Vaste rijpadensysteem en restvloeistofreductie Boomkwekerij Liwardi

Boomkwekerij Liwardi V.O.F. is een agrarisch bedrijf gevestigd in Nispen. De bedrijfsactiviteiten van Boomkwekerij Liwardi bestaan uit akkerbouwmatige teelt van groenblijvende haagplanten. op 20 hectare akkerbouwgrond worden diverse soorten groenblijvende haagplanten gekweekt. Sinds 1980 is deze boomkwekerij gevestigd op de huidige locatie.

Door de jaren heen heeft het bedrijf een groei doorgemaakt tot wat het nu is, zowel qua omvang als ook wat betreft innovaties op het gebied van teelt en bemesting. Boomkwekerij Liwardi heeft percelen langdurig in gebruik. Zowel bedrijfseconomische, maatschappelijke als wettelijke veranderingen hebben Boomkwekerij Liwardi de noodzaak voor een efficiënter bemestingsbeleid en een beter bodembeheer laten zien. Tevens liggen de percelen langs een waterloop (de Molenbeek) en grenzen aan een waterwingebied. Ook kennen de percelen welke Liwardi in eigendom heeft een enorme variatie in grondkwaliteit, variërend van lichte tot zware gronden, hogere zandkoppen en nattere gronden zoals langs de waterloop. Hierdoor is er een groot verschil in het stikstof leverend vermogen van de grond en de buffercapaciteit van de grond om mineralen te binden en zodoende uitspoelen te voorkomen.

Liwardi is begin 2015 begonnen met de eerste stappen richting precisielandbouw. Sinds juli 2015 is Liwardi aangesloten bij het project: precisielandbouw 2.0. Binnen dit project vindt kennisuitwisseling plaats tussen akkerbouwers, boomkwekers, PPO, Universiteit van Wageningen en overige belanghebbenden. Binnen dit project wordt kennis opgedaan en onderling uitgewisseld over de combinatie van de huidige technieken, grondsamenstelling, bemesting en beregening. In 2016 en 2017 heeft het bedrijf verdere stappen gezet op het gebied van precisiebemesting en hiervoor de nodige investeringen gedaan. Ook heeft het bedrijf in deze periode geïnvesteerd in bodemscans, grondmonsters en het laten maken van taakkaarten.

Inmiddels zijn er weer nieuwe investeringsplannen op het gebied van precisiebemesting tijdens het planten, beter bodembeheer en restvloeistofreductie op de bestaande landbouwspuit. Liwardi is voornemens om verder te investeren in precisiebemesting van vloeibare N-meststoffen direct tijdens het planten. Daarnaast wil het bedrijf overschakelen op een vaste rijdpadensysteem met 5 rijen op één bed, hiervoor zullen o.a. diverse machines aangepast dienen te worden. Een vaste rijpadensysteem met 5 rijen op één bed moet uiteindelijk resulteren in minder rijsporen, minder kans op bodemverdichting en minder kans op plantschade. Tot slot wil Liwardi ook nog een investering doen in een restvloeistofreductiesysteem op de bestaande landbouwspuit.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
NISPEN
Startdatum:
2018-08-01
Einddatum:
2020-12-01

Begunstigde:

Begunstigde:
V.O.F. Boomkwekerij Liwardi
Adres:
Heijbeeksestraat 2 NISPEN
NISPEN
Nederland
Partner(s):
V.O.F. Boomkwekerij Liwardi

Financiering

EU (ELFPO)
€ 100.000
Totaal privaat:
€ 199.900
Totale subsidiabele kosten:
€ 299.900

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag