Interreg VI: Een tipje van de sluier

Op 9 december 2020 heeft Interreg Vlaanderen-Nederland een “95% concept” van het toekomstige EU-subsidieprogramma vastgesteld. Voor het eerst kan het programma nu de grote lijnen publiceren van het soort grensoverschrijdende projecten dat het tussen 2021 en 2027 hoopt te kunnen subsidiëren.

Iedere zeven jaar geeft de Europese Unie regio’s de mogelijkheid om voor te stellen hoe zij EU-subsidiegelden willen inzetten. Zo hebben ook de Interreg Vlaanderen-Nederland partners (Vlaanderen, Nederland en de provincies en gemeenten in de grensstreek, en maatschappelijk middenveld organisaties) zich de afgelopen maanden beraamd op hun prioriteiten. Welke uitdagingen staan centraal voor de komende zeven jaar, waar dient de grensoverschrijdende samenwerking vooral op te focussen? In het nu vergevorderd concept voor het Interreg-Programma 2021-2027 staat het allemaal.

Dat concept is gebaseerd op een analyse van de grensregio en haar inwoners. Die analyse is op zichzelf overigens ook nog een concept; het programma wil haar uiteindelijke programmadoelstellingen formuleren op basis van zo actueel mogelijke informatie. Bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis en de brexit moeten nog uitgebreider aan bod komen, in de gebiedsanalyse.

Het concept-programma houdt ook rekening met input van experts van tal van organisaties uit de regio. In september en oktober bespraken we de gebiedsanalyse en de voorlopige doelstellingen in een vijftal focusgroepen, waaraan tientallen Vlaamse en Zuid-Nederlandse specialisten op vlak van vooral innovatie, milieu, de arbeidsmarkt en toerisme deelnamen.

Met die input komt Interreg Vlaanderen-Nederland tot een concept-programma dat is opgebouwd rond vier pijlers:

  1. Een slimmer Europa; innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie;
  2. Een groener Europa; klimaat, milieu en natuur;
  3. Een socialer Europa; inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding;
  4. Een Europa zonder grenzen; samenwerken om grensobstakels te overwinnen.

Binnen deze vier beleidsdoelstellingen zullen Vlaams-Nederlandse projecten worden gefinancierd op tal van domeinen. Interreg Vlaanderen-Nederland zal investeren in innovatie en onderzoeksinfrastructuur, opleiding en het functioneren van de arbeidsmarkt, mitigatie van en adaptatie aan de klimaatverandering, biodiversiteit en het tegengaan van luchtverontreiniging, duurzame vrijetijdsbesteding en toerisme, en het oplossen van administratief-juridische knelpunten aan de grens. Binnen verschillende doelstellingen is aandacht voor herstel na de coronacrisis. Een rode draad in het geheel is de relevantie voor de Nederlanders en Vlamingen zèlf; in het nieuwe programma zal maatschappelijke relevantie en burgerbetrokkenheid een belangrijke rol spelen

Het programma is nog niet ‘af’. Men wacht nog op duidelijkheid vanuit Europa, voor wat betreft het budget, en er is dus ook nog geen budgetverdeling over de doelstellingen. De partners verleggen mogelijk nog wat klemtonen en staan verder open voor suggesties van Vlamingen en Nederlanders of organisaties uit het voorziene programmagebied.  Waarschijnlijk kan het programma in maart of april 2021 worden afgerond en ingediend bij de Europese Commissie.

Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan de website www.grensregio.eu of contacteer Sara Peeters via mailadres sara.peeters@grensregio.eu.

Logo's van de cofinanciers