Het delen van talent geeft impuls aan logistieke sector

De strijd om waardevolle medewerkers wordt steeds heviger. In alle sectoren, maar zeker in de logistiek. MKB’ers in de logistiek hebben niet alleen moeite met het aantrekken van talent, maar ook met het behouden ervan. Project Dare2Share moet daar verandering in brengen, door talenten uit het MKB te laten sparren met talenten van andere bedrijven en het onderwijs. Stagiares en afstudeerders kunnen bedrijven helpen om te innoveren want ook in het onderwijs leven veel goede ideeën voor verbeteringen en innovaties binnen de Logistiek. Al deze talenten komen samen in de Dare2Share, Young Professionals Community.

Fred Nooijen, projectleider: “De sector Transport en Logistiek is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het Bruto Nationaal Product van Nederland. We hebben de ambitie om in 2020 een internationale toppositie in te nemen. Om dat te realiseren moeten we nieuwe technologieën en processen ontwikkelen, waarmee we efficiënter en duurzamer kunnen werken en kosten kunnen verlagen. Innovatie wordt echter belemmerd door het behoudende karakter van de sector. Bedrijven delen onderling weinig kennis en zoeken elkaar nauwelijks op om samen nieuwe producten of concepten te ontwikkelen. Bovendien is er geen goede aansluiting van het HBO-onderwijs op de arbeidsvraag binnen de sector en zijn er te weinig kansen voor kennisontwikkeling bij medewerkers. We zagen dan ook een nadrukkelijke rol voor het Kennis DistributieCentrum Logistiek (KennisDC Logistiek) om partijen met elkaar te verbinden.

Door samenwerking brengen we de logistieke sector in beweging

Project: Dare2Share

Projectpartners:
Fontys Hogeschool, NV Econonomische Impuls Zeeland , HZ University of Applied Sciences, Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Stichting Connect-KennisDC Logistiek, Vereniging ELC Limburg

Looptijd:
1 oktober 2018 – 31 maart 2022

Financiering:

Baanbrekende samenwerking

KennisDC Logistiek heeft samen met zes projectpartners uit het bedrijfsleven, MBO- en HBO-onderwijs en triple helix organisaties het project Dare2Share opgezet. Hoewel het concept van het project niet nieuw is, is het wel zeer vernieuwend voor de logistieke sector. Dare2Share is opgezet naar het voorbeeld van de Talent Innovatie Pool (TIP) van KennisDC Logistiek Gelderland. De projectsamenwerking reikt over provinciegrenzen heen. Zowel in Limburg als in Zeeland worden Young Professionals Communities opgericht, waarbinnen talenten uit het bedrijfsleven gekoppeld worden aan talenten uit het onderwijs. “We hebben de ambitie om een project neer te zetten dat uitgerold kan worden op nationale schaal, waarbij de Zuid-Nederlandse samenwerking als voorbeeld dient”, aldus Nooijen. “De geografische spreiding heeft als voordeel dat veel verschillende disciplines en bedrijven van elkaar kunnen leren. De kruisbestuiving is groot. Tegelijkertijd levert de spreiding ook de uitdaging op om studenten naar locaties te krijgen die wat verder van huis liggen.“

Meerdere vliegen in één klap

Dare2Share geeft de logistieke sector in Zuid-Nederland een innovatie impuls. Stagiaires en afstudeerders van verschillende opleidingen gaan probleem gestuurd in de praktijk aan de slag op basis van actuele vraagstukken van bedrijven. Door breder te kijken dan het eigen vakgebied en de samenwerking met professionals uit verschillende bedrijven, komen er nieuwe inzichten, verdiepingen in de aanpak en gerichte oplossingen. De studenten en professionals voeden elkaar met ideeën en kennis. Deze worden vervolgens aangeboden aan alle deelnemende logistieke bedrijven onder andere in de vorm van masterclasses en workshops. Fred Nooijen: “We slaan hiermee meerdere vliegen in één klap: enerzijds tackelen we actuele vraagstukken en stimuleren we innovatie binnen de sector. Anderzijds behouden we de professionals voor de bedrijven door hen uit te dagen en te boeien én leiden we studenten veelzijdig op voor functies binnen het logistieke MKB.”

Uitdagingen

Wel signaleert Nooijen een aantal uitdagingen: “Belangrijk voor het slagen van het project is het opbouwen van een netwerk. Het idee is dat als de eerste groep deelnemende bedrijven enthousiast is, dit vanzelf zal leiden tot het aantrekken van nieuwe deelnemende bedrijven. Uitdagingen waar we ons op korte termijn mee bezighouden zijn het identificeren van de innovatiethema’s aan de bedrijfskant en het inpassen van stages en opdrachten binnen het onderwijs en stagereglement aan de onderwijskant.”

Steun in de rug

De financiering vanuit het OPZuid-programma is cruciaal voor het project. “OPZuid geeft de sector een grote steun in de rug om conservatisme te doorbreken en samenwerking op te zoeken. Door de betrokkenheid van de onderwijsinstellingen krijgen zij een goed beeld van wat er speelt in de sector. Het project is wat ons betreft een succes als er een transitie plaatsvindt in het onderwijs gericht op behoeften uit het bedrijfsleven en scholen straks naar ons toekomen om gezamenlijk de onderwijsprogramma’s door te ontwikkelen. Én natuurlijk als er daadwerkelijke innovaties plaatsvinden waarmee we als sector onze ambities kunnen realiseren,” besluit Fred Nooijen.