Cofinancieringsaanvraag

Indien sprake is van cofinanciering van een door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedgekeurd programma, staat hiervoor een beslistermijn van 22 weken na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de aanvraagperiode.

U gaat hiervoor naar de webportal Interreg van Stimulus Programmamanagement en vult hiervoor de gevraagde gegevens in. Vóór u dit doet moet u uw projectvoorstel en een sluitend (concept) financieringsplan al hebben voorgelegd aan de provinciale contactpersonen. Zij kunnen u helpen om na te gaan of het voorstel en/of het plan voldoen aan de voorwaarden voor provinciale cofinanciering.

De voorwaarden zijn te vinden in de cofinancieringsregeling. In het kort komt het er op neer dat aan de volgende criteria moet worden voldaan:

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of in het handelsregister ingeschreven natuurlijke personen.
 • De subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op Interreg-subsidie voor een van de bovenstaande programma’s.
 • Het project komt ten goede aan Noord-Brabant: tenminste een van de deelnemers aan het project is gevestigd in de provincie Noord-Brabant en de resultaten van het project zijn overwegend gericht op de provincie Noord-Brabant.
 • Aanvrager neemt deel in een samenwerkingsverband dat Interreg-subsidie heeft aangevraagd.
 • Aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant.
 • De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.4, onder b en c, bedraagt 20% van de subsidiabele kosten van de aanvrager, tot een maximum van € 200.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten van de aanvrager , tot een maximum van € 200.000,-.

U dient eerst uw provinciale cofinanciering aan te vragen bij Stimulus. Uw provinciale cofinancieringsaanvraag kan pas definitief worden toegekend wanneer uw project is goedgekeurd door Interreg. Tot die tijd ontvangt u een voorlopige toezegging (verleningsbeschikking met opschortende voorwaarde). U kunt dit het beste overleggen met de provinciale contactpersonen. Zie “organisatie” op de Interreg homepagina voor meer informatie.

Ja. Tot die tijd ontvangt u een beschikking onder opschortende voorwaarden.

Nee. Projecten kunnen doorgaan zonder provinciale cofinanciering. De provinciale cofinanciering is enkel bedoeld om in noodzakelijke gevallen de business case van het project sluitend te krijgen.

Ja, in tegenstelling tot de vorige programmaperiode dient de aanvrager van Brabantse cofinanciering ook daadwerkelijk in Brabant gevestigd te zijn.

Projectwijziging

Let op: u dient een inhoudelijke wijziging uw project zelf aan ons door te geven. Dit doet u via het Stimulus-webportal.

Let op: u dient een wijziging in de looptijd van uw project zelf aan ons door te geven. Dit doet u via het Stimulus-webportal.

Vaststelling

U dient minimaal de volgende bestanden bij te voegen in het Stimulus-webportal:

 • Een inhoudelijk eindverslag (kopie), zoals deze bij het Europese Subsidieprogramma Interreg VA is ingediend;
 • Een financieel verslag (kopie), zoals deze bij het Europese Subsidieprogramma Interreg VA is ingediend;
 • De door u ontvangen vaststellingsbeschikking (voor Interreg EMR / Interreg 2 Zeeën) of de “verklaring ontvangen EFRO en overige publieke middelen” (Interreg Vlaanderen-Nederland);
 • Een afschrift van alle overige stukken zoals bij het Europese Subsidieprogramma Interreg zijn ingediend (bijvoorbeeld onderbouwende documentatie, projectfoto’s of communicatie-uitingen).

U kunt uw verzoek tot vaststelling indien via het Stimulus-webportal. Hiervoor heeft u de inloggegevens nodig die u gebruikt heeft om het project aan te vragen.
In “mijn dashboard” klikt u op de knop “rapportages” en vervolgens op de knop “ik wil een verzoek tot vaststelling indienen”.

 • Heeft u cofinanciering voor een Interreg 2 Zeeën of een Interreg Euregio Maas Rijn project? Dan dient u uw verzoek tot vaststelling uiterlijk 13 weken na het ontvangen van de vaststellingsbeschikking van het secretariaat bij ons in te dienen.
 • Heeft u cofinanciering voor een Interreg Vlaanderen-Nederland project?
  Dan dient u uw verzoek tot vaststelling uiterlijk 13 weken na het ondertekenen (in het E-loket) van de “verklaring EFRO en overige publieke middelen” bij ons in te dienen.