Programmamanagement een herinneringsbrief met daarin een beschrijving van de vereisten die gesteld worden aan de voortgangsrapportage. Deze zijn:

 • In de webportal dient u enkele vragen (checklist) over de voortgang van uw project te beantwoorden.
 • Een overzicht van de gemaakte kosten en uren. Deze kunnen via een in de webportal te downloaden excel document geupload worden. Wij wijzen u erop dat enkel de kosten en uren ingediend hoeven te worden die niet reeds bij een eerdere voortgangsrapportage zijn ingediend;
 • Er is geen noodzaak om alle facturen en urenstaten bij te voegen. Wij vragen u echter wel om per projectpartner de drie grootste facturen inclusief betaalbewijzen en de urenstaten van de twee medewerkers met de meest gemaakte uren bij te voegen als bewijslast;

Twee à drie maanden voor de einddatum van uw project ontvangt u van Stimulus Programmamanagement een herinneringsbrief met daarin een beschrijving van de vereisten die gesteld worden aan de eindrapportage. Deze zijn:

 • Een inhoudelijk eindverslag. Een format hiervoor is te vinden in de documenten sectie onder het kopje R&D Samenwerkingsprojecten;
 • Een overzicht van de gemaakte kosten en uren. Wij wijzen u erop dat enkel de kosten en uren ingediend hoeven te worden die niet reeds bij een voortgangsrapportage zijn ingediend;
 • Er is geen noodzaak om alle facturen en urenstaten bij te voegen. Wij vragen u echter wel om per projectpartner de drie grootste facturen inclusief betaalbewijzen en de urenstaten van de twee medewerkers met de meest gemaakte uren bij te voegen als bewijslast;
 • Indien er sprake is van een subsidie van meer dan € 125.000 voor een of meerdere van de projectpartners dan dient een controleverklaring ingediend te worden.
Wat zijn de rapportageverplichtingen voor MIT HLB?

MIT Haalbaarheidsprojecten worden vastgesteld bij verlening en er is daarom geen rapportageverplichting. U wordt wel geadviseerd de kosten voor uw eigen administratie bij te houden. Een jaar na de start van de haalbaarheidsprojecten zal Stimulus Programmamanagement een steekproef van haalbaarheidsprojecten nemen en deze projecten vragen een prestatieverantwoording aan te leveren. Indien u hiervoor uitgenodigd wordt dient u een korte rapportage aan te leveren.

Wanneer dient de R&D subsidieaanvraag uiterlijk binnen te zijn bij Stimulus Programmamanagement?

De subsidieaanvraag moet binnen de tendertermijn worden ingediend. De subsidieregeling bepaalt dat subsidieaanvragen uiterlijk tot 17.00 uur kunnen worden ingediend. De webportal, die de tijdseenheid meet in duizendsten van seconden, sluit exact om 17.00.00,000 uur. Op dat moment is het niet meer mogelijk uw aanvraag binnen de webportal te verzenden. Als u in de webortal om 17.00.00,000 uur op de verzendknop drukt, bent u dus te laat met het indienen van uw aanvraag. Als u om 16.59,999 uur op de verzendknop drukt bent u nog op tijd.  Overigens raden wij u aan tijdig met het indienen van uw aanvraag te beginnen en het niet op het allerlaatste moment aan te laten komen om teleurstelling te voorkomen. Houdt u er rekening mee dat het zorgvuldig invullen van het aanvraagformulier en het uploaden van bijlagen de nodige tijd kost. De rechtbank in Den Bosch heeft in juli 2018 in een uitspraak bevestigd dat de tijdseenheid waarin de webportal de tijd meet, leidend is.

Mijn project lijkt langer te gaan duren dan de vastgestelde looptijd. Is het mogelijk de looptijd te verlengen?

Ja, een verlenging van de projectlooptijd is mogelijk. Er is echter sprake van een maximale looptijd: 12 maanden voor een Haalbaarheidsproject en 24 maanden voor een R&D samenwerkingsproject. Een verlenging kan worden aangevraagd middels een wijzigingsverzoek via de webportal. Zorg ervoor dat dit verzoek vóór het verstrijken van de aanvankelijke looptijd wordt ingediend, zodat er nog tijd is voor Stimulus Programmamanagement om dit verzoek te verwerken.

 

 

Is het voor een stichting mogelijk om MIT Zuid subsidie aan te vragen?

Ja, het is echter van belang dat de stichting een zakelijke of commerciële doelstelling heeft (ook wel economische activiteiten verricht) en niet alleen een ideële doelstelling. Voor een stichting dient ook de MKB verklaring en jaarrekening toegevoegd te worden.

 

Mijn bedrijf is statutair gevestigd in Zuid-Nederland, activiteiten vinden plaats buiten Zuid-Nederland, kan ik aan aanmerking komen?

Aanvragers gevestigd in Zuid-Nederland en/of subsidiabele activiteiten die ten goede komen aan Zuid-Nederland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Met ‘gevestigd’ wordt de feitelijke vestiging bedoeld, niet alleen de statutaire vestiging. Indien activiteiten hoofdzakelijk plaatsvinden buiten Zuid-Nederland en er slechts sprake is van een statutaire vestiging in Zuid-Nederland, wordt geadviseerd de aanvraag elders in te dienen.

 

Mijn bedrijf valt onder een holding, welke jaarcijfers dien ik aan te leveren?

Indien sprake is van een meerderheidsbelang dienen de jaarcijfers van de holding aangeleverd te worden. Bij een minderheidsbelang dienen de jaarcijfers van de werkmaatschappij aangeleverd te worden.

 

Ik wil een project uitvoeren in mijn bedrijf dat bestaat uit meerdere verbonden ondernemingen, zoals een holding en een werkmaatschappij. Hoe moet ik hier in de aanvraag en begroting mee om gaan?

Indien er sprake is van verbonden ondernemingen, zoals holding en werkmaatschappij, dient u de aanvraag in op naam van de entiteit waarop u verwacht de meeste kosten te gaan maken, of waar u verwacht de meeste activiteiten uit te zullen voeren. Uw groep van bedrijven wordt dan gezien als één aanvragende partij. Dit betekent voor de begroting dat alle kosten uit de verbonden ondernemingen ook als zijnde interne loonkosten, interne afschrijvingskosten of kosten derden in de begroting dienen te worden opgenomen. Een voorbeeld: indien de directeur van het bedrijf in een verbonden holding wordt verloond en verwacht 200 uur aan het project verwacht te besteden, en u hebt voor uw aanvraag voor de forfaitaire loonkostenoptie van € 60,- per uur gekozen, dan dienen de loonkosten van de directeur als interne loonkosten voor € 12.000,- (200 x € 60,-) in de projectbegroting te worden opgenomen. Aangezien deze kosten in uw groep van ondernemingen worden gemaakt, dient u hiervoor ook geen verklaring financieringen van overige partijen aan te leveren.

Voor wie kan het forfaitair uurtarief toegepast worden?

Het forfaitair vastgesteld uurtarief wordt gehanteerd voor alle direct bij de subsidiabele activiteit betrokken personen die in loondienst zijn bij de aanvragende organisatie en omvat zowel directe arbeids- en loonkosten als de daaraan toegerekende indirecte kosten. Dit tarief kan ook toegepast worden indien personen van een verbonden onderneming (inclusief holding B.V. en management B.V.) betrokken zijn in de projectuitvoering. Ook eigenaren van eenmanszaken komen in aanmerking voor het forfaitaire uurtarief van € 60.

Voor een stagiair die een niet-marktconforme vergoeding ontvangt, is er sprake van fictieve dienstbetrekking en geldt het forfaitair tarief van € 60,- niet . Bij een marktconforme vergoeding is er wel sprake van ‘echte’ dienstbetrekking en geldt het forfaitair tarief dus wel. Een marktconforme vergoeding is bijvoorbeeld het minimumjeugd- of cao-loon. De stagiair is bij zo’n stagevergoeding, net als bij gewone werknemers in ‘echte’ dienstbetrekking.

 

De projectaanvraag wordt ingediend door een intermediair, waar dient de volmacht aan te voldoen?

De volmacht is vormvrij. Een voorbeeld volmacht is onderdeel van de bijlagen bij de subsidieaanvraagformulieren. De gegevens en handtekeningen van de aanvrager en gemachtigde zijn verplicht, alsmede een beschrijving van de activiteiten waarvoor de intermediair gevolmachtigd is.

 

 

Mijn onderneming is minder dan 3 jaar geleden opgericht en er is nog geen jaarrekening beschikbaar, welke informatie moet ik aanleveren?

Indien de onderneming recent is opgericht en er nog geen jaarrekening beschikbaar is, voldoet de openingsbalans of een actueel overzicht uit de boekhouding met balansgegevens.

Indien uw onderneming tot een groep van ondernemingen behoort (bij > 50% aandeel) en deze groep meer dan 3 jaar geleden opgericht is, vul de verklaring financiële moeilijkheden in op het niveau van de totale groep. U kunt dit doen op basis van de geconsolideerde jaarrekening. Wanneer u vrijgesteld bent van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening, verzoeken wij u een consolidatiestaat op te stellen op basis van de enkelvoudige jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen. De toets financiële moeilijkheden zal plaatsvinden op het niveau van de groep. Indien uw onderneming niet tot een groep van ondernemingen behoort of indien de groep minder dan 3 jaar geleden opgericht is, wordt u vrijgesteld van de toets financiële moeilijkheden.

Hoe vul ik de “Verklaring geen financiële moeilijkheden’ in (Bijlage C van het MIT aanvraagformulier)?

In bijgevoegd document vindt u een uitgebreide toelichting en voorbeelden die u kunnen helpen bij het invullen van de ‘verklaring geen financiële moeilijkheden’.
(Toelichting verklaring geen financiële moeilijkheden)

 

 

Wanneer ontvang ik een besluit op mijn MIT Zuid-aanvraag?

Op basis van de subsidieregeling geldt een beslistermijn van 12 weken na indiening van de aanvraag voor het instrument  Haalbaarheidsprojecten. Ook voor het instrument R&D samenwerking is de beslistermijn in de subsidieregeling bepaald op 12 weken na sluiting van de tenderperiode. In de uitvoeringsjaren 2015 tot en met 2020 is het steeds gelukt om alle besluiten binnen de beslistermijn te nemen. Dit is ook de verwachting voor 2021.

Zodra de besluitvorming rondom uw aanvraag is afgerond, brengen wij u hiervan op de hoogte per e-mail. Vervolgens kunt u het besluit inzien via de digitale Stimulus webportal.

Wie kan aanvragen?

Aangezien alleen MKB-ondernemingen subsidie kunnen ontvangen, dient de aanvrager in geval van het instrument Haalbaarheid een MKB’er te zijn. De MKB’er kan de vorm hebben van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Er moet sprake zijn van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook voor R&D samenwerking kunnen alleen MKB’ers subsidie ontvangen, hoewel het is niet uitgesloten dat andere natuurlijke of rechtspersonen als onderdeel van het samenwerkingsverband van minimaal twee MKB’ers optreden als aanvrager.

Waar kan ik het missienummer vinden uit het relevante Innovatieprogramma Topsectoren waar mijn project op aansluit?

Onder Documenten, ’Kennis- en Innovatieagenda’s 2021, treft u een lijst aan waarin de topsectorenprogramma’s zijn onderverdeeld in de relevante thema’s die in de digitale webportal gekozen kunnen worden. Normaliter is het missie een nadere uitsplitsing van de missie waar uw project op aansluit. In de digitale webportal volstaat het om het themanummer van uw keuze te selecteren.

 

Is de Stimulus webportal al bereikbaar vóór de datum van openstelling?

Nee, voor het instrument Haalbaarheid is de Stimulus webportal bereikbaar vanaf dinsdag 20 april 2021 om 9.00 uur. Aanvragen kunnen dus pas worden ingediend vanaf de datum van openstelling van de regeling. Echter, u kunt wel al starten met de voorbereiding van uw aanvraag. Hiervoor vindt u bij de MIT Zuid Documenten op deze website een voorbeeld van het aanvraagformulier en alle verplichte bijlagen die u bij de aanvraag dient te overleggen. U kunt al werken aan deze documenten, waaronder het projectplan, zodat u deze vanaf 20 april 2020 paraat heeft en kunt indienen in de Stimulus webportal. Het moment dat u de aanvraag indient in de Stimulus webportal (niet het starten van de voorbereiding of het aanmaken van de aanvraag) bepaalt juridisch het moment van aanvraag voor subsidie.

Voor het instrument ‘R&D samenwerking’ is de Stimulus webportal bereikbaar vanaf 1 juni om 9.00 uur.

Kan ik meerdere aanvragen indienen?

Per jaar kan per paragraaf slechts eenmaal subsidie worden verstrekt voor dezelfde activiteiten en dezelfde subsidiabele kosten. Als een Haalbaarheidsproject wordt gehonoreerd, kan voor dit project ook een R&D samenwerkingsproject worden aangevraagd. Het indienen van twee keer dezelfde aanvraag is niet toegestaan.

Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

In de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland en de bijbehorende wijzigingsregelingen worden in de artikelen Vereisten subsidieaanvraag de perioden benoemd waarin aanvragen kunnen worden ingediend voor het betreffende instrument. Elk kalenderjaar zullen de desbetreffende artikelen hierop worden geactualiseerd.

 • Voor paragraaf 2 Haalbaarheidsproject gaat de regeling open op 20 april 2021 om 9.00 uur via first come, first serve. De openstelling duurt uiterlijk tot en met 9 september 2021 om 17 uur. Indien het subsidieplafond eerder wordt overschreden, zal het loket voor indiening worden gesloten.
 • Voor paragraaf 3 R&D samenwerkingsprojecten opent de tender op 1 juni 2021 om 9.00 uur en sluit deze op 9 september om 17.00 uur.
Waar moet ik mijn aanvraag indienen?

Indien aanvragen aansluiten bij één van de benoemde missies, dan dient u uw aanvraag regionaal in te dienen in Zuid-Nederland (bij Stimulus Programmamanagement). Wanneer uw project niet overwegend in Zuid-Nederland plaatsvindt dient u in te dienen in de regio waar uw project voor minstens 50% wordt uitgevoerd. Vindt uw project niet overwegend plaats in één regio, doordat bijvoorbeeld drie partners uit drie regio’s bijvoorbeeld ieder 1/3e van de kosten en activiteiten voor hun rekening neemt, dan  dient u uw aanvraag in het landelijke vangnet in te dienen, via het portaal van RVO.nl.

Indien u twijfelt waar u moet indienen, kunt u de LOKETWIJZER raadplegen op de website van RVO.nl. U kunt eveneens contact opnemen met de ROMs of met Stimulus Programmamanagement.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen via de Stimulus webportal worden ingediend.

Waar kan ik de benodigde formulieren voor de aanvraag vinden?

De aanvraagformulieren per instrument zijn als bijlage bij de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland en de bijbehorende wijzigingsregelingen gepubliceerd en vermelden tevens de nog verdere benodigde bijlagen. Onder Documenten treft u per instrument het van toepassing zijnde aanvraagformulier inclusief de bijbehorende bijlagen aan.

Wat wordt bedoeld met stimulerend effect ten aanzien van mijn subsidieaanvraag?

Eén van de voorwaarden om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te mogen toepassen, is dat de subsidie een ‘stimulerend effect’ moet hebben (art. 6 lid 1 van de AGVV, verankerd als weigeringsgrond in artikel 1.4, lid c van de regeling). Volgens de AGVV wordt steun geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde ervan, voordat de werkzaamheden aan het project of de activiteit aanvangen, bij de betrokken lidstaat een schriftelijke steunaanvraag heeft ingediend. Dit betekent simpelweg dat het project pas mag starten na de indiening van de subsidieaanvraag. Wanneer de werkzaamheden van het project zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend, zal het project niet voor subsidie in aanmerking komen.

Valt mijn project onder de regels van de REES of de Uitvoeringsregeling EFRO 2014-2020?

Nee, in Zuid-Nederland wordt de MIT-regeling niet medegefinancierd vanuit het OPZuid 2014-2020. Dat betekent dat u in het MIT Zuid niet gehouden bent aan de EFRO-regels.

Hoe wordt omgegaan met afdrachtvermindering S&O (voorheen WBSO)?

In de begroting hoeft geen rekening te worden gehouden met afdrachtvermindering S&O.

Kan een groot bedrijf of kennis- of onderzoeksorganisatie lid zijn van een samenwerkingsverband dat aanvraagt onder instrument R&D samenwerking?

Ja, deze worden in de subsidieregeling niet uitgesloten. Echter, alleen MKB-ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Wat is de verantwoordelijkheid van de penvoerder in een MIT R&D samenwerkingsproject?

De eerste aanvrager van het project is tevens de penvoerder. De penvoerder dient de aanvraag in namens het samenwerkingsverband en is voor Stimulus de formele contactpersoon en eindverantwoordelijke voor het project. De penvoerder heeft de taak en de verantwoordelijkheid om alle samenwerkingspartners in het project te informeren en met hen afspraken te maken over de wederzijdse rechten en plichten in het project, zoals het voeren van een administratie, het doorbetalen van voorschotten, verantwoording en dergelijke, teneinde tijdig te kunnen voldoen aan de (rapportage)verplichtingen jegens ons. De samenwerkingspartners zijn vrij om de gemaakte afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. De Subsidieregeling stelt dit niet verplicht. De administratieve voorwaarden en verplichtingen opgenomen in de Subsidieregeling gelden wel voor alle samenwerkingspartners en alle deelnemende verbonden entiteiten. Bij het niet nakomen van voorwaarden en verplichtingen door een of meerdere partners in het project, spreken wij alleen de penvoerder aan.

Leidt een project met meer dan 50% publieke financiering tot aanbestedingsplicht bij de aanvrager(s)?

Het al dan niet aanbestedingsplichtig zijn van aanvragers wordt beoordeeld op het niveau van deze organisaties en niet op (het overkoepelende) projectniveau. De Europese en nationale aanbestedingsregels zijn alleen van toepassing op aanbestedende diensten en op als aanbestedingsplichtig aangemerkte organisaties. In de regel kwalificeren ondernemingen niet als aanbestedende dienst en zijn hiermee de aanbestedingsregels niet van toepassing in het MIT Zuid.

Hoe wordt omgegaan met een of meerdere aanvragers van buiten Zuid-Nederland in een samenwerkingsverband (R&D samenwerkingsproject)?

Artikel 2.6, lid i van de subsidieregeling vereist dat ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project worden gedragen door MKB-ondernemers die zijn gevestigd in Zuid-Nederland. Op het voldoen aan dit vereiste zal worden getoetst.

Mag ik de aanvraag in de Engelse taal of een andere vreemde taal indienen?

Ja, de regeling sluit dat niet uit. De openbare samenvatting is echter wel altijd verplicht in het Nederlands. Neem echter in uw overwegingen mee dat de beoordelaars veel informatie in korte tijd moeten verwerken. In algemene zin is het begrip van de Nederlandse taal groter dan van een vreemde taal. U heeft als aanvrager de inspanningsverplichting om een heldere, goed leesbare aanvraag op te stellen.

Hoe ziet het proces eruit na indiening?
 • Voor het instrument Haalbaarheidsproject (paragraaf 2) worden ingediende aanvragen door Stimulus Programmamanagement eerst gecontroleerd op volledigheid. Vervolgens worden de aanvragen ter advisering voorgelegd aan de ROM’s, voor afgifte van een positief dan wel negatief advies. Tegelijkertijd met het proces van afgifte van het ROM-advies verloopt de financieel-technische toetsing op de vereisten door Stimulus Programmamanagement. Binnen 12 weken na indiening van de aanvraag ontvangt u een besluit op uw aanvraag.
 • Voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten (paragraaf 3) geldt eveneens dat wordt gestart met controle op volledigheid. Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die voldoen aan de regelingstechnische vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie (deskundigencommissie). De deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen op de verdeelcriteria van de regeling (artikel 3.7) en kent een score toe op elk van de vier verdeelcriteria. Hierbij geldt een minimaal vereiste score van 50 punten. Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een rangschikking gemaakt, waarbij de aanvragen met de hoogste kwaliteit (en score) het hoogste gerangschikt worden. Na afronding van de financieel-technische toets door Stimulus Programmamanagement ontvangt elke penvoerder een beslissing op de aanvraag. Hiervoor staat een beslistermijn van 12 weken na afloop van de tenderperiode.
Wat zijn de leerpunten uit voorgaande MIT Zuid openstellingen?

Leerpunten uit voorgaande openstellingen zijn hier te lezen.