Openstelling Samenwerking voor innovaties i.h.k.v. EIP gesloten

Van 29 april tot en met 10 juni 17.00 uur stond het loket open voor de POP3-maatregel samenwerking voor innovaties, in het kader van EIP ten behoeve van agrofood. Inmiddels is het loket gesloten.

Ingediende aanvragen
Tijdens de openstelling zijn er 14 aanvragen ingediend, waarbij voor een bedrag van €4.665.219,91 subsidie is aangevraagd. Dit is ruim boven het subsidieplafond van €2.000.000. Uitgaande van het gemiddeld aangevraagde subsidiebedrag van ruim €300.000 wordt verwacht dat er voor 6 à 7 projecten een positieve beschikking afgegeven kan worden.

Verdere procedure
Stimulus Programmamanagement toetst alle ingediende projecten op de instapcriteria. Op dinsdag 13 juli worden de aanvragen tijdens een bijeenkomst met de adviescommissie besproken en wordt de beoordeling op de selectiecriteria definitief vastgesteld. Aanvragen die buiten het subsidieplafond vallen, kwalitatief onvoldoende zijn of niet voldoen aan subsidievoorwaarden ontvangen een afwijzingsbeschikking.

POP3 Samenwerking voor innovatie ihkv EIP