Voortgang call ‘R&D samenwerkingsprojecten’

Het MIT Zuid is opengesteld van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015. Op 1 september is het loket voor het instrument ‘R&D samenwerkingsprojecten’ gesloten. Er zijn 61 subsidieaanvragen ingediend die onder dit instrument vallen, waaronder 41 uit Noord-Brabant, 10 uit Limburg en 10 uit Zeeland, voor een bedrag van € 9,75 miljoen. Voor het instrument ‘R&D samenwerkingsprojecten’ is € 6,3 miljoen beschikbaar.

Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten eerst beoordeeld op volledigheid. Vervolgens zijn de volledige projecten beoordeeld op de subsidievereisten en is op elk project een financieel technische toets uitgevoerd.

Op 4 november worden de projecten voorgelegd aan de Deskundigencommissie. Deze zal de voorstellen beoordelen en een score toe te kennen op basis van de vier verdeelcriteria (innovatie, economische waarde voor Zuid-Nederland, kwaliteit van het samenwerkingsverband en vernieuwende cross-over). Op basis van het puntentotaal ontstaat een rangschikking, die de basis vormt voor toekenning van de subsidie.

Vervolgens wordt het advies van de deskundigencommissie, uiterlijk 24 november, bekrachtigd in een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie waar de aanvrager gevestigd is. De hoogst gerangschikte aanvragen komen als eerste voor subsidie in aanmerking. Subsidie wordt verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt. Subsidieaanvragen die overblijven nadat het subsidieplafond is bereikt, kunnen niet gehonoreerd worden. Afgekeurde en niet-gehonoreerde subsidieaanvragen ontvangen een negatieve beschikking met een uitleg waarom ze afgevallen zijn.

Voortgangsbalk

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier