Programma’s 2021-2027

De huidige Europese programmaperiode loopt van 2014 tot 2020. Inmiddels zijn in Zuid-Nederland de voorbereidingen in volle gang voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Stimulus Programmamanagement heeft hierin een faciliterende en adviserende rol. De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben de ambitie om een strategie uit te stippelen die toegepast kan worden op zowel de nieuwe OPZuid, Interreg en POP-programma’s, als op nationale en regionale programma’s.

Op deze pagina informeren we u over de wijze waarop de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) tot stand komt en hoe deze vertaald wordt naar de diverse programma’s.

2020-2021: van strategie naar uitvoering
De RIS3 geeft richting aan regionaal innovatiebeleid en dient als basis voor de Europese programma’s die Zuid-Nederland zelf (mede) vormgeeft. Het gaat dan onder meer om het nieuwe Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid), het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) programma (voorheen POP) en de Interreg A-programma’s die innovatie en samenwerking in de grensregio’s bevorderen.

2020: finetuning en vaststelling
De RIS3 is goedgekeurd en vastgesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

2018: Houtskoolschets
In 2018 hebben de drie Zuid-Nederlandse provincies, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen uit het regionale speelveld een integrale visie geformuleerd, op hoe Europese programma’s de komende jaren ingezet kunnen worden ten behoeve van de belangrijke uitdagingen waar onze maatschappij voor staat.

Deze visie is uitgewerkt in een houtskoolschets die in december 2018 door de provincies is vastgesteld en richting geeft aan  de Regionale Innovatie Strategie voor Zuid-Nederland.

2019: Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)

Om Europese financiering te verkrijgen, is het noodzakelijk dat de provincies samen en in samenwerking met de regionale stakeholders een Regionale Innovatie Strategie voor Zuid-Nederland ontwikkelen. De strategie voor de nieuwe programmaperiode wordt gebaseerd op de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor de periode 2014-2020 en de richtlijnen in de houtskoolschets. Het beoogde eindproduct is een doorontwikkelde RIS3 als gemeenschappelijke basis voor de Europese programma’s in Zuid-Nederland in de periode 2021-2027.

Innovatie en economische structuurversterking blijven de rode draad in de nieuwe RIS3 maar de maatschappelijk impact van innovatieprojecten staat meer centraal. Ze moeten stuk voor stuk bijdragen aan één van de volgende vijf transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw en gezondheid. Daarnaast is in de nieuwe RIS3 een evenwichtige spreiding van middelen in Zuid-Nederland van belang; de regio als geheel dient te profiteren.

Op 9 september jl. is een brede informatiebijeenkomst georganiseerd om de stakeholders te informeren over de tussentijdse resultaten van de doorontwikkeling. De presentaties vindt u hier: Planbureau voor de Leefomgeving, Bureau Buiten Idea. Naar verwachting wordt de RIS3 in december 2019 ter vaststelling aan de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg aangeboden. Nadat de RIS3 is goedgekeurd, zal deze hier worden gepubliceerd.

2019-2020: OPZuid programma
In het najaar van 2019 wordt gestart met de uitwerking van het OPZuid-programma voor 2021-2027.

Zodra de inhoud hiervan bekend is, zullen wij u informeren. Op dit moment is voorzien dat het programma in 2021 van start gaat, maar deze planning is onder voorbehoud. De officiële start van de nieuwe programmaperiode hangt af van de besluitvorming rondom het Meerjarig Financieel Kader in Brussel.

2019-2021 POP programma

Halverwege 2018 publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de periode na 2021. In het GLB, dat elke zeven jaar herzien wordt, staan de doelstellingen, prioriteiten en voorwaarden voor het verkrijgen van EU landbouwsubsidies. Het GLB is nog niet definitief, maar de grote lijnen rond de negen doelstellingen op het gebied van economie, ecologie en sociaaleconomische ontwikkeling zijn inmiddels duidelijk:

 1. Het bieden van steun met het oog op een leefbaar landbouwbedrijfsinkomen en veerkracht op het gehele grondgebied van de Europese Unie (ter ondersteuning van de voedselzekerheid);
 2. Het vergroten van de marktgerichtheid en van het concurrentievermogen, onder meer door sterker te focussen op onderzoek, technologie en digitalisering;
 3. Het verbeteren van de positie van de landbouwers in de waardeketen;
 4. Het bijdragen tot matiging van en aanpassing aan klimaatverandering en tot duurzame energie;
 5. Het bevorderen van duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen, zoals water, bodem en lucht;
 6. Het bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en in stand houden van habitats en landschappen;
 7. Het aantrekken van jonge landbouwers en vergemakkelijken van bedrijfsontwikkeling in plattelandsgebieden;
 8. Het bevorderen van de werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, met inbegrip van bio-economie en duurzame bosbouw;
 9. Het beter inspelen op de maatschappelijke vraag op het gebied van voedsel en gezondheid, waaronder veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, en op het gebied van dierenwelzijn.

Het Ministerie van LNV werkt samen met de provincies, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van IenW aan een Nationaal Strategisch Plan (NSP). Hierin wordt beargumenteerd welke van bovenstaande doelstellingen voor Nederland primair van belang zijn, welke doelen behaald moeten worden en hoe de GLB-gelden worden benut om die doelen te behalen. Het NSP omvat zowel de directe betalingen (zgn. pijler 1 inkomenssteun) als het plattelandsprogramma (zgn. pijler 2 ELFPO). De naam POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma), zoals die op dit moment wordt gehanteerd, zal verdwijnen. Bijgevoegde tijdlijn geeft een indruk van het tijdspad van het GLB weer. Inmiddels is duidelijk dat 2021 een overgangsjaar zal zijn, omdat de beraadslagingen langer duren dan verwacht.

Zodra meer bekend is over het GLB en het NSP zullen wij u hierover via deze website informeren.

2018

 • Ontwikkeling houtskoolschets
December
 • Vaststelling houtskoolschets als eerste richtinggevend document in aanloop naar de doorontwikkeling van de Regionale Innovatiestrategie Slimme Specialisatie voor Zuid-Nederland (RIS3).

2020

April
 • Regionale Innovatiestrategie Slimme Specialisatie voor Zuid-Nederland (RIS3) 2021-2027 vastgesteld. De RIS3 is bedoeld om richting te geven aan de inzet van regionaal beschikbare Europese overheidsmiddelen, gekoppeld aan rijks- en provinciale middelen uit Nederland. Vijf grote transities staan hierin centraal, die zowel op mondiale schaal alsook specifiek in Zuid spelen en aansluiten op de thema’s van de Green Deal: de energie-, grondstoffen-, klimaat-, landbouw en voedings- en
  gezondheidstransitie.
December
 • Interreg Vlaanderen-Nederland publiceert een 95%-concept van het toekomstige Interreg VI A. Een concept dat gebaseerd is op een analyse van de grensregio en haar inwoners. Het voorlopig programma is opgebouwd rond vier pijlers. Lees er in dit bericht meer over.

2021

Januari
Voorjaar
 • Indienen van het Interreg VI A-programma bij de Europese Commissie.
Najaar
 • Indienen van het OPZuid-programma.
 • Verwachte start van het Interreg VI A-programma.
Winter
 • Verwachte goedkeuring van het OPZuid-programma.

2022

Voorjaar
 • Verwachte start van het OPZuid-programma 2021-2027.

2023

Voorjaar
 • Start van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP). De ambitie van het GLB-NSP is om een landbouw te stimuleren die economie, boer en leefomgeving verbindt en daarmee draagvlak en maatschappelijke legitimiteit heeft én ondersteunend is aan de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave.
Logo Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.