Mineralenverwaarding als een nieuw circulair bedrijfsconcept voor de melkveehouderij

Mineralenverwaarding als nieuw circulair bedrijfsconcept voor de melkveehouderij

De noodzaak om duurzamer te produceren in de Nederlandse land- en tuinbouw staat buiten kijf.
De Nederlandse landbouw bevindt zich op dit punt in een belangrijke transitiefase.
Tegelijkertijd moet er een oplossing komen voor belangrijke thema’s als het mestprobleem en emissie- en klimaatvraagstukken. Bovendien ligt er in de provincie Brabant een opgaaf voor de veehouderij in de nieuwe Verordening Natuur 2017.
Dat betekent nóg verstandiger omgaan met grond en hulpstoffen, het sluiten van kringlopen op regionale schaal, mest verwaarden, verbeteren van bodemvruchtbaarheid en productiemethoden met de ambitie om tot nul-emissie te komen.

De prioriteit voor het vinden van een oplossingsrichting bij de vraag; ‘Welke verbeteringen en oplossingsrichting kunnen worden gevonden om de kringloop op bedrijfsniveau sluitend te maken zonder de basis van ons bedrijf, de gezonde en duurzame veestapel, uit het oog te verliezen’ ligt in onze ogen bij behandeling en zorgvuldig gebruik van de bodem, efficiënt gebruik van mest meststromen en als belangrijkste de basis van ons bedrijf; permanente aandacht voor een gezonde veestapel.

Het antwoord hebben wij gevonden in het ontwikkelen van een geheel nieuw en uniek bedrijfs-concept waarin ál deze zaken gecombineerd worden. Doelstellingen van dit bedrijfsconcept zijn:
– wij willen af van drijfmest om verder schade aan de bodem te beperken. Dit houdt in dat de gehele kringloop voor ons bedrijf verandert;
– realisatie van meer emissiebeperking;
– een gezonde bodem door het niet meer toepassen van drijfmest maar toedienen van een hoog geconcentreerde vloeibare mest en vaste fractie met hoog(waardig) organische stof gehalte en toepassing van rijpaden in de graslandteelt;
– doorlopende aandacht voor verbetering en verduurzaming van de veestapel.

Hoe gaan we dit realiseren en wat is uniek aan dit nieuwe bedrijfsconcept?
– Door een zeer vernieuwende manier van mineralenverwaarding door de Mineral Clear Diamond. De urine en feces worden ín de stal al gescheiden tot twee aparte stromen die beiden door een bijzonder bewerkingsproces met weinig energie input be- en verwerkt (absorptie en toevoeging van enzymen) teneinde hoog geconcentreerde vloeibare N en P meststoffen te verkrijgen die op eigen bedrijf of in andere sectoren kunnen worden aangewend. De verwerking van de feces (fermenteren) gaat ervoor zorgen dat er meer organische stof in de bodem terecht komt wat essentieel voor een actief en gezond bodemleven, goede waterregulatie, stabiele gewasproductie, behoud van nutriënten en biodiversiteit. Hiér begint de circulaire landbouw.
– Met behulp van precisielandbouwsystemen worden de voedingsstoffen uit deze (mest-)stromen zó aangeboden zodat gewas en bodem er direct iets mee kunnen met minimaal verlies van nutriënten . Alle graslandwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd over zogenoemde rijpaden waardoor de bodem nog meer wordt ontzien.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Wijk en Aalburg
Startdatum:
2018-04-30
Einddatum:
2020-04-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Fa Wink & Boll
Adres:
Veldstraat 32 Wijk en Aalburg
Wijk en Aalburg
Nederland
Partner(s):
Fa Wink & Boll

Financiering

EU (ELFPO)
€ 121.529
Noord-Brabant:
€ 121.529
Totaal privaat:
€ 364.588
Totale subsidiabele kosten:
€ 607.647

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag