Met hybridekracht meer aardappel

Het 2,5-jarige onderzoeksproject “Met hybridekracht meer aardappel” combineert verschillende disciplines zoals dronetechnologie, genetica, bio-informatica, digitalisering en plantenfysiologie die nodig zijn voor grote stappen in de veredeling. In een serie van experimenten worden belangrijke eigenschappen zoals stikstofefficiëntie en droogte- en zoutstresstolerantie ontrafeld. Provincie Zeeland heeft verzilting en droogte in de akkerbouw en natuur hoog op de agenda staan. Daarom vindt veel van het onderzoek en de kennisdeling hier plaats. Op 22 juli jongstleden is de beschikking tot subsidieverlening voor dit project afgegeven. Dit project, met een begroting van € 1,6 miljoen, ontvangt € 625.000 aan financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van REACT-EU.

Samenwerking
Door klimaatverandering en een afname van geschikt landbouwareaal wordt de aardappelteelt wereldwijd steeds uitdagender. Daarom starten onderzoekspartners Meijer Potato, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, HZ University of Applied Sciences, de Universiteit van Amsterdam, 3BM IT-Solutions en Aurea Imaging het project “Met hybridekracht meer aardappel”. Dit zal sneller verbeterde aardappelrassen opleveren met een hoge én stabiele opbrengst, juist onder moeilijke omstandigheden en bij een veranderend klimaat.

Sneller naar een duurzame aardappel
De aardappel is een belangrijk gewas voor de wereldvoedselvoorziening. Om ook bij klimaatverandering gezond voedsel te kunnen garanderen zijn verbeterde rassen noodzakelijk. Dit project stimuleert de verduurzaming van de aardappelteelt. Dit past volledig bij de uitgangspunten van de ’van boer tot bord-strategie’ van de Europese Green Deal. De EU en de Provincie Zeeland stimuleren innovatie om op een duurzame manier voedselzekerheid voor de toekomst te kunnen garanderen.

REACT-EU voor economisch herstel
Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. Van de Europese REACT-EU middelen gaat € 49,5 miljoen naar het lopende OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Momenteel zijn dertien Zeeuwse projecten goedgekeurd, voor een subsidiebedrag van € 6,7 miljoen. De provincie zet vooral in op duurzaam groeivermogen, het aanjagen van innovaties voor een toekomstbestendige vrijetijdssector, een binnenstedelijk fieldlab waarin cultuur en detailhandel elkaar een boost zullen geven en versterking van het kennis- en innovatie-ecosysteem.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
RILLAND
Startdatum:
1-5-2021
Einddatum:
31-10-2023

Begunstigde:

Adres:
Bathseweg 45
RILLAND
Nederland
Partner(s):
C. Meijer B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 418.750
Rijk:
€ 206.249
Overig :
€ 233.676
Totaal publiek:
€ 858.675
Totaal privaat:
€ 802.834
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.661.509

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek