GLB-regelingen voor Gelderland en Limburg open

Voor de provincie Gelderland en Limburg is de regeling ‘Niet productieve investeringen niet landbouwbedrijven’ opengesteld. De openstelling in Gelderland richt zich op het watersysteem, in Limburg op herstelmaatregelen.

Niet productieve investeringen niet landbouwbedrijven Gelderland

In Gelderland kunnen waterschappen of samenwerkingsverbanden van een waterschap met een of meer van de volgende partijen: waterschappen, gemeenten, landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuurorganisaties of landschapsorganisaties van 17 juni 2024 9:00 uur tot 29 augustus 2024 17:00 uur subsidie aanvragen. De openstelling is gericht op het watersysteem. Er is € 1.274.837,00 voor Beheergebied Waterschap Rijn en IJssel en € 1.274.837,00 voor Beheergebied Waterschap Rivierenland beschikbaar.

Doel subsidie

De regeling is gericht op maatregelen voor de (her)inrichting van watersystemen in het landelijk gebied. De maatregelen dragen bij aan herstel van de natuurlijke toestand van watersystemen, het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding (voorkomen of beperken van watertekorten of wateroverlast) of bodemdaling, volgens de opgave die voortvloeit uit het Klimaatakkoord en de
Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast wordt ook het provinciale klimaatdoel centraal gesteld; voorkomen van wateroverlast en watertekort door het optimaliseren en herstellen van watersystemen.

Bekijk hier de factsheet.

Niet productieve investeringen niet landbouwbedrijven Limburg

In Limburg kunnen natuurlijke en rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke en rechtspersonen van 11 juni 2024 09:00 uur tot 16 augustus 2024 17:00 uur subsidie aanvragen. De openstelling is gericht op herstelmaatregelen. Er is € 2.424.904,00 voor stroomgebieden Groote Molenbeek en Thornerbeek en € 2.516.513,00 voor de overige stroomgebieden in Limburg beschikbaar.

Doel subsidie

De regeling is gericht op maatregelen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie van het watersysteem voor landbouw -, water – en klimaatdoelen, en die bijdragen aan de doelen van waterkwaliteit, specifiek die van de Kaderrichtlijn water (KRW) en het tegengaan van wateroverlast en droogte passend binnen het Provinciaal Waterprogramma Limburg 2022-2027. Het gaat bij nietproductieve investeringen bijvoorbeeld om investeringen gericht op verbetering van de water kwalitatieve en water kwantitatieve aspecten van de Limburgse watersystemen
om daarmee een bijdrage te leveren aan doelstellingen van het Provinciaal Waterbeleid.

Bekijk hier de factsheet.

Loket open