Loket open: 17 juli 2017 t/m 17.00 16 december 2019

 

 

In Noord-Brabant is Grenscorridor n69 aangemerkt als LEADER gebied 2015-2020. Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat uit drie onderdelen: de aanleg van
een nieuwe weg, lokale maatregelen die daarmee gepaard gaan en investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Door deze investeringen gezamenlijk met partners op te pakken is de kans op een succesvolle uitvoering groter. Daarom hebben de regionale partners een Integraal Gebiedsplan opgesteld. Daarin staat beschreven waarin men allemaal wil investeren. Hoe men dit wil doen, is beschreven in een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). 

Kenmerkend voor LEADER is dat mensen in het gebied zélf bepalen wat belangrijk is voor hun gebied. Dus niet op initiatief van de overheid, maar vanuit de samenleving. Dit kunnen projecten zijn die passen binnen het integraal gebiedsplan of aanvullend daarop zijn. Projecten die door een Lokale Actie Groep (LAG), inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld.

 

Algemene gegevens Handige documenten
  • Voor de specifieke voorwaarden van deze openstelling leest u hoofdstuk 3 in de Subsidieregeling POP3 Brabant
  • Totaal beschikbare subsidie= € 2.480.000
  • Subsidiepercentage = 60%
  • Min. subsidie = € 125.000.
  • Max. subsidie = € 400.000
  • Max. projectduur = 3 jaar

 

Voorlichting

 

 

Regelgeving

Documenten projectaanvraag

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van projecten die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie Grenscorridor N69 (LOS). Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat uit drie onderdelen: de aanleg van een nieuwe weg, lokale maatregelen die daarmee gepaard gaan en investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Door deze investeringen gezamenlijk met partners op te pakken is de kans op een succesvolle uitvoering groter. Daarom hebben de regionale partners een Integraal Gebiedsplan opgesteld. Daarin staat beschreven waar men allemaal in wil investeren. Hoe men deze doelen wil bereiken, is beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Grenscorridor N69 (LOS).

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, ondernemingen zonder rechtspersoon en samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Projectaanvraag indienen

Aanvragen kunnen, mits het subsidieplafond nog niet is bereikt, in de openstellingsperiode digitaal ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement.
Een handleiding voor de webportal vindt u hier.

Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen (betrouwbaarheidsniveau EH2+). Indien u niet beschikt over een KvK-nummer kunt u een Stimulus POP3 account aanmaken. Klik hiertoe op aanmaken bij Inloggen met POP3-account op de webportal. Mocht u nog geen eHerkenning hebben, houdt dan rekening met minimaal 2 – 3 werkdagen om dit aan te vragen.

Wat is de LAG en wat doet de LAG?

Elk LEADER gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG). Zij helpen u om uw idee(ën) om te zetten in een goed project. Ook kan zij u in contact brengen met andere partners uit het netwerk. Zoals aangegeven beoordeelt de LAG zelf of de projecten in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. Zij beoordeelt ingediende projecten op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt!) en kijkt daarbij naar innovatie, initiatief vanuit de samenleving, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.  Er zijn voorwaarden verbonden aan de subsidie, zoals een minimale subsidieaanvraag van 125.000 euro. Wilt u weten wie in de LAG zijn vertegenwoordigd? Lees dan het besluit van de LAG.

Vergaderdata LAG 2018:
In 2019 komt de LAG vijf keer bij elkaar om ingediende projecten te beoordelen. De vergaderdata zijn onder voorbehoud gepland op 30 januari, 17 april, 19 juni, 18 september en 4 december met als locatie Informatiecentrum Grendscorridor N69 te Westerhoven (Braambos 5).

Voordat u uw project officieel indient, kunt u op deze vergaderingen ook al uw project aan de LAG presenteren en om adviezen vragen hoe u uw idee(ën) kan omzetten in een goed project dat aansluit bij de voorwaarden van LEADER. Meldt u minimaal 1 maand voor de vergadering aan bij de projectsecretaris van de LAG.

Meer informatie

Hoe werkt LEADER? Welke stappen moet u doorlopen? Kijk hiervoor eens naar dit overzicht. Helpt u mee het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier te maken? Neem dan eens contact op met het projectsecretariaat van de LAG:
Elly Trommelen, 073-680 83 21, e-mail etrommelen@brabant.nl
Conny de Gram, 073-680 85 13, e-mail cdegram@brabant.nl

Heeft u vragen over het indienen van uw projectaanvraag en de subsidievoorwaarden? Neemt u dan contact op met onze adviseurs via pop3@stimulus.nl of 040-237 59 04.

 

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier