Eerste openstelling OPZuid 2021-2027 gesloten

Op 4 november 2022 om 17:00 uur sloot de eerste openstelling van het OPZuid-programma 2021 – 2027. Er zijn 48 projectaanvragen ingediend. In totaal is hiermee bijna 44 miljoen euro aan EFRO-subsidie en provinciale cofinanciering aangevraagd. Het thema ‘Energie’ heeft de meeste aanvragen ontvangen. Daarmee is dit thema licht overvraagd. In onderstaande tabel ziet u de verdeling van de aanvragen en subsidie per thema.

Thema Aantal Aangevraagd (EFRO + cofinanciering)
Landbouw 11   € 9.357.142,40
Klimaat 5 € 6.088.819,01
Gezondheid 9 € 9.426.281,14
Grondstoffen 8 € 6.176.512,33
Energie 15 € 12.805.911,06
Totaal 48 € 43.854.665,94

Volledigheidstoets
De eerste stap in het beoordelingsproces is de toets op volledigheid en de beoordeling op de weigeringsgronden die in de regeling benoemd worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de beoordeling of sprake is van ten minste twee samenwerkingspartners. Aanvragen die deze eerste toets niet doorstaan, zullen niet in behandeling worden genomen of worden afgewezen. De aanvrager ontvangt dan voor het einde van het jaar hierover bericht.

Ranking
In januari 2023 vindt per transitie een vergadering plaats van de Adviescommissie, waarin de volledige aanvragen besproken en beoordeeld worden. Het minimum aantal punten dat een project moet scoren op de criteria bedraagt 70 punten. Projecten met 70 punten of meer worden gerankt op volgorde van het aantal punten. Vervolgens wordt van boven naar beneden bekeken welke projecten binnen het beschikbare subsidiebudget (subsidieplafond) vallen. Hierover brengt de Adviescommissie advies uit aan de Beheerautoriteit OPZuid 2021-2027. Eind januari 2023 kunnen aanvragers bij hun contactpersoon binnen Stimulus navragen hoe ze gerankt zijn.

Update: Op 30 januari is de laatste van de vijf Adviescommissie vergaderingen over de eerste openstelling afgerond. Stimulus gaat nu alles administratief verwerken en streeft ernaar om alle aanvragers tussen nu en half februari de uitslag te doen toekomen.

Financieel-technische toets
De derde stap in het beoordelingsproces is de financieel-technische toets. Dit houdt in dat aanvragers van gerankte projecten van Stimulus financieel-technische vragen ontvangen over het beoogde project. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vragen over staatssteun en over een verduidelijking van begrotingsposten.

Wanneer alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, wordt de financieel-technische toets afgerond en kan de gevraagde subsidie worden toegekend. De aanvrager ontvangt dan een positieve beschikking.

We streven ernaar om vóór mei 2023 alle beschikkingen verstuurd te hebben. Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment dat de subsidieaanvraag is ingediend. Het indienen van de kosten kan op twee momenten per jaar die in de verleningsbeschikking zijn opgenomen.

Lees de volledige procesbeschrijving van deze openstelling.

Openstellingen 2023
Daarnaast zijn we druk bezig met de inrichting van de openstellingen in 2023. In februari 2023 zal in de Stuurgroep een voorstel worden geagendeerd. Dit zal eind maart in het Comité van Toezicht besproken worden. Als het voorstel ook daar goedgekeurd wordt, zullen we kort daarna weer een openstelling aankondigen.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag