Cofinanciering provincie Noord-Brabant voor OPZuid-projecten

Middels de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant stelt de provincie Noord-Brabant in totaal € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor de cofinanciering van OPZuid-projecten. Aanvragen voor projecten die passen binnen het onderdeel Versterking innovatiesysteem, kunnen worden ingediend voor cofinanciering vanuit zowel het OPZuid (max. 35%) als de provincie Noord-Brabant (max. 15%). In totaal kan dus maximaal 50% subsidie worden verkregen. Voorwaarde is wel dat projecten worden uitgevoerd in Zuid-Nederland en ten goede komen aan Noord-Brabant.

NB: Aandachtspunt is de voorwaarde vanuit OPZuid dat de publieke bijdrage aan uw project en partners binnen de kaders van de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV) past – de Subsidieregeling OPZuid noemt de relevante artikelen van deze Europese verordening met betrekking tot staatssteun. De provinciale cofinanciering is beschikbaar in twee vormen:

a) Versterking innovatiesysteem à € 3 miljoen

In de eerste plaats wil de provincie Noord-Brabant projecten cofinancieren die zijn gericht op versterking van het innovatiesysteem. Het gaat om projecten passend binnen §2 van de Subsidieregeling OPZuid, “Versterking innovatiesysteem” (specifiek doel 1B1 van het OPZuid), projecten gericht op:

  • Ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of
  • Het met concrete faciliteiten ondersteunen van nieuwe producten, productieprocessen of diensten

b) Testfaciliteit Agrofood à € 1 miljoen

Daarnaast wil de provincie projecten cofinancieren die zijn gericht op het openstellen en exploiteren van een testfaciliteit agrofood*. Het gaat eveneens om 15% van de subsidiabele kosten, maar nu tot een maximum subsidiebedrag van € 250.000,-. Conform de OPZuid-kaders komen alleen die projecten in aanmerking voor subsidie, waarbij vanuit het agrofood-cluster verbinding wordt gemaakt met ten minste één ander topcluster uit het OPZuid: high tech, biobased economy, life sciences, maintenance, logistiek, chemie en materialen. Aan het project ligt verder ten grondslag:

  • De provinciale subsidie ter hoogte van 15% van de subsidiabele kosten kan worden aangevraagd door  aanvragers op grond van §2 van de Subsidieregeling OPZuid. Op het OPZuid-aanvraagformulier kan aangevinkt worden of men om deze provinciale bijdrage verzoekt. Vervolgens dient u bijlage G in te vullen en toe te voegen aan uw aanvraag.
  • Een meerjarige exploitatiebegroting over een periode van vier jaren
  • Een reële berekening van het aantal te verwachten benutters van de testfaciliteit uit Brabant en van buiten Brabant, buiten de aanvrager zelf
  • Een berekening van de reële vergoeding bestaande uit een afspiegeling van de kosten voor het gebruik van de testfaciliteit.

*Een testfaciliteit is een fysieke of niet-fysieke omgeving voor het testen van nieuwe innovatieve producten, productmarktcombinaties of diensten. Deze diensten of producten zijn in de ontwikkelfase en moeten op technologische of marktinnovatie worden getoetst. Daarbij wordt het gebruik van de testfaciliteit opengesteld voor andere bedrijven dan de aanvrager, waaronder ten minste het MKB.

NB: Dit betreft een specifieke categorie van projecten passend binnen §2 van de Subsidieregeling OPZuid “Versterking innovatiesysteem”. Als uw project binnen deze specifiekere categorie past, dient u ook binnen deze categorie om een provinciale bijdrage te verzoeken (zie art. 1.5 van de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant).

Net als onder a) geldt ook onder b) dat deze specifieke provinciale subsidie kan worden aangevraagd door op het OPZuid-aanvraagformulier aan te vinken of men om deze provinciale bijdrage verzoekt. Vervolgens dient u bijlage G in te vullen en toe te voegen aan uw aanvraag, alsmede een exploitatiebegroting over een periode van 4 jaren.

Aanbouwregeling OPZuid

De Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant is gekoppeld aan de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. Deze koppeling is in de eerste plaats relevant voor de subsidieaanvraag: de openstellingstermijn van 1 tot en met 30 april 2015 geldt behalve voor het OPZuid óók voor de provinciale subsidie vanuit Noord-Brabant. Daarnaast is deze koppeling relevant bezien vanuit de voorwaarden de het OPZuid stelt (bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun, zoals reeds genoemd), de verdeelcriteria, de verplichtingen van de subsidieontvanger en uiteindelijk ook de vaststelling van de subsidie.

Euro's
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag