POP3+ openstelling Herstelmaatregelen Natuur en Biodiversiteit 2022

Op maandag 16 mei om 9.00 uur opent het POP3+-subsidieloket voor herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit. Tot en met 27 juni 2022 (17.00 uur) kunnen subsidies binnen deze maatregel worden ingediend. In totaal is er ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze openstelling. Bekijk de hier de samenvatting van de regelgeving in de factsheet.

De openstelling is gericht op maatregelen die zich richten op het herstellen van natuurbossen die, door stikstofdepositie vanuit de landbouw, zijn aangetast. Daarnaast richt het zich op het beter weerbaar maken van de natuurbossen op zandgronden tegen toekomstige depositie vanuit de landbouw. Dit om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw niet onnodig te beperken. Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten of samenwerkingsverbanden tussen deze partijen. Dit kan voor projecten gericht op bosrevitalisering ten behoeve van het behoud en herstel van prioritaire soorten en hun leefgebied die door stikstofdepositie uit de landbouw zijn aangetast. Het moet hierbij gaan om maatregelen die gericht zijn op natuurbos op zandgronden.

Projectaanvraag indienen
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een aanvraag, projectplan en begroting in, samen met enkele verplichte bijlagen. U kunt hiervoor gebruik maken van de formats die beschikbaar gesteld zijn op de POP3 Brabant website. Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement.

Vervolg na projectaanvraag
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de beoordeling van start. Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat ingediende projecten, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig worden beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling, onderling worden vergeleken en gerangschikt. Binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikking. In deze infographic ziet overzichtelijk welke stappen worden ondernomen tot beoordeling van uw projectaanvraag.

Afbeelding bij openstelling POP3+ Brabant voor herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit