Subsidiepot voor Klimaat niet leeg

Op 17 november 2023 om 17:00 uur sloot de derde openstelling van het OPZuid-programma 2021 – 2027. Er zijn 50 projectaanvragen ingediend. In totaal is hiermee meer dan 35 miljoen euro aan EFRO-subsidie en ruim 13 miljoen provinciale cofinanciering aangevraagd. Het totale beschikbare budget van bijna 30 miljoen euro EFRO is daarmee overvraagd.

Het thema Gezondheid heeft net als bij de vorige openstelling de meeste aanvragen ontvangen. Dit thema en de thema’s ‘Landbouw en Voeding en Energie‘ zijn overvraagd. Uitzondering is opnieuw het thema ‘Klimaat’ met slechts 5 projecten. Het is het enige thema waarvoor meer subsidie beschikbaar is dan er is aangevraagd. In onderstaande tabel ziet u de verdeling van de aanvragen en subsidie per thema.

Thema Aantal Beschikbaar EFRO Aangevraagd EFRO
Landbouw en Voeding 10 €  6,1 miljoen €  6,9 miljoen
Klimaat 5 €  5,8 miljoen €  3,9 miljoen
Gezondheid  14 €  5,0 miljoen €  9,5 miljoen
Grondstoffen  10 € 7,3 miljoen € 7,3 miljoen
Energie  11 €  5,3 miljoen €  8,0 miljoen
Totaal  50 €  29,5 miljoen €  35,6  miljoen

Volledigheidstoets

De eerste stap in het beoordelingsproces is de toets op volledigheid en de beoordeling op de weigeringsgronden die in de regeling benoemd worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanwezigheid van ten minste twee samenwerkingspartners. Aanvragen die deze eerste toets niet doorstaan, zullen niet in behandeling worden genomen en worden afgewezen. De aanvrager ontvangt dan voor de kerst 2023 hierover bericht.

Ranking

In januari 2024 vindt per transitie een vergadering plaats van de Adviescommissie OPZuid 2021-2027, waarin de volledige aanvragen besproken en beoordeeld worden. Het minimum aantal punten dat een project moet scoren op de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt 70 punten. Projecten met 70 punten of meer worden gerankt op volgorde van het aantal punten. Vervolgens wordt van boven naar beneden bekeken welke projecten binnen het beschikbare subsidiebudget (subsidieplafond) vallen. Hierover brengt de Adviescommissie OPZuid 2021-2027 advies uit aan de Beheerautoriteit OPZuid 2021-2027. Vanaf eind januari kunnen aanvragers bij hun contactpersoon binnen Stimulus navragen hoe ze zijn gerankt.

Financiële toets

De positief beoordeelde en gerankte projecten ontvangen financieel-technische vragen over het project, waar ook de beoordeling op onderneming in moeilijkheden valt. Wanneer alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, wordt de financieel-technische toets afgerond en zal de gevraagde subsidie worden toegekend. De aanvrager ontvangt dan een positieve beschikking.

We streven ernaar om vóór de zomer 2024 alle beschikkingen te hebben verstuurd. Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment dat de subsidieaanvraag is ingediend. Het indienen van de kosten kan op twee momenten per jaar die in de verleningsbeschikking zijn opgenomen.

Openstellingen 2024

In 2024 volgen twee openstellingsrondes. Eén in het voorjaar: van 19 februari 9:00 uur tot en met 12 april 2024 17:00 uur. En eén in het najaar: van 16 september 2024 9:00 uur tot en met 1 november 2024 17.00 uur. Voor beide openstellingen is een budget beschikbaar van 25 miljoen euro OPZuid 2021-2027, gelijkelijk onderverdeeld in een slimmer Europa en een groener Europa. In totaal is er in 2024 dus 50 miljoen euro beschikbaar. De twee openstellingsrondes in 2024 zijn identiek.

De openstelling ‘Een Slimmer Europe’ is bedoeld voor projecten gericht op de Klimaattransitie, Landbouw & Voedingstransitie, Grondstoffentransitie en de Gezondheidstransitie. De openstelling ‘Een groener Europa’ is bedoeld voor projecten gericht op de Energietransitie.

Lees meer over OPZuid 2021-2027.

Stel uw vragen!

Stimulus begeleidt actief bij de het aanvragen van projecten. Heeft u bijvoorbeeld vragen over uw projectidee? Vul het oriëntatieformulier in. Eén van de programmamanagers neemt dan contact op om de inhoud te bespreken. Stimulus hoopt op veel aanvragen in 2024. U kunt Stimulus bereiken via 040 237 01 00 of via info@stimulus.nl.

Foto eerste openstelling 2021-2027 gesloten