Living Lab Iron Fuel Technology

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen sterk gereduceerd moeten worden. In 2030 moet de uitstoot met 49% verminderd zijn en in 2050 zelfs met 100% ten opzichte van 1990. De industrie- en elektriciteitssector spelen hier een cruciale rol, zij zijn gezamenlijk namelijk verantwoordelijk voor 52% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Deze CO2 ontstaat als bijproduct van de productieprocessen en bij het produceren van de energie die nodig is voor het produceren van voeding- en drinkwaren, staal, keramische producten, papier en karton, chemicaliën, elektriciteit en stadswarmte. In deze industrieën wordt in Nederland meer dan 770 Petajoule aan energie verbruikt, waarvan nu meer dan 95% geproduceerd wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Gezien de grote energiebehoefte, het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee het grote aandeel in de totale CO2-uitstoot is het verduurzamen van de energie-intensieve industrieën cruciaal voor het versnellen van de energietransitie. Hiervoor zijn er momenteel twee alternatieven beschikbaar, namelijk waterstof en elektrificatie. Echter, deze alternatieven zijn niet altijd toepasbaar omdat een bedrijf hiervoor een toereikend waterstof- of elektriciteitsaansluiting nodig heeft. De Europese Unie verwacht dat een dergelijk netwerk in 2030 voor zo’n 80% van de bedrijven nog niet toereikend is en dat dit in 2050 voor nog 60% van de bedrijven geldt. Dit betekent dat het overgrote deel niet in staat zal zijn om te verduurzamen met de huidige alternatieven, met als gevolg dat de afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden behaald.\RIFT B.V. biedt samen de Technische Universiteit Eindhoven, Veolia Industriediensten B.V., EnNatuurlijk B.V. en Kingspan B.V. met Iron Fuel TechnologyTM een duurzaam, CO2- en NOx-arm, veilig en circulair alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen voor hoge temperatuur warmteopwekking. De basis van Iron Fuel TechnologyTM is het roesten en ontroesten van ijzerbrandstof (ijzer in poedervorm), waardoor energie kan worden vrijgemaakt en opgeslagen, vergelijkbaar met een oplaadbare batterij.\Het doel van dit project is om de werking van Iron Fuel TechnologyTM te demonstreren in een operationele omgeving. Dit houdt in dat de opwek van de duurzame energie, opslag, conversie en uitwisseling met het net voldoen aan de gestelde technische-, economische- en ecologische eisen. Daarnaast moet er ook worden voldaan aan de wet- en regelgeving, leveringsgaranties, certificeringseisen, financieringseisen, verzekeringsvoorwaarden en moet er maatschappelijk draagvlak worden gecreëerd. Om dit te bereiken wordt er een living lab gecreëerd, waarin het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, verschillende stakeholders en een lokale kennisinstelling hun krachten bundelen om samen te werken aan de doorontwikkeling en opschaling van de technologie. In het living lab wordt de gehele waardeketen met elkaar verbonden om zo synergiën te creëren, de impact van de technologie te vergroten en de commerciële uitrol ervan te waarborgen en te versnellen. Concreet resulteert dit in 6MW geïnstalleerd vermogen in 2025, waarmee in de periode 2023 – 2025 1.384 ton CO2 en 754 ton Nox bespaard wordt.\Hiermee draagt het project bij aan de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld. Door deze samenwerking bevordert het consortium de doorontwikkeling van innovaties binnen en tussen het mkb en legt zij tevens een basis voor het (door)ontwikkelen van interregionale en internationale waardeketens van bedrijven. Ook sluit het project aan bij het ondersteunen van het mkb bij het lokaal in de praktijk brengen en vermarkten van innovaties die bij kunnen dragen aan hernieuwbare energieproducten en slimme energiesystemen, energienetwerken en energieopslag. Iron Fuel TechnologyTM biedt hiermee dus een unieke mogelijkheid om de industrie- en elektriciteitssector te verduurzamen en draagt hiermee bij aan een groener Europa.

Projectinformatie

Prioriteit
(2.3 - Ontwikkelen van slimme energiesystemen, grids en opslag)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Nuenen
Startdatum:
2/1/2023
Einddatum:
12/31/2024

Begunstigde:

Adres:
Waterhoenhof 21 5672 VH Nuenen | Groene Loper 3 5612 AE Eindhoven | Postbus 75711 1118 ZT SCHIPHOL | Postbus 101 5420 AC Gemert
Nuenen
Nederland
Partner(s):
Renewable Iron Fuel Technology B.V. | Technische Universiteit Eindhoven | Veolia Industriediensten B.V. | Kingspan Unidek B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 947.445
:
€ 121.957
Totaal publiek:
€ 1.069.402
Totaal privaat:
€ 1.637.584
Totale subsidiabele kosten:
€ 2

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek