Engelstalige infographic die alle stappen van het project omvatten.

ZCORE: van Zeewier naar COating REsin applicaties

De regio Zuid-Nederland herbergt meerdere initiatieven met focus op de totstandkoming van een biobased economie. De in het klimaatakkoord gemaakte afspraken met de chemische industrie omtrent het gehalte van biobased producten (15% in 2030 tegen 4% in 2016) vereisen een verbrede en versterkte samenwerking tussen deze initiatieven.

Het project ZCORE (van Zeewier naar COating REsins applicaties) brengt de relevante bedrijven (MKB) en kennisplatformen op gebied van zeewier productie en raffinage (Zeeland), bio-aromaat productie (Noord-Brabant) en op gebied van coatings en duurzaamheid (Limburg) bij elkaar met als doel om het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem te versterken en gezamenlijk te onderzoeken hoe een Zuid-Nederlandse cross-sectorale waardeketen voor coatings uit zeewier kan bijdragen aan het vergroenen van de chemische industrie.

ZCORE is een driejarig project dat grotendeels binnen de regio Zuid-Nederland wordt uitgevoerd, met de Green Chemistry Campus (GCC) te Bergen op Zoom als uitvalsbasis. Het consortium beschikt over de juiste expertise en ervaring voor het succesvol benutten van de potentie van zeewier richting coatings. De MKB-partners Sea Harvest Holland en Engineering Chemicals vormen, samen met de 5 bedrijven die via een Expression of Interest hebben aangegeven het project te steunen, een belangrijke schakel naar de praktijk met hun kennis van zeewierproductie en toepassingen van bio-aromaten in industrieel relevante applicaties (zoals coatings). De kennisinstituten TNO, Avans en Universiteit Maastricht beschikken over vooraanstaande kennis en technologie op het gebied van bioraffinage, bio-aromaat productie, coating resins en duurzaamheidsanalyses (people, planet, profit). De GCC is naast uitvalsbasis ook als partner betrokken bij ZCORE en bij uitstek geschikt voor disseminatie en interactie met het MKB.

De partners zullen door intensief samen te werken komen tot een gebalanceerd proces voor de omzetting van zeewier reststromen in bio-aromaten en aanverwante groene bouwstenen die op hun beurt binnen ZCORE geëvalueerd zullen worden voor toepassing in coatings en andere applicaties. Gedurende het gehele project worden van technologie en waardeketen techno-economische en duurzaamheidsaspecten geëvalueerd om te komen tot een triple-P duurzaam concept. Het ontwikkelde concept wordt opgeschaald en gedemonstreerd op TRL5. Met de ontstane (additionele) infrastructuur worden proefmonsters vervaardigd die door applicatiecentra en bedrijven (met focus op MKB) gebruikt kunnen worden voor kennisopbouw aangaande bio-aromaat gebaseerde consumentenproducten.

De kennisopbouw, open-access infrastructuur en cross-overs tussen de zeewier, chemie en performance materialen sector die door ZCORE bewerkstelligd worden leiden tot een vooraanstaande positie voor het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem in nationale en internationale topclusters. Ook levert ZCORE een tastbare bijdrage aan het verbeteren van de business case van zeewier verwaarding en aan het verkorten van time-to-market voor commercialisatie van bio-aromaten.

In de media:
Projectvideo op Youtube: “Biorizon Shared Research Center ZCORE project: Seaweed residues for superior bio-coatings” d.d. 15 september 2020

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BERGEN OP ZOOM
Startdatum:
01-09-2019
Einddatum:
31-08-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
TNO
Adres:
Auvergnedijk 2
BERGEN OP ZOOM
Nederland
Partner(s):
TNO; Stichting Avans; Seaweed Harvest Holland; Green Chemistry Campus; Universiteit Maastricht; Engineering Chemicals B.V

Financiering

EU (EFRO)
€ 533.608
Rijk:
€ 177.869
Noord-Brabant:
€ 223.843
Limburg:
€ 70.236
Overig :
€ 1.002.440
Totaal publiek:
€ 2.007.996
Totaal privaat:
€ 24.797
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.032.793

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek