Bodem-UP Grondwaterbeschermingsgebieden

Het project richt zich op een stimuleringsaanpak. De kernboodschap naar de agrarische ondernemers is meer gewasopbrengst door efficiënter met nutriënten en grondstoffen om te gaan. Hierdoor ontstaat een positief effect op de waterkwaliteit (minder nitraat en fosfaat), veelal in combinatie met een besparing op bijvoorbeeld kunstmestkosten. Dit leidt vervolgens tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit. Er is dus milieuwinst te realiseren in combinatie met het behalen van verantwoorde bedrijfseconomische resultaten. Deze stimuleringsaanpak moet nog ‘landen’ bij veel agrarische ondernemers. ‘Bodem-UP Grondwaterbeschermingsgebieden’ richt zich erop dat er op 80-90% van het landbouwareaal in de grondwaterwingebieden bemestings- of teeltmaatregelen met positief effect op de nitraatbelasting van grondwater genomen worden door de agrarische ondernemers. Dit betekent dat het overgrote deel van de ondernemers in deze gebieden moet meedoen. Deze doelgroep vraagt om een persoonlijke benadering in een kleiner groepsverband. In de grondwaterbeschermingsgebieden waar weinig agrarische ondernemers (20), dan wordt die groep uitgenodigd die 80-90% van het agrarisch areaal in dat gebied in gebruik heeft. In sommige gevallen betekent dit dat maar de helft van de ondernemers mee hoeft te doen om toch maximaal resultaat te halen. Dit maakt het project kostenefficiënt zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit. Toch reikt het project verder dan alleen de ‘koplopers’/ early adopters; ook de ondernemers die normaal niet vooroplopen in verandering van hun bedrijfsvoering, worden actief benaderd. Basis voor de gesprekken in de ondernemersgroepjes is de bemestingswijzer van Eurofins. Via de PDCA-methode (Plan, Do, Check, Act) worden agrariërs in kleine ondernemersgroepen begeleidt in het verbeteren van de bodemkwaliteit en het verkleinen van de af- en uitspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. Op deze manier houden we het Brabantse drinkwater schoon, voor nu en in de toekomst.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
2018-03-01
Einddatum:
2021-09-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
Adres:
Onderwijsboulevard 225 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

Financiering

EU (ELFPO)
€ 393.799
Totaal privaat:
€ 98.450
Totale subsidiabele kosten:
€ 492.249

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag