Boost voor verduurzaming Zeeuwse vrijetijdssector

De Zeeuwse vrijetijdssector werkt hard aan de toekomst. Om na de coronacrisis innovatie binnen de sector een nieuwe boost te geven, hebben twee projecten subsidie gekregen vanuit het Europese het REACT-EU programma. De projecten inspireren, ondersteunen en stimuleren ondernemers om aan de slag te gaan met innovatie en vernieuwing.

Herstel van de regio

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van regio’s. De REACT-EU-middelen zijn onderdeel van het corona herstelpakket van de EU en dienen ter overbrugging naar een lange termijn herstelplan. Het geld wordt weggezet onder de lopende Europese regionale programma’s, waaronder OPZuid. Ruim negen miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Zeeland. Het ‘Aanjaagprogramma Innovatie Vrijetijdssector’ en ‘Z-GRID: Groene Recreatie Innovatie Drivers’ zijn twee van de zestien Zeeuwse projecten die in aanmerking komen voor subsidie.

Gedeputeerde Dick van der Velde vindt het een goed teken dat Europa de meerwaarde ziet van deze projecten. “Door de coronacrisis heeft de toeristische sector een zware periode achter de rug. Een periode waarin geld voor innovatie vaak noodgedwongen een ander doel kreeg. Ruimte voor innovatie werd schaars. Terwijl innovatie belangrijk is voor een toekomstbestendig bedrijf. Dat deze projecten Europese subsidie krijgen is een erkenning van de  problematiek, maar vooral ook een stimulans om over te gaan op actie. En dat is hard nodig.”

Aanjagers van innovatie

Verduurzaming en vernieuwing zijn belangrijk voor de toekomst van bedrijven in de Zeeuwse vrijetijdssector. Het Aanjaagprogramma Innovatie biedt ondernemers een helpende hand door hen te inspireren, ondersteunen en financieren. Dit alles binnen actuele thema’s als energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en digitalisering. Het programma biedt een complete aanpak. Er worden inspiratiesessies georganiseerd waarin kennis en ervaringen wordt gedeeld. Ondernemers krijgen ondersteuning bij hun innovatievraagstukken. En er wordt ondersteuning aangeboden voor samenwerkingsverbanden.

CO2-neutrale vrijetijdssector

Ook het project Z-GRID is van start gegaan. In dit project ontwikkelen en testen ondernemers energiemanagementconcepten en systemen in de praktijk. Dit gebeurt in twee ‘living labs’, op Camping Weltevreden en Vakantiepark de Meerpaal, beide in Zoutelande. Het doel van het project is o.a. de ontwikkeling van in de praktijk toepasbare energiemanagementsystemen die het energieverbruik minimaliseren. Systemen waar de hele sector van kan profiteren. Dit levert een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Een belangrijke uitdaging voor de toekomst. De twee living labs verwachten via het project een CO2-reductie van 260 ton te realiseren. Ook wordt de maatschappelijke impact van de technologische innovaties breder gedeeld in de sector.

René Melis, eigenaar van vakantiepark de Meerpaal: “Ons bedrijf heeft reeds  grote stappen gezet qua duurzaamheid. Dankzij dit project wordt versneld een next level bereikt. Uiteindelijk moeten we allemaal werken naar een CO2-neutrale sector. Ik hoop dat de resultaten op ons bedrijf uiteindelijk ook andere ondernemers uit de regio verder helpen.”

Waardevolle samenwerking

Beide projecten zijn in het najaar gestart en hebben een looptijd van twee jaar. Impuls Zeeland is penvoerder en in de projecten wordt samengewerkt met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Op deze manier is er een verbinding tussen praktijk en kennis. De projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU. Meer informatie over de projecten vindt u op impulszeeland.nl/vrijetijdssector.

Toelichting met logo's dat dit een REACT-EU project is dat uitgevoerd wordt door Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag