Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit

Om wezenlijke stappen te zetten naar een koolstofarme economie moeten de nodige elementen aanwezig zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom is een duidelijk overzicht van vraag en aanbod van energie zoals biomassa, gas, elektriciteit en warmte noodzakelijk, evenals het structureel met elkaar verbinden van geïnteresseerde partijen. Als er al een corresponderende vraag of aanbod is, zijn er momenteel weinig of geen spelers in de grensregio die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien private bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen van energiestromen.

Het platform Energiemakelaar houdt zich bezig met: netwerken, coaching, opleiding; kennisdeling & projectondersteuning.

Project: Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit

Projectpartners:

DOEN, Seas2Grow, I2Cort

Financiering:

Interreg Vlaanderen-Nederland-project DOEN wil een methodologie uitwerken en testen die zowel economische criteria als maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in beeld brengt. Dit zal als een openbare dienstverlening ingezet worden om daarmee het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, verhogen en verbeteren. DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox, zodat energiemakelaars ermee concreet en gestructureerd aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de kans op uitwisseling. De gerichte ondersteuning bevat onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden verminderen, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het bevorderen van overleg tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid.

Onderzoek
DOEN onderzoekt volledig nieuwe domeinen zoals een uitwisseling tussen Arcelor Mittal en kernen van de gemeenten Zelzate en Terneuzen. Ondanks de nabijheid van de havenindustrie wordt restwarmte niet gekoppeld aan nabijgelegen dorpskernen. DOEN wil de vraagzijde in kaart brengen en onderzoekt welke impact een uitbreiding van het warmtenet tot Terneuzen zou hebben. DOEN zet tevens in op verder te zetten trajecten, bijvoorbeeld Warmco te Sluiskil. Er is vraag naar warmte in een aantal omliggende kernen en vanuit tertiaire activiteiten maar de vraag is of en hoe het bestaande net daarmee om kan.

Wezenlijke stappen naar een koolstofarme economie zijn nodig.

 

Nieuwe publieke dienstverlening
De eerste versie van de methodiek vind je terug op de projectwebsite www.energie-makelaar.net. Op basis van bevindingen in de praktijk zal de methodiek aangepast worden eind 2020. In het najaar van 2020 en voorjaar 2021 zullen diverse workshops (case specifieke en thematische) georganiseerd worden. Tenslotte zal de basisopleiding tot een volwaardig leer- en coachingstraject uitgewerkt worden.
DOEN zal het Energiemakelaarschap naar buiten brengen als nieuwe publieke dienstverlening. Zo wordt het platform Energiemakelaar opgericht i.s.m. relevante stakeholders. Dit platform zal vier activiteiten ontplooien: netwerken, coaching, opleiding; kennisdeling & projectondersteuning.

Dit artikel verscheen eerder op www.grensregio.eu.