POP3+ Brabant openstelling herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit leidt tot drie projectaanvragen

Tussen 24 mei 09.00 uur en 1 juli 17:00 uur hadden aanvragers de kans om hun projecten binnen de POP3+ Brabant openstelling ‘herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit’ in te dienen. Een openstelling gericht op het herstellen van natuurbossen die, door stikstofdepositie vanuit de landbouw, zijn aangetast. Er zijn in de genoemde periode drie projectaanvragen ingediend.

Binnen de openstelling bestaan drie onderdelen waarvoor subsidie aangevraagd kon worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bossen op arme zandgronden en bossen op rijkere gronden:

herstel van de hydrologie (oppervlaktewater, de stromingen en de stand van het grondwater);
– herstel van de mineralenhuishouding van de bodem;
– bosomvorming (zonder kaalslag overgaan tot een nieuw bos omdat het bestaand bos een ongewenste structuur of samenstelling heeft).

Ingediende aanvragen
Tijdens de openstelling zijn er drie aanvragen ingediend, voor een totaal subsidiebedrag van €2.369.417,04. Dit bedrag valt binnen het subsidieplafond van €2.544.000. Deze opbrengst sluit aan bij de verwachtingen van Stimulus Programmamanagement.

Verdere procedure
Stimulus Programmamanagement toetst de ingediende projecten op compleetheid en geschiktheid. Na de zomervakantie beoordeelt de ambtelijke commissie de aanvragen op inhoud en kwaliteit en verricht Stimulus een financieel technische toets. De projectaanvragers vernemen vervolgens in de vorm van een positieve of negatieve beschikking of zij in aanmerking komen voor subsidie. Bekijk de stappen van het subsidieproces in deze factsheet.

Afbeelding bij resultaten POP3+ herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag