Uitvoering GLB 2023-2027 van start in Zuidoost-Nederland

De provincie Limburg gaat op 14 november als eerste provincie in Zuidoost Nederland aan de slag met nieuwe Europese subsidieregelingen. Deze zijn gericht op de grote opgaven op het platteland, waaronder stikstof- mestproblematiek en bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Europa tast in de buidel om heel Zuidoost Nederland hierbij te ondersteunen. De provincie Noord-Brabant, Gelderland en Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal zo’n 74 miljoen euro van Brussel. De provincies en waterschappen doen hier nog eens zo’n 74 miljoen euro bovenop.

De subsidieregeling LEADER beheerkosten gaat als eerste open in Limburg. LEADER richt zich op brede plattelandsontwikkeling en worden met bottom-up gegenereerde projecten, die gericht zijn op biodiversiteit, milieu, klimaat, sociale cohesie en lokale economie, geïnvesteerd in de leefbaarheid en versterking van het platteland. Per 1 december zullen ook verschillende subsidieregelingen, zoals productieve investeringen voor jonge landbouwers, in de regio opengaan.

Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde in Limburg is blij dat de uitvoering van het GLB-programma van start gaat: “De leefbaarheid van het platteland en de natuur hebben onze volle aandacht. We zijn blij met de financiële stimulans vanuit onder andere Europa voor een sterke, toekomstbestendige landbouw in Limburg. Dat is de basis, daar gebeurt het.”

Toekomstbestendige landbouw

Ieder lidstaat van de Europese Unie geeft een eigen invulling aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat sinds 1 januari 2023 is ingegaan. De grootste uitdagingen voor de land- en tuinbouw liggen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit. De Nederlandse invulling van het GLB 2023-2027 concentreert zich hierop en draagt bij aan veerkrachtige agrarische bedrijven, een gezonde natuur en een leefbaar platteland. In totaal zijn er in Nederland 22 subsidieregelingen waarvan landbouwers, natuur- en landschapsbeheerders, overheden, kennisinstellingen en burgercoöperaties gebruik kunnen maken. De subsidies die toegekend zullen worden gaan in Limburg bijdragen aan een meer toekomstbestendige landbouw.

Over de GLB-subsidies

Van de beschikbare 148 miljoen euro voor Zuidoost Nederland komt de helft van de Europese Unie. De andere helft bestaat uit cofinanciering van de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg en waterschappen.De 22 subsidieregelingen voor de toekomstbestendige landbouw zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie. De rijksregelingen bestaan onder andere uit inkomenssteun voor boeren en de eco-regeling. De rijksregelingen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende provinciale regelingen. De provinciale regelingen worden in Zuidoost Nederland uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement.

Afbeelding precisielandbouw drone boven gewasveld