Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Stimulus Programmamanagement voert enkele van deze subsidieprogramma’s zelf uit, maar mochten deze niet aansluiten bij uw doelstellingen, dan verwijzen wij u graag door naar een ander programma. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijkheden.

Programma’s Stimulus

Programmaperiode 2021-2027

Informatie over het proces en de invulling van de volgende programmaperiode

Lees meer

OPZuid 2014-2020

Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland. Speerpunten zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Lees meer

MIT Zuid

Met behulp van de nieuwe MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) kunnen ondernemers nog eenvoudiger innovatiesteun aanvragen.

Lees meer

Interreg VA CrossRoads2

CrossRoads2 biedt ondersteuning en subsidie aan KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland met goede, innovatieve en technisch haalbare project ideeën, die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.

Lees meer

POP3 Brabant

Het derde Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP3)  is gericht op versterking van het platteland. Stimulus Programmamanagement voert het programma uit voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincie Noord-Brabant. Speerpunten zijn  innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht, jonge boeren, natuur en landschap, verbetering van de waterkwaliteit en – voor 5 gemeenten rond de N69 – LEADER.

Lees meer

Interreg VA Brabant

Interreg VA is gericht op grensoverschrijdende samenwerking met België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Hierbij is gekozen voor de thema’s innovatie en duurzaamheid, de bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen en op bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit.

Lees meer

OP-Zuid 2007-2013

Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland voor de periode 2007-2013. Speerpunten zijn bevordering van ondernemerschap en innovatie, het vergroten van de attractiviteit van regio’s en stedelijke ontwikkeling. Het OP-Zuid 2007-2013 loopt van 1 januari 2007 t/m 31 december 2015. Het is momenteel niet meer mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen.

Lees meer

LOF Brabant

Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant is een stimuleringsfonds dat leningen verstrekt aan ondernemers met een plan om het vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant onderscheidend te versterken.

Lees meer

Voucherregeling VAB

De voucherregeling biedt eigenaren van vrijgekomen lege stallen en schuren de mogelijkheid om voor ondersteuning en begeleiding een beroep te doen op deskundigen van het ‘Kennisplatform VAB-Impuls leegstaande stallen en schuren in Brabant’ en zo het besluit te nemen hun lege stallen te slopen of te herbestemmen op een wijze die de omgevingskwaliteit van het gebied versterkt.

Lees meer

Overige Europese subsidieprogramma’s

OP Noord

EFRO-programma voor Noord-Nederland

EFRO-programma voor Noord-Nederland met als speerpunten innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

Lees meer

OP Oost

EFRO-programma voor Oost-Nederland

EFRO-programma voor Oost-Nederland met als speerpunten innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie.

Lees meer

OP Kansen voor West II

EFRO-programma voor West-Nederland

EFRO-programma voor West-Nederland met als speerpunten innovatiebevordering, de overgang naar een koolstofarme economie, bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit en bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede.

Lees meer

Interreg VA-programma

Duitsland-Nederland

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma voor de grensregio Duitsland-Nederland dat zich richt op versterking van de grensoverschrijdende economische kracht en vermindering van grensbarrières ter versterking van de sociaal-culturele cohesie.

Lees meer

Interreg VA-programma

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland dat zich richt op innovatiebevordering, duurzame groei en inclusieve groei.

Lees meer

Interreg VA-programma

Euregio Maas-Rijn

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met als speerpunten innovatie, versterking van de concurrentiekracht van het MKB, versterking van de sociale inclusie en cohesie en versterking van de institutionele capaciteit. Dit programma is nog in voorbereiding, goedkeuring verwacht in de loop van 2015.

Lees meer

Interreg VA-programma

2 Zeeën

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma voor de kustgebieden dat is gericht op technologische en sociale  innovatie, koolstofarme technologieën, aanpassing aan klimaatverandering en een hulpbronnenefficiënte economie.

Lees meer

Interreg VB-programma

Noordwest-Europa

Transnationaal samenwerkingsprogramma dat zich richt op innovatiebevordering, de overgang naar een koolstofarme economie, bescherming van de leefomgeving en het stimuleren van efficiënt gebruik van grondstoffen en materiaal.

Lees meer

Interreg VB-programma

Noordzee regio

Transnationaal samenwerkingsprogramma dat zich richt op stimulering van innovatie en kenniseconomie, duurzame productie en duurzame mobiliteit.

Lees meer

Interreg

Europe

Europees interregionaal samenwerkings-programma dat tot doel heeft om beleidsleren, op het gebied van regionale ontwikkeling, tussen nationale, regionale en lokale overheden te ondersteunen. Speerpunten zijn innovatiebevordering, vergroten van de concurrentiekracht van het MKB, de overgang naar een koolstofarme economie, het beschermen van het milieu en bevorderen van efficiënte omgang van hulpbronnen.

Lees meer

Europees Fonds

voor Maritieme Zaken en Visserij

Europees programma dat zich richt op het bevorderen van een concurrerende, ecologisch duurzame, economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde visserij en aquacultuur in Nederland.

Lees meer

ESF

Europees Sociaal Fonds

Programma van het Europees Sociaal Fonds dat zich richt op actieve inclusie, actief en gezond ouder worden, duurzame inzetbaarheid van werkenden en toegang tot werkgelegenheid in Nederland.

Lees meer

Horizon 2020

Horizon 2020

Dit kaderprogramma van de Europese Commissie koppelt onderzoek expliciet aan innovatie en is gericht op het op de markt brengen van nieuwe ideeën. De nadruk ligt op het doen van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Lees meer

COSME

Competitiveness of enterprises and SMEs

COSME is een programma van de Europese Commissie en staat voor ‘Competitiveness of enterprises and SMEs’. COSME richt zich op versterking van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van ondernemingen en aanmoediging van een ondernemerscultuur.

Lees meer

LIFE

LIFE

LIFE is een programma van de Europese Commissie dat een katalysator vormt voor de implementatie en integratie van milieu- en klimaatdoelen in ander Europees beleid en in de praktijk van de lidstaten. Het programma bestaat uit twee deelprogramma’s: milieu en klimaatactie.

Lees meer