Openstelling herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit

Op 24 mei jl. om 9.00 uur opende het subsidieloket voor herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit. Tot en met 1 juli 2021 (17.00 uur) kunnen subsidies voor deze POP3+ maatregel worden ingediend. In totaal is er ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze openstelling. Bekijk de hier de samenvatting van de regelgeving in de factsheet.

De openstelling is gericht op maatregelen  die zich richten op het herstellen van natuurbossen die, door stikstofdepositie vanuit de landbouw, zijn aangetast. En op het beter weerbaar maken van deze natuurbossen op zandgronden tegen toekomstige depositie vanuit de landbouw. Dit om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw niet onnodig te beperken. Subsidie kan worden aangevraagd voor projectengericht op bosrevitalisering ten behoeve van het behoud en herstel van prioritaire soorten en hun leefgebied die door stikstofdepositie uit de landbouw zijn aangetast. Het moet hierbij gaan om maatregelen die gericht zijn op natuurbos op zandgronden.

Subsidie worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten of samenwerkingsverbanden tussen deze partijen.

Projectaanvraag indienen
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Een handleiding voor de webportal vindt u op de website van Stimulus onder documenten.

Beoordelingsprocedure
Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat ingediende projecten, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig worden beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling. Daarbij worden zij onderling vergeleken en gerangschikt.

Afbeelding bij openstelling POP3+ Brabant voor herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit