Schijfwielbemester

Het investeren in een systeem met schijfwielbemester voor het emissiearm toedienen van de juiste hoeveelheid stikstofhoudende kunstmeststoffen. Per schijf is vanuit de trekker de druk te regelen van 0 tot 150 kg, zodat de meststoffen altijd op de juiste diepte in de bodem emissiearm zullen worden ingebracht. Zodat het systeem goed inzetbaar is bij diverse grondsoorten en omstandigheden. Bovendien is het systeem GPS/RTK aangestuurd, zodat de meststoffen plaatsspecifiek en zonder overlapping kunnen worden toegediend, ook in de rij. En met een afsluitbare mengkeuken met aangedreven vloeistofdoseerunit’s, zodat de juiste hoeveelheid stikstof toegediend kan worden; de juiste dosering. Het geheel wordt door de computer gestuurd en door middel van doorstroommeters gemeten. Waarbij ook water kan worden toegevoegd om de ammoniakemissie te beperken.
Het systeem verhoogt de efficiëntie van de meststoffen en de kwantiteit en kwaliteit van de gewasproductie .
Het systeem heeft een zodanige uitvoering dat de meststoffen op het juiste tijdstip kunnen worden toegediend, zonder dat er verdichting van de bodem optreedt. Verdichting is namelijk een veel optredend probleem bij gebruik van te zware machines. Het gaat om een systeem waarmee kleine hoeveelheden kunstmeststoffen per ha precies kunnen worden toegediend; vanaf 500 liter per ha.
Er komen ook steeds meer vloeibare reststromen met kunstmest beschikbaar, zoals bijvoorbeeld zwavelzure ammoniak in oplossing afkomstig uit luchtwassers en producten uit de verwerking van runder- of varkensdrijfmest, zoals mineralenconcentraat. Het systeem is zodanig opgezet dat ook deze circulaire reststromen goed kunnen worden toegediend. Dit systeem van precisiebemesting faciliteert het gebruik van reststromen vanwege de erbij gehanteerde precisie-plaatsingstechniek in de wortelzone, die er een belangrijk kenmerk van is.

Een dergelijke wijze van toediening van stikstofhoudende kunstmeststoffen sluit daarom goed aan bij de definitie van precisiebemesting, zoals gegeven door het Netwerk Smart Fertilization: “Precisiebemesting is het emissiearm plaatsen van organische of anorganische plantenvoeding , al dan niet gecombineerd, in de wortelzone van gewassen met grote nauwkeurigheid qua vorm, tijdstip en dosering, resulterend in de beoogde opname met minimale verliezen”.

Het systeem draagt bij aan het verder sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies naar het water, zowel naar het grond- als het oppervlaktewater, en aan de doelstellingen van het Sectorconvenant Schoon en Zuinig, waarbij het ook gaat om vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (artikel 7.5, lid 1 en lid 6).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
BEST
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2020-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Genuva B.V.
Adres:
Vleutstraat 30 BEST
BEST
Nederland
Partner(s):
Genuva B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 100.000
Totaal privaat:
€ 170.437
Totale subsidiabele kosten:
€ 270.437

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier