Ontwikkeling synergetische oplossing voor reductie ammoniakemissies in de melkveehouderij

De laatste jaren worden de ammoniakemissienormen in de landbouwsector telkens aangescherpt vanwege aanhoudende milieuproblemen; 39% van de ammoniakuitstoot wordt veroorzaakt door de melkveesector. Bovenop de landelijke aangescherpte regels zijn de emissienormen in Noord-Brabant extra aangescherpt. De provincie heeft ervoor gekozen om de transitie veehouderij versneld in te zetten. Zij streeft daarbij een emissiefactor van 6 NH3 kg per dierplaats per jaar te halen vanaf 2028. Een traditionele huisvestiging heeft een emissiefactor van 13 NH3 kg. Verschillende emissiearme systemen bieden zich aan op de markt, echter maar zeer beperkt met een emissiefactor van 7 en zelfs daarbij blijkt het systeem in de praktijk niet aan zijn gestelde emissiefactor te kunnen voldoen.

In dit MIT project zullen HCI Betonindustrie B.V. en Agri Minerals B.V. samenwerken om de ammoniakproblematiek op verschillende punten in de stikstofkringloop in de melkveehouderij te reduceren. Agri Minerals B.V. is opgericht in 2016 te Roosendaal door Jack van Schilt. Agri Minerals wil middels een mineralentoepassing de ammoniakproblematiek bij de melkveehouder reduceren. HCI Betonindustrie B.V. is een modern en innovatief bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van vernieuwde betonproducten voor de bouw en de agrarische sector. Voor de rundveesector heeft HCI verschillende emissiearme vloeren ontwikkeld, die een emissiefactor hebben van 7 tot 10,1 kg NH3 per dierplaats per jaar. Echter, betekent dit voor de veehouder een grote verbouwing. Daarom heeft HCI ook een toepassing, genaamd Easy Fix, ontwikkeld voor bestaande roostervloeren, die veelvoorkomend is in de rundveesector, opdat veehouders met kleine aanpassingen de ammoniakuitstoot kunnen reduceren.

Hetgeen nu mist, is de integratie van de Easy fix samen met het mineralenmengsel van Agri Minerals, dat beoogd te worden opgelost met een automatisch doseringssysteem. Daarnaast dient het mineralenmengsel in zoverre te worden ontwikkeld zodat het toepasbaar is voor de melkveehouderij. Voor een succesvol marktintroductie is het nodig dat de emissiefactor van de innovatie daadwerkelijk erkend wordt en op de RAV lijst wordt gezet. Alleen dan zullen boeren de overstap naar ons emissiearm systeem maken. Beoogde resultaten R&D project zijn: 1) Aangetoonde werkzame dosering van mineralentoepassing onder verschillende omstandigheden in de melkveehouderij (verschillende temperaturen, verschillende mestconcentraties en -consistenties); 2) Aangetoonde werking verhoging van de waarde van mest voor op het land, als gevolg van de mineralentoepassing in de drijfmest; 3) Automatisch doseringssysteem mogelijk te integreren in (bestaande) welzijnsvloeren en roostervloeren; 4)Erkende emissiefactor van 6 kg NH3 per dierplaats per jaar of lager.

Er is vaak weerstand bij boeren als het gaat om verplichte aanpassingen om aan de milieuwetgeving te kunnen voldoen. De grote meerwaarde van deze oplossing ligt niet alleen in het milieuvoordeel maar ook in de economische waarde voor boeren. Uit een eerdere haalbaarheidsstudie van Agri Minerals is gebleken dat een gemiddelde boer tot wel €4500 per jaar er netto op vooruitgaat. Deze winst komt voort uit de verhoging van de waarde van het mest na toevoeging van de mineralen. Een koe heeft een bepaalde hoeveelheid VEM nodig per dag, AMFA zorgt dat gras een hogere hoeveelheid VEM krijgt. De boer hoeft dus minder ruwvoer te kopen en bespaart daarmee geld. Niet te vergeten, dat er ook minder kunstmest nodig is. De innovatie biedt een aantrekkelijke oplossing voor boeren om aan milieueisen te voldoen. De waarde voor Zuid-Nederland ligt in het kunnen realiseren van de beoogde ammoniakeisen zonder daarbij boeren in een moeilijk financiële positie te zetten.

Dit R&D project richt zich op het verbeteren van milieu-economische positie van melkveehouders. Het project vindt aansluiting bij topsector Agri & Food onder twee thema’s, te weten: 2.2. Klimaat neutrale en robuuste productiesystemen en 2.3 Gezonde en veilige producten en productieprocessen. Het project vindt tevens aansluiting binnen het thema duurzame plantaardige productie onder het cross-over project van topsectoren AF en TU: Weerbare en robuuste productiesysteem. In deze cross-over staat een gezonde en weerbare bodem, samen met reductie en compensatie van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en het verhogen van resource-efficiency in de keten centraal.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
ROOSENDAAL
Startdatum:
07-09-2018
Einddatum:
30-08-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Agri Minerals B.V.
Adres:
Jan Vermeerlaan 196
ROOSENDAAL
Nederland
Partner(s):
Agri Minerals B.V.; HCI Betonindustrie B.V.

Financiering

Rijk:
€ 40.727
Noord-Brabant:
€ 40.727
Overig :
€ 40.727
Totaal publiek:
€ 122.181
Totaal privaat:
€ 163.587
Totale subsidiabele kosten:
€ 285.768

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek