Indien u voor uw project rijkscofinanciering ontvangt, hebt u te maken met de Regeling Europese EZ-Subsidies (REES). Naar aanleiding van vragen over subsidiabiliteit van kosten bij de uitvoering van artikel 1.3 en 1.4 van de REES, geven wij u graag een nadere uitleg over de interpretatie van deze artikelen.

Indien sprake is van een groep[1] van meerdere rechtspersonen, beschouwen wij de bruto loonkosten plus vaste opslagen die worden gemaakt door medewerkers van rechtspersonen binnen de groep, als interne loonkosten.

De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het nakomen van de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen. De subsidieontvanger dient er ook op toe te zien dat de verbonden ondernemingen de haar opgedragen taken correct en met inachtneming van de subsidieverplichtingen uitvoeren. Doorbelasting van kosten binnen de groep dient plaats te vinden via een betaling. Hier zal door ons ook op worden gecontroleerd.

[1] Een groep is een economische eenheid waarin natuurlijke personen, rechtspersonen en/of vennootschappen organisatorisch zijn verbonden (artikel 2:24b Burgerlijk wetboek).