Twee nieuwe POP3+ openstellingen op het gebied van Herstel- en inrichtingsmaatregelen

Projectaanvragers krijgen opnieuw de kans om subsidie aan te vragen binnen het POP3+-programma. Dit keer opent het subsidieloket voor herstelmaatregelen voor de natuur en biodiversiteit in Brabant en voor herstel- en inrichtingsmaatregelen van het watersysteem voor de Brabantse landbouw-, water- en klimaatdoelen. Binnen de openstelling voor natuur & biodiversiteit kunnen aanvragen ingediend worden tot en met 11 oktober (17:00 uur). Voor herstel- en inrichtingsmaatregelen van het watersysteem kunnen aanvragen nog ingediend worden tot en met 15 november (17:00 uur). Bekijk hier de factsheet voor natuur en biodiversiteit en hier de factsheet voor water

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten of samenwerkingsverbanden tussen deze partijen.

Openstelling Herstelmaatregelen Natuur en Biodiversiteit
De projecten van deze aanvragers dienen gericht te zijn op bosrevitalisering ten behoeve van het behoud en herstel van prioritaire soorten en hun leefgebied die door stikstofdepositie uit de landbouw zijn aangetast. De openstelling richt zich hiermee op het beter weerbaar maken van natuurbossen op zandgronden. De regeling maakt een onderscheid in bossen op arme zandgronden en bossen op rijkere gronden. Er zijn drie onderdelen waar subsidie voor kan worden verstrekt, namelijk: herstel van de hydrologie, herstel van de mineralenhuishouding en bosomvorming. In totaal is er ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar binnen deze call.

Openstelling Herstel- en Inrichtingsmaatregelen Water
De projectaanvragen binnen deze openstellingen dienen zich te richten op niet-productieve investeringen die worden uitgevoerd in Noord-Brabant en ten goede komen aan het platteland of de agrarische sector van de provincie en dient er een directe link te zijn met de landbouw. Doordat het waterbeheer in de afgelopen eeuwen sterk gericht is geweest op het faciliteren van de landbouw, ligt het accent in deze openstelling op investeringen die de negatieve gevolgen voor de aquatische ecologie verminderen. Met als gevolg dat de ontwikkelruimte voor de landbouw behouden en zo mogelijk versterkt wordt.

De openstelling biedt ruimte voor projecten die worden uitgevoerd in de volgende beheersgebieden:
– Waterschap AA en Maas (4,3 miljoen euro);
– Waterschap de Dommel (4,3 miljoen euro);
– Waterschap Brabantse Delta (4,7 miljoen euro).

Projectaanvraag indienen
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Een handleiding voor de webportal vindt u op de website van Stimulus onder documenten. Wilt u de stappen voor uzelf duidelijk in kaart brengen? Bekijk dan eens deze infographic.

Beoordelingsprocedure
Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat ingediende projecten, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig worden beoordeeld op inhoud en kwaliteit door een externe commissie op basis van selectiecriteria (zoals beschreven in artikel 2.7.10 in de Subsidieregeling). Daaruit volgt een rangschikking van projecten. De beste projecten die binnen het subsidieplafond vallen komen vervolgens in aanmerking voor een subsidie.

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geven Europa en de provincie Noord-Brabant een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Stimulus Programmamanagement voert de subsidieregeling uit. Heeft u vragen? Bekijkt u dan eens de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met ons via het mailadres pop3@stimulus.nl, of via het telefoonnummer 040 237 5904.

Afbeelding bij openstelling POP3+ Brabant voor herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit