Weerbare Wijk Helmond-Noord

In de komende jaren zal de verstedelijking verder toenemen, ook in Zuidoost-Brabant en in Helmond. Dit legt druk op de leefbaarheid en daarmee ook de veiligheid van steden. Digitalisering, de ontwikkeling van een slimme stad (Smart City) en het gebruik van data kunnen ons helpen om de uitdagingen vanuit bevolkingsgroei en urbanisatie aan te pakken.

Smart City
In het project Weerbare Wijk Helmond-Noord wil Gemeente Helmond onderzoeken hoe, met behulp van slimme sensoren en data-analyses, gekomen kan worden tot nieuwe vormen en methoden van (buurt)preventie, burgerparticipatie, vergroting van de weerbaarheid en veiligheidsgevoelens inwoners en verbetering van leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

De weerbare wijk
Dit project bouwt voort op eerder onderzoek in het kader van het Programma Inbraakvrije Wijk (Ministerie van Justitie en Veiligheid en DITTS) en “City Rhythm” (Technische Universiteit Delft). De uitvoering in multi-helix verband: samen met innovatieve Mkb-bedrijven en kennisinstellingen, maar ook met maatschappelijke organisaties (politie, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporatie) en zeker niet op de laatste plaats natuurlijk met de inwoners van de wijk zelf.

De doelstelling van het project is tweeledig. Daarbij worden ambities vanuit het Masterplan Integrale Veiligheid en het strategische programma Digitale Stad gecombineerd.
1. Werken aan weerbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in een wijk met behulp van digitale technologie.
2. Ervaring opdoen met het ‘fundament voor de digitale samenleving’ via de aansluiting van sensoren op het lokale FttX-netwerk en de BrabantRing

Slim, veilig & privacy proof
Het idee is om met slimme, privacy-by-design sensoren eerst het ‘ritme van de wijk’ in beeld te brengen, om vervolgens via data-analyse samen met de stakeholders afwijkingen op dit ritme te signaleren, die kunnen duiden op aantasting van de veiligheid en leefbaarheid. Vervolgens kan er wederom in samenwerking met betrokkenen tot gerichte en adequate interventies gekomen worden.

Daarvoor wordt eerst een testomgeving gecreëerd op de Automotive Campus om de deels bestaande technologie door te ontwikkelen en te valideren. Vervolgens zal in de wijk Helmond-Noord een fieldlab worden ingericht, waar samen met alle betrokken partijen het feitelijke onderzoek wordt uitgevoerd.

Dit moet leiden tot een betere en efficiëntere aanpak van incidenten, meer draagvlak en een toegenomen weerbaarheid van de inwoners en snellere, gerichtere interventies en uiteindelijk ook een stuk kostenbesparing bij de verschillende stakeholders (gemeente, politie als gevolg van een beter gefocuste, integrale aanpak).

Het einddoel is een nieuw integraal, repliceerbaar en schaalbaar concept voor een data-gestuurde en participatieve aanpak van preventie en interventie als het gaat om veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Een en ander in combinatie met ‘plug & play’, privacy-by-design sensoren die permanent of tijdelijk ingezet kunnen worden. Verdere opschaling binnen en buiten Helmond ligt dan in het verschiet.

Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de RIS3-doelstellingen van Zuid-Nederland en de belangrijke maatschappelijke kant van digitalisering, die inwoners van de stad en uiteindelijk geheel Brabant weerbaarder en inclusiever kan maken.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
HELMOND
Startdatum:
4-6-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Zuid-Koninginnewal 4
HELMOND
Nederland
Partner(s):
Gemeente Helmond

Financiering

EU (EFRO)
€ 298.680
Overig:
€ 396.480
Totaal publiek:
€ 695.160
Totale subsidiabele kosten:
€ 695.160

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier