Zeeland Waterstofland

Om de uitstoot van broeikasgassen volledig terug te dringen wordt het gebruik van waterstof sterk gepromoot door zowel Nederland als de Europese Unie. Waterstof kan met behulp van duurzame energiebronnen lokaal worden opgewekt om daarna via gasleidingen te worden getransporteerd naar locaties waar het gebruikt zal worden. Dé locatie waar deze evolutie naar waterstof zal plaatsvinden is Zeeland. De provincie Zeeland produceert en verbruikt meer dan de helft van al het waterstof in Nederland. Er is daardoor veel kennis in Zeeland over waterstof; ze heeft first-mover advantage.

Het doel
De voorziene grootschalige waterstof economie is echter nog ver weg. Zo ligt er nog geen waterstof infrastructuur en de productie van waterstof is (nog) niet voldoende om de grootschalige inzet van waterstof te faciliteren. Middels onderhavig project beoogt een consortium van vier partijen – de Mkb’ers Yerseke Engine Services, De Pooter Olie, VoltH2 en Economische Impuls Zeeland – een stevige bijdrage te leveren aan het realiseren van de waterstof economie. Dit met het oog op het stimuleren van veilige distributie, bevoorrading en opslag van waterstof. Dit project heeft als overkoepelend doel:

“De ontwikkeling van een universeel waterstof transport en wissel-/opslagsysteem ten behoeve van de veilige distributie van gecomprimeerde waterstof (CH2). Doelstelling is om de transitie naar groene waterstof binnen de Zeeuwse industrie te versnellen door (wissel-)bevoorrading van kleine industrie, H2-tanksstations en binnenvaart mogelijk te maken. Hierbij is het de ambitie om veilig transport van waterstof over zowel water, per spoor en middels zwaar transport mogelijk te maken.”

Sector overstijgende mogelijkheden
Door de universele mogelijkheden kan waterstof in gecomprimeerde vorm hierdoor snel in vele sectoren worden geïntegreerd; al voordat de waterstof infrastructuur volledig is uitgerold. Dit zal het gebruik van waterstof in de industrie stimuleren en als tussenstap dienen voor de uitrol van het waterstofnetwerk. Daarna blijft dit systeem inzetbaar voor de flexibele opslag van waterstof, en biedt het de mogelijkheid om waterstof (in gecomprimeerde vorm) te gebruiken op locaties waar het waterstof netwerk (nog) niet zal komen.

Enkele specifieke doelstellingen gesteld door het consortium voor dit project:

  • Met een sterk innovatiecluster, en met betrokken MKB, werken aan technische innovaties en kennisontwikkeling ten behoeve van het creëren van meer mogelijkheden en verbeteringen in waterstof transport, wissel-bevoorrading, opslag en distributie. Concreet levert dit nieuwe innovaties op de volledige waterstof keten;
  • Ontwikkelen van een universele waterstof transport en wissel-/opslagtank die (minimaal) zal voldoen aan de regels gesteld door de RID/ADR keur, en welke vervolgens met vereiste certificatie/keuring (buiten scope project) voor verschillende eindtoepassingen binnen de kleine industrie, binnenvaart en zwaar transport kan worden gebruikt;
  • De energietransitie faciliteren door de mogelijkheden voor (wissel-)bevoorrading en opslag van waterstof snel en in nauwe samenwerking met de sector verder te ontwikkelen; specifiek het verhogen van de market-readiness van ‘compressed hydrogen’ (CH2) opslagsystemen.

REACT-EU
De beoogde resultaten van onderhavig project leveren daarmee een bijdrage aan de realisatie van de provinciale doelen én de doelen van het platform SDR: het verbeteren van de concurrentiepositie van de industrie, de revitalisering en verankering van de waterstofindustrie in de regio, en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen zoals de vermindering van CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen. Naast de noodzaak voor de duurzame (energie)transitie is waterstof ook een van de gestimuleerde onderdelen in de REACT-EU om de coronacrisis het hoofd te bieden. Een veerkrachtig en duurzaam herstel van de Europese economie is mogelijk door het gebruik van waterstof in verschillende sectoren van de Zeeuwse economie te stimuleren.

Projectinformatie

Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
YERSEKE
Startdatum:
1-4-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Kreeft 21
YERSEKE
Nederland
Partner(s):
Yerseke Engine Services B.V.; De Pooter Olie B.V.; VoltH2 Operating B.V.; N.V. Economische Impuls Zeeland

Financiering

EU (EFRO)
€ 418.742
Rijk:
€ 206.246
Overig :
€ 2.151
Totaal publiek:
€ 627.139
Totaal privaat:
€ 524.377
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.151.516

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek