Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers, verbetering waterkwaliteit en innovatie agrofoodsector

Op 27 november 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten ruim € 6,6 miljoen beschikbaar te stellen voor vier nieuwe openstellingen binnen POP3 Brabant, het Europese PlattelandsOntwikkelingsProgramma voor de provincie Noord-Brabant.

De openstellingen bieden subsidiemogelijkheden voor projecten binnen de volgende maatregelen:

  • Fysieke investeringen voor verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers (JOLA)
  • Fysieke investeringen door landbouwers ter verbetering van de waterkwaliteit
  • Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector
  • Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector

Projectaanvragen kunnen worden ingediend in de periode december 2018 – februari 2019.

De nieuwe Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 waarin deze maatregelen verwerkt zijn, is binnenkort beschikbaar. Hieronder vindt u alvast een korte beschrijving per maatregel, met daarbij de link naar de desbetreffende factsheet voor meer informatie.

Fysieke investeringen voor verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers (JOLA)
Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge landbouwers subsidie aanvragen. Er is € 560.000 beschikbaar voor ondersteuning van jonge landbouwers om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren. Voor deze regeling wordt gewerkt met een landelijke investeringslijst waarvoor jonge landbouwers (tot en met 40 jaar) maximaal € 20.000 subsidie kunnen ontvangen. Deze openstelling wordt in zijn geheel door RVO uitgevoerd. Meer informatie over de openstelling treft u hier.

Fysieke investeringen door landbouwers ter verbetering van de waterkwaliteit
Van 17 december 2018 tot en met 11 februari 2019 kunnen agrariërs subsidie aanvragen voor investeringen in beter bodembeheer ter verbetering van de waterkwaliteit. De normen die hierbij gehanteerd worden zijn de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.  Het gaat om investeringen in hulpmiddelen om de kans op bodemverdichting te verkleinen en/of het bodemleven te stimuleren. Denk aan machines voor niet-kerende grondbewerking, strokenteelt, onbereden beddenteelt of het toedienen van organische stof. En verder lagedruk banden, rupsbanden, drukwisselsystemen, sleepslangen e.d.  Net als in de openstelling in de zomer van 2018 is de regeling zo laagdrempelig mogelijk gehouden door te werken met een investeringslijst. Met een subsidieplafond van € 2.152.891 is het mogelijk om minimaal veertig aanvragers te subsidiëren. Lees meer informatie in de factsheet.

Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector
Van 7 januari 2019 tot en met 23 februari 2019 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor projecten die via kennisoverdracht grote groepen van landbouwers stimuleren hun bedrijf te innoveren en toekomstbestendig te maken. Het subsidieplafond bedraagt € 1.324.000. Lees meer informatie in de factsheet.

Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector
Van 7 januari 2019 tot en met 23 februari 2019 kunnen agrariërs subsidie aanvragen voor innovatieve investeringen op het landbouwbedrijf. De openstelling richt zich op koplopers die bereid zijn als eerste te investeren in praktijkrijpe innovaties en daarmee bijdragen aan een bredere uitrol. Het subsidieplafond bedraagt € 2.648.000. Lees meer informatie in de factsheet.

Projectbeoordeling
Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat ingediende projecten, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig worden beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling. Daarbij worden zij onderling vergeleken en gerangschikt.

Nadere informatie over deze openstelling vindt u terug op de website van POP3 Brabant

De provincie organiseert samen met Stimulus Programmamanagement een voorlichtingsbijeenkomst over deze openstellingen. Meer details hierover worden op korte termijn bekend gemaakt.