All-round Autonomous Vehicle (AAV)

Door jarenlange exponentiële toename van het gewicht van landbouwvoertuigen is er sprake van inmiddels ernstige bodemverdichting. Dit leidt tot een (bijna) onomkeerbaar ecologische uitdaging waardoor de conditie van veel landbouwgronden verslechtert met een vermindering van de opbrengst tot gevolg. Inmiddels is vrijwel alle landbouwgrond in Zuid Nederland 30% tot 45% verdicht. Verschillende rapporten van de Wageningen University & Research (WUR) geven cijfers van structurele opbrengstvermindering van gemiddeld 10% oplopend tot incidentele opbrengstvermindering van 35% per hectare. Tel daarbij op het gebruik van meer brandstof, (te) veel chemicaliën en te veel kunstmest vanwege de huidige landbouwvoertuigen.

Projectpartners AgXeed (website onder constructie) en Phact (www.phact.nl) willen middels dit MIT R&D project samen werken aan de ontwikkeling van de All-round Autonomous Vehicle (AAV) base-unit, die als basis dient voor een innovatieve platformtechnologie. Deze technologie richt zich op zelfstandig opererende en lichtgewicht voertuigen voor het bewerken van landbouwgronden op een zodanige manier dat bodemverdichting voorkomen wordt. De AAV base unit oefent hierbij een maximaal gemiddelde bodemdruk van 0,35kg/cm2 uit op de bodem in tegenstelling tot de gemiddelde hedendaagse 1,1 kg/cm2 bodemdruk. Het voertuig combineert de laatste stand op technologische ontwikkelingen wat betreft landbouwvoertuigen met de juiste toepassing en integratie van Smart Farming (Internet of Things, precisie landbouw en data). Hierdoor kunnen landbouwopdrachten op afstand doorgegeven worden en zelfstandig door één of meerdere voertuigen uitgevoerd worden. De AAV base-unit is de eerste in de ontwikkeling van meerdere toepassingen als platformtechnologie. Wat betekent dat deze uit te breiden is met meerdere modules en toepassingen.

AgXeed is een zelfstandige BV opgericht in februari 2018 en bevindt zich als startup in een beginfase. Hun missie is “Offer high-quality agricultural solutions in a sustainable matter”. AgXeed wil huidige beschikbare technologieën combineren, implementeren en uitbouwen in de landbouwsector. Het team achter AgXeed bestaat uit personen uit de landbouwmechanisatie sector met jarenlange kennis en ervaring m.b.t. de ontwikkeling van complexe landbouwwerktuigen bij hun voormalige werkgever(s). Phact is met haar 25 jaar ervaring een one stop shop voor software- en hardwareoplossingen. Het bedrijf heeft inmiddels 30 ICT-specialisten in dienst. Phact zal los van de kennis van het ontwikkelen van software, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, aansturing van diverse hardware componenten en data-management en – analyse m.n. het IoT platform SureSense inzetten. Hiermee wordt een cruciale link gelegd tussen de sensoren en/of devices die data meten en data-netwerk waarmee het verstuurd kan worden.

De AAV is gericht op de (vervangings) markt voor tractoren, landbouwvoertuigen en gekoppeld materieel. Dit is een wereldwijd groeiende markt. Op dit moment bedraagt de wereldwijde markt voor autonome tractoren ongeveer € 185 miljoen. Waar dit in 2024 naar verwachting ongeveer € 3,2 miljard zal zijn. Global market insights inc. heeft daarnaast becijferd dat de wereldwijde markt voor autonoom landbouwmaterieel in 2024 naar verwachting ruim $ 180 miljard zal bedragen. AgXeed en Phact gaan uit van een gezamenlijk verdienmodel waarbij “spin-off” verdienmodellen voor beide bedrijven voort kunnen vloeien gebaseerd op specifieke eigen kennis en kunde. Het gezamenlijke verdienmodel bestaat uit:
1. De verkoop van de AAV als aandrijfunit en onderhoud hiervan;
2. Softwarepakketten voor datamanagement bij de boer;
3. Verkoop van service modules voor dealers en loonwerkers.

De inschatting is dat AgXeed en Phact een aanzienlijke potentiële omzet en resultaat kunnen halen uit de beoogde verdienmodellen (in 2025 naar verwachting meer dan € 400 miljoen aan omzet met een resultaat van ruim € 185 miljoen). Aangenomen mag worden dat de toename van het aantal verkopen en de innovatieve ontwikkelingen bij de aanvragers leidt tot economische groei van toeleveranciers. De economische meerwaarde voor Zuid Nederland en de topclusters vertaalt zich daarnaast in het voorkomen van verdere bodemverdichting en hiermee uiteindelijk zelfs het in gang zetten van bodemherstel. De business case voor de landbouwer wordt hiermee toekomstbestendig(er).

Het project past binnen de Topsector Agro & Food en in het specifiek bij themanummer 2.5 Slimme technologie. Door de toepassing van slimme hard- en software in de AAV ligt er daarnaast een duidelijke crossover met de topsector HTSM.

De totale projectbegroting bedraagt € 1.067.580 en de aangevraagde subsidie is € 350.000.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
LimburgNoord-Brabant
Projectlocatie
VENRAY
Startdatum:
01-11-2018
Einddatum:
30-07-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
AgXeed B.V.
Adres:
Stationsweg 75
VENRAY
Nederland
Partner(s):
AgXeed B.V.; Phact B.V.

Financiering

Rijk:
€ 175.000
Limburg:
€ 175.000
:
€ 175.000
Totaal publiek:
€ 525.000
Totaal privaat:
€ 895.602
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.420.602

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag