Tijd kopen voor de natuur in de Maashorst

Een groot deel van de bossen en heide op de Maashorst is aangetast, doordat er teveel stikstof in terecht is gekomen. Het systeem is uit balans. Bodem en grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen gemakkelijker weg. Er is daardoor steeds minder variatie in planten en dieren. Landbouw, verkeer en industrie zijn de grote stikstofproducenten. Deze uitstoot is niet van de ene op de andere dag flink in te perken. Tegelijkertijd met veranderingen in deze sectoren zijn daarom maatregelen nodig om de biodiversiteit en draagkracht te behouden en te ontwikkelen.

Op zo’n 5 procent van de oppervlakte van het natuurgebied is steenmeel gestrooid.

Project: Maashorst en omgeving

Projectpartners:

Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.

Looptijd:

19 november 2017 -30 april 2021

Financiering:

“Als ik nu in de zomer door het eikenbos loop en ik kijk naar boven, dan zie ik lucht in plaats van een dik bladerdak dat er zo’n tien jaar geleden nog was. Er zijn minder bladeren en ze zijn ook kleiner”, zegt Maurice van Doorn, boswachter van natuurterrein de Maashorst. Hij loopt al jaren alle seizoenen door het bos en bemerkt de vele veranderingen waaraan je kunt zien dat de natuur achteruit gaat.

Boer en natuur
“De meeste veranderingen zijn eerst onzichtbaar, omdat ze zich afspelen zich in de bodem. Uiteindelijk hebben deze grote gevolgen voor plant en dier”, aldus Jeroen Oorschot, natuurbeheerder bij de gemeente Maashorst. “De grond wordt nu steeds kwetsbaarder en houdt bijvoorbeeld slechter vocht vast. Daardoor sijpelen voedingsstoffen met het water weg. De bodem wordt droger wat door klimaatverandering nog eens wordt versterkt. Voor de landbouwer betekent dit vaker sproeien en dus extra kosten. Ook de landbouw is gebaat bij een goede insectenwereld en een werkend ecologisch systeem. Kortom, goede bodemontwikkeling en biodiversiteit is voor zowel de natuur als de landbouw belangrijk, al kijken elk er met een andere bril naar.”

Kostbare maatregelen
“We kunnen aan twee knoppen draaien om de natuur te behouden”, legt Twan van Alphen uit, regiomanager Bosgroep Zuid Nederland. Hij adviseert de gemeente Maashorst en is penvoerder van het project. “De eerste knop is het beperken van stikstofemissie door de landbouw in de buurt van de Maashorst, maar dat is niet van de ene op de andere dag mogelijk. Om tijd te kopen draaien we aan de tweede knop: maatregelen nemen die de gevolgen van stikstofdepositie op korte termijn verminderen. Zo beschermen we de natuur die nog niet verloren is gegaan en verbeteren we de veerkracht van de bodem en de vegetatie. Hiervoor hebben we de POP-subsidie gebruikt. Zonder deze subsidie hadden we de kostbare maatregelen niet kunnen nemen.”

Steenmeel
Welke maatregelen zijn er met de POP-subsidie genomen? Van Alphen: “Om optimaal resultaat te bereiken hebben we diverse strategieën tegelijkertijd gevolgd. We hebben bij de meest stikstofrijke  delen van de heide het strooisel en vegetatie – met daarin het opgeslagen stikstof – verwijderd. Op zo’n 5 procent van de oppervlakte van het natuurgebied hebben we steenmeel gestrooid. Steenmeel zorgt voor een langzame aanvulling van door uitspoeling verdwenen voedingstoffen en voorkomt verdere verzuring. Deze nutriënten  proberen we duurzaam in het systeem te behouden door bomen te planten met rijk strooisel. Deze bomen nemen de voedingstoffen op en laten deze in de herfst weer vallen via hun bladeren. Bij vertering van deze bladeren komen de stoffen weer vrij en worden deze vervolgens weer via de wortels opgenomen: een nutriëntenkringloop. Tot slot streven we naar ‘hervernatting’, door sloten te dempen of verondiepen.”

Twan van Alphen (Bosgroep Zuid Nederland), Maurice van Doorn en Jeroen Oorschot (gemeente Maashorst) zijn betrokken bij het project ‘Herstel Natuur Biodiversiteit op de Maashorst en omgeving’.

 

Effect
Er zijn uitgebreide nulmetingen gehouden, dus de effecten van de maatregelen zijn straks goed meetbaar. Er zijn onder andere metingen in de bodem en van de biodiversiteit. Zo zijn er paddenstoelen geteld. De eventuele toename ervan, zegt iets over een verbeterde biodiversiteit. Een aantal paddenstoelensoorten is namelijk zeer gevoelig voor verzuurde bodem. Tegelijkertijd reageren ze snel op verbeterde omstandigheden. Het project is in 2020 afgesloten en de eerste effecten zijn pas drie jaar later, halverwege 2023, meetbaar. Sommige effecten, bijvoorbeeld op de vegetatie, zijn pas na zes jaar meetbaar.

 

Over de Maashorst

Er is een nieuwe gebiedsvisie van Staatsbosbeheer en de gemeentes Bernheze, Oss en Maashorst en waterschap Aa en Maas voor het totale natuurgebied De Maashorst. Hierin streven de partners ernaar het natuurnetwerk Brabant en de bijbehorende natuurdoelstellingen te realiseren. Om de Maashorst past een schil van natuurlijkvriendelijke, kleinschalige boerenbedrijven. De Maashorst is één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant. Hier regeerde lange tijd de grove den, ooit aangeplant voor de houtproductie. Maar tegenwoordig krijgt het landschap steeds meer zijn oorspronkelijke variatie terug: bos afgewisseld met heide, vennen en beekjes, stuifzand en akkers. Sinds 2016 struinen hier de oorspronkelijke bewoners weer rond: wisenten, Exmoor pony’s en taurossen. Zij houden met hun gegraas het gebied open en gevarieerd.

Lees meer over de Maashorst.