CrossRoads2 is op zoek naar innovatieve Nederlandse en Vlaamse projectideeën!

In maart 2016 is het CrossRoads2 project goedgekeurd binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het beheer van CrossRoads2 is formeel toegekend aan een breed Vlaams-Nederlands consortium, geleid door de Stichting CrossRoads2. Overige partners in dit consortium zijn de BOM, Rewin, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, i-Cleantech Vlaanderen en Stimulus Programmamanagement.
De doelstelling van het CrossRoads2 project bestaat uit het realiseren van innovatie, door het samenbrengen en ondersteunen van MKB’ers over de landsgrenzen heen, onder andere door middel van subsidie. Het project CrossRoads2 loopt voor een periode van drie jaar. Inmiddels is de eerste call gesloten en is de tweede call opengesteld. De eerst volgende sluitingsdatum is 13 januari 2017. Nadere informatie over het project en de wijze waarop u een project kunt indienen, vindt u op www.crossroad2.eu.

Groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen en systemen

CrossRoads2 is een project binnen het Interreg VA-Programma dat MKB’ers in de grensregio (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en  Vlaanderen) inhoudelijk en financieel ondersteunt bij grensoverschrijdende innovatieprojecten. De focus ligt hierbij op technologieën, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen en systemen binnen de sectoren: high tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased, logistiek en maintenance. Het project is een vervolg op het succesvolle CrossRoads1.

Ondersteuning voor baanbrekende projectideeën

MKB’ers kunnen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van goede en technisch haalbare projectideeën tot volwaardige projectvoorstellen. Het gaat hierbij onder meer om ondersteuning in de ontwikkeling van de business case en ondersteuning in het vinden van partners. Daarnaast is een budget van 7,25 miljoen euro beschikbaar voor financiële ondersteuning van concrete projecten, waarvan 6,75 miljoen euro gereserveerd is  voor  innovatieprojecten en  0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies. CrossRoads2 is het enige project dat ondersteuning biedt voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse bedrijven.

Resultaten eerste openstelling (30 juli 2016 – 30 september 2016)

Tijdens de eerste openstelling van CrossRoads2 zijn 18 aanvragen ingediend, waarvan 7 aanvragen voor haalbaarheidsstudies en 11 voor innovatieprojecten. Het merendeel van de projecten valt binnen de topsector HTSM, waarbij in verschillende gevallen crossovers met andere topsectoren zoals Agrofood, Life Sciences & Health, Logistiek en Maintenance worden beoogd. Voor haalbaarheidsstudies is een bedrag van € 70.000,- aangevraagd, waardoor het subsidieplafond van € 200.000,- voor haalbaarheidsstudies niet werd bereikt. De 11 innovatieprojecten vroegen in totaal € 1.197.233 aan, waardoor ook hier het subsidieplafond ( € 1.612.500,-) niet is bereikt.

Tweede openstelling (1 oktober 2016 – 13 januari 2017)

Na de sluiting van het eerste tijdvak op 30 september, is CrossRoads2 op 1 oktober jl. weer opengegaan voor een tweede openstelling die duurt tot en met 13 januari 2017. Projectaanvragen kunnen via het E-loket worden ingediend. Dit loket sluit op 13 januari 2017 om 17:00 uur.

De subsidieplafonds zijn hetzelfde als bij de eerste openstelling, namelijk € 200.000,- voor haalbaarheidsstudies en € 1.612.500,- voor innovatieprojecten. We verwachten dat het aantal aanvragen hoger zal zijn dan tijdens de eerste openstelling omdat het CrossRoads2 project inmiddels meer bekendheid heeft weten te verwerven.

Regionale samenwerking

CrossRoads2 is één van de grootste projecten binnen het Interreg Programma VA Vlaanderen-Nederland en bestrijkt de gehele regio Zuid-Nederland en Vlaanderen. Een deel van de financiering van CrossRoads2 is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Daarnaast dragen  het ministerie van Economische Zaken, het Vlaams Gewest en de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Belgisch-Limburg, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland substantieel bij aan het programma.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Zeeland Economische Impuls Zeeland Rosco Ephraïm roscoephraim@impulszeeland.nl +31 6 30 67 71 86
Noord-Brabant BOM Karin Jansen Kjansen@bom.nl +31 6 46 99 60 19
Noordwest-Brabant REWIN Raimo van der Linden r.vanderlinden@rewin.nl +31 6 30 96 36 95
Limburg (NL) LIOF Charles Mevis cmevis@liof.nl +31 6 11 36 87 81
Vlaanderen I-Cleantech Vlaanderen Annick Vastiau Annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be +32 47 19 03 636
Vlaanderen Innovatiecentrum Oost Vlaanderen Annick Verween Annick.verween@innovatiecentrum.be +32 49 23 40 759
Vlaanderen Innovatiecentrum Limburg Yves Ozog Yves.ozog@innovatiecentrum.be +32 47 43 66 074
Algemeen Stimulus Programmamanagement Eline de Graaff e.d.graaff@stimulus.nl +31 40 23 70 100

Footer persbericht CR2