De administratieve regelgeving voor EFRO-projecten is aangepast. Het gaat om het accountantsprotocol dat u indient bij afronding van het project en de categoriseringstabel die wordt toegepast bij voortgangrapportages en bij vaststelling van een project.

Accountantsprotocol

Het herziene protocol is door de NBA goedgekeurd en op onderdelen duidelijker geworden. Met ingang van 1 november dient voor alle projecten dit herziene protocol aangeleverd te worden bij vaststelling van hun project, het accountantsprotocol vindt u onder Documenten op onze website.

Categoriseringstabel

De aangepaste categoriseringstabel zorgt ervoor dat landelijk hetzelfde wordt omgegaan met de registratie van bevindingen en dat correcties op eenzelfde manier worden toegepast. Deze beleidsregel geldt voor alle projecten die op of na 1 januari 2018 een voortgangsrapportage of verzoek tot vaststelling indienen. U vindt de tabel bij Projectbeheer onder Documenten. Wij adviseren u deze goed door te lezen, omdat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van de subsidie.

Interpretatie en handhaving administratieve regels

De vier Managementautoriteiten hebben samen met het ministerie van Economische Zaken en de Audit Dienst Rijk afspraken gemaakt om onduidelijkheden weg te nemen. Het betreft eenduidige interpretatie en handhaving van regelgeving bij de uitvoering van EFRO-projecten.  Naast deze twee wijzigingen hebben we vorige maand ook zes andere administratieve onderwerpen toegelicht. Deze kunt u teruglezen in dit nieuwsbericht.