Prioriteiten

Het Operationeel Programma Kansen voor West richt zich op vier prioritaire assen, vijf investeringsprioriteiten en zeven specifieke doelstellingen:

 1. Prioritaire as 1: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • Investeringsprioriteit 1B: Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I en het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen bedrijven, O&I-centra en hoger onderwijs
  • Specifieke doelstelling 1: Valorisatie; het stimuleren van de ontwikkeling van (met name internationaal) vermarktbare producten en diensten
  • Specifieke doelstelling 2: Kapitaal; de beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB-ers bevorderen en de toeleiding naar dit kapitaal verbeteren
 1. Prioritaire as 2: Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken
 • Investeringsprioriteit 4A: bevorderen van de productie en distributie van hernieuwbare energie
  • Specifieke doelstelling 3: het bevorderen van het gebruik van biomassa als hernieuwbare vorm van energie
  • Specifieke doelstelling 4: het bevorderen van de toepassing van duurzame energieopwekking en toepassing van restwarmte
 • Investeringsprioriteit 4C: bevorderen energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie in publieke infrastructuur (inclusief publieke gebouwen) en in de bebouwde omgeving
  • Specifieke doelstelling 5: energiebesparing en opwekking duurzame energie in de bestaande bouw door middel van het integreren van duurzame energie of hernieuwbare energiebronnen
 1. Prioritaire as 3: Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit
 • Investeringsprioriteit 8B: bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit
  • Specifieke doelstelling 6: koppelen van het aanwezige arbeidspotentieel aan de economische ontwikkelingen en behoeften
 1. Prioritaire as 4: Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede
 • Investeringsprioriteit 9B: bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede door middel van steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde stedelijke en rurale gemeenschappen
  • Specifieke doelstelling 7: het verbeteren van het stedelijk vestiging- en leefklimaat, door het leveren van voldoende, kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werklocaties die aansluiten op de vraag naar ruimte voor bedrijvigheid, zowel gericht op onderzoek en ontwikkeling als op groei.

Voor wie?

Alle natuurlijke en rechtspersonen die een project uitvoeren dat ten goede komt aan de regio West-Nederland kunnen in aanmerking komen. De vier grote steden (G4) hebben een eigen deel van het programmabudget tot hun beschikking. Indiening vindt plaats via principe van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er zijn geen subsidieregelingen en/of tenders.

Meer informatie

http://www.kansenvoorwest2.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier