Projectfoto VvE Transitiecentrum Brabant

VvE Transitiecentrum Brabant

VvE Transitiecentrum Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft zich als doel gesteld om in 2050 een volledig energieneutrale woningvoorraad te realiseren. In dit project wordt ingezet op het activeren van eigenaren van VvE’s in de transitie naar verduurzaming. Een VvE is een doelgroep waarvoor de problematiek van de energietransitie complex is (door financiële, juridische, technische, sociale en procesmatige vraagstukken).

VvE Transitiecentrum Brabant
Doelstelling van het project is om onder de noemer ‘VvE Transitiecentrum Brabant’ VvE’s in beweging brengen en slimme stappen laten zetten op weg naar een aardgasvrij, energieneutraal appartementencomplex. Dit zal leiden tot een verwachte CO2-reductie na afloop van het project van 5.718 ton CO2.

Activiteiten en innovatie
Binnen dit project vindt een combinatie plaats van sociale (participatie) innovatie, technologische innovatie en procesinnovatie. Via een bottom-up benadering (leerpunt uit eerdere projecten) worden VvE’s gevonden. De deelnemende VvE’s worden via het VvE Transitiecentrum Brabant voorgelicht en opgeleid, waarna ze starten in het proces in de eigen VvE. Zij ontvangen daarvoor van de deelnemende gemeenten de zogenaamde VvE-Campagnebox. Een zeer uitgebreid en volledig ingericht stappenplan.  Dit proces moet onder begeleiding leiden tot concrete plannen in de VvE om tot duurzaamheidsmaatregelen te komen.

Resultaten

Het project VvE Transitiecentrum Brabant beoogde een aantal belangrijke resultaten te bereiken. Ten eerste was het doel om een transitiecentrum op te zetten en in te richten, wat dient als helpdesk en de VvE’s en hun beheerders voorziet van voorlichting, kennisdeling en projectmanagement. De opzet, invulling en het projectmanagement van het VTCB zijn geslaagd. De helpdesk functioneert voor de deelnemende gemeenten en er zijn tal van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen georganiseerd. Het VvE Transitie Centrum Brabant stelde als ambitie om 133 VvE’s actief te begeleiden in hun verduurzamingsproces, middels voorlichtingen, cursussen en tools. De gestelde ambitie van het bereiken van VvE’s en hen meenemen in de trechter is nagenoeg gerealiseerd met 114 VvE’s die hun weg door de trechter hebben gevonden.

Daarnaast was ook het faciliteren van drie VvE-beheerders, door het te ondersteunen door middel van  samenwerkingsafspraken met brancheorganisaties en de integratie van een analysetool in beheersoftware een belangrijk onderdeel van het projectplan. Echter is gebleken dat de ontwikkeling van een analysetool voor de VvE-beheerders niet succesvol is geweest. Deze tool was te complex en had voor de businesscase van de VvE-beheerder geen echte toegevoegde waarde. Enkele VvE-beheerders hebben het erg druk met de dagelijkse beheerwerkzaamheden, waardoor zij niet de aandacht aan verduurzaming van hun portefeuilles hebben kunnen geven waardoor zij halverwege het project, uitgestapt zijn. Helaas is gebleken dat de markt overspannen is en dat ondernemers dus niet op zoek zijn naar nieuwe kansen.

Het consortium stelde als doel om de VvE Campagnebox bij 655 Brabantse VvE’s uit te rollen. Uiteindelijk zijn er zo’n 427 VvE Campagneboxen afgenomen, Dat dit aantal lager is dan voorzien, komt vooral omdat de gemeenten geen boxen wilde opsturen naar VvE’s die niet op een of andere wijze in het traject zaten. Bij het schrijven van het plan, was voorzien dat de gemeente ook een selectie zou maken van VvE’s die niet aan het project deelnamen, om ze zo te werven. Dat laatste is dus niet gebeurd.

Daarnaast werd ook als doel gesteld om alle 2.100 VvE’s met 34.985 appartementen in de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant te informeren en enthousiasmeren om slimme stappen te zetten in het verduurzamen van hun appartementencomplex. In aanvang van het traject zijn alle VvE’s en zelfs nagenoeg alle appartementseigenaars aangeschreven om deel te nemen aan de voorlichting. Dat was eind 2021 begin 2022. Daarna is begin 2023 deze actie herhaald.

Tot slot beoogde men een reductie van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving met 5.718 ton CO2 te behalen. Het VvE Transitie Centrum Brabant komt met de berekeningen zoals deze gemaakt zijn in dit rapport op een reductie van ca 5.800 ton aan CO2-reductie als alle maatregelen genomen zouden worden die mogelijk voorzien zijn bij de deelnemende VvE’s.

Samenwerkingspartners
Dit project is gestart door een consortium van negen partijen: penvoerder VvE Belang, drie Brabantse VvE-beheerders (VP&A Vastgoed management, VB&T vve diensten Back-Office, Clijbedi VvE en vastgoed management) en vijf gemeenten in Noord-Brabant (Tilburg, Eindhoven, Oosterhout, Oss, Waalwijk). Gaandeweg de projectperiode zijn de VvE-beheerders uit het project gestapt. Zij bleken het te druk te hebben om mee te draaien in een project als het VvE Transitie Centrum Brabant.

 

In de media:

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OOSTERHOUT
Startdatum:
1-4-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Meerpaal 12
OOSTERHOUT
Nederland
Partner(s):
VvE Belang Service B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.268.348
Overig :
€ 317.354
Totaal publiek:
€ 1.585.702
Totaal privaat:
€ 226.224
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.811.926

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek