The Vitality living lab

Ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem voor data-gedreven innovatie en business design op het gebied van sport & vitaliteit. Zuid-Nederland heeft op het domein Sport & Vitaliteit een uitstekende uitgangssituatie opgebouwd. De marktkansen in deze gebieden zijn bovendien groot, gelet op bijvoorbeeld de oplopende kosten van de gezondheidszorg, de vergrijzing, de toenemende kosten van inactieve leefstijl, maar ook de economische kansen die ontstaan door zorg voor gezondheid.

Cluster Sports & Technology
Met Stichting Sports & Technology als aanjager is vanuit de Brainport regio in de afgelopen jaren geleidelijk het Cluster Sports & Technology (Cluster S&T) ontstaan door bundeling van de ambities en kansen van sport, overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Cluster S&T wil de gunstige positie gaan benutten om de (markt)kansen te grijpen. Dit door middel van het versterken van het ecosysteem, gebaseerd op de innovatiekracht van de BrainPort Regio, dat nodig is om een sportieve en vitale samenleving te realiseren met maatschappelijke en economische impact.

Om in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen en kansen in het domein van sport en vitaliteit, is een wezenlijke transitie in het totale systeem nodig. In dit domein blijkt namelijk de traditionele vorm van innoveren niet te werken. Vernieuwingen die gemaakt worden moeten worden, betreffen:

  • Nieuwe concepten van bedrijven m.b.t. de marktkansen.
  • Waarbij samenwerking publiek privaat cruciaal is.
  • En oplossingen die in proeftuinen getest kunnen worden ter validatie.
  • Er is hiertoe een nieuwe living lab aanpak nodig omdat het vitalieitsdomein nieuw is en andere principes, doelgroepen etc. heeft.
  • Daarbij is versterking van het cluster en een meer business gedreven aanpak essentieel.
  • Slim gebruik van data (over markt en gebruik) is nodig voor sturing van nieuwe innovaties (data-driven design, data driven evidence), tevens ondersteunt door business development.

Doelstelling
Het kerndoel van dit project is om vanuit de sterke kennis en infrastructuurbasis in de regio binnen vier jaar te zorgen voor de ontwikkeling van een (wereldwijd uniek) samenwerkend ecosysteem voor innovatie- en businesscreatie voor sport en vitaliteit. De versterkte omgeving van de proeftuinen (t.w. Fieldlabs) vormen in dat ecosysteem de broedplaats voor data verzameling, innovatie én business creatie in het domein sport én vitaliteit, en bieden daarmee concurrentievoordeel aan bestaande en nieuwe bedrijven voor innoveren en versterken van hun marktpositie. Door middel van het project wordt bedrijvigheid en werkgelegenheid gestimuleerd en daarmee draagt het bij aan de economie van de steden en de regio als geheel. Het MKB profiteert duidelijk van deze impuls in business development. Elk van de partners in het cluster draagt verder bij en heeft de continuïteit van de ambitie geborgd in meerjaren visies en hun strategie. De fieldlabs beschikken daarbij over een business gedreven exploitatiebegroting.

In lijn met de beoogde transitie is de kern van de werkpakketten gericht op:

  1. duurzaam data beheer,
  2. innovatie voor vitaliteit,
  3. business design
  4. structuurversterking van de living labs, met oog voor crossovers tussen (inter)nationale topclusters en gebaseerd op open innovatie.

 

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
1B1
Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-05-2017
Einddatum:
30-04-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Stichting Sports & Technology
Adres:
Torenallee 3, EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Stichting Sports & Technology; Brainport Development; Sports and Technology Business Club; De Kempen Vitaal BV (cycling performance centre); Embedded Fitness; Libra Revalidatie & Audiologie; Fontys; GBO Design BV; PECE Zorg BV; Stichting imec Nederland; InnoSportLab Sport & Beweeg!; Sport eXperience; Stichting Sportservice Noord-Brabant; Technische Universiteit Eindhoven; Innosportlab De Tongelreep; Stichting Fieldlab Zwemsport

Financiering

EU (EFRO)
€ 1.285.112
Rijk:
€ 428.371
Noord-Brabant:
€ 733.592
Overig :
€ 952.290
Totaal publiek:
€ 3.399.365
Totaal privaat:
€ 1.723.373
Totale subsidiabele kosten:
€ 5.122.738

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek