Per 13 november komt € 12,24 miljoen beschikbaar uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken.

Op dinsdag 10 oktober organiseren Stimulus Programmamanagement en de provincie van 10:00 tot 12:00 uur een informatiebijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch.

De subsidieregeling is met name interessant voor waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten en andere eigenaren of beheerders van natuurgebieden, die overwegen om in de tweede helft van 2018 grootschalige projecten te starten op het gebied van natuurherstel of beekherstel.

Persoonlijk gesprek

Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van Stimulus Programmamanagement en de provincie een toelichting op de inhoud van de subsidieregeling en hoe het beste een aanvraag kan worden ingediend. Ook worden voorbeeldcasussen besproken en is het mogelijk om feedback te krijgen op eigen projectideeën. Medewerkers van Stimulus en de provincie geven graag tips om de aanvraagprocedure zo vlot mogelijk te kunnen doorlopen.

Aanmelden bijeenkomst

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door het sturen van een e-mail met uw naam en organisatie naar efeber@brabant.nl. Geef daarbij a.u.b. tevens aan of u uw projectidee in een persoonlijk gesprek wilt toetsen.

Kansen voor natuur en water

In totaal is € 9 miljoen beschikbaar voor zogenaamde PAS-herstelmaatregelen: maatregelen die de gevolgen van stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden terugdringen. Denk bijvoorbeeld aan het afplaggen of bekalken van stukken grond. Daarnaast is € 3,24 miljoen beschikbaar voor watergerelateerde maatregelen. Daarbij kunt u denken aan het vernatten van natuurgebieden of het vispasseerbaar maken van stuwen. Dergelijke maatregelen dragen ertoe bij dat Nederland tijdig kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Meer informatie

De subsidieregeling POP3 opent op 13 november en sluit op 19 januari 2018. Vanaf medio oktober is alle informatie over de regeling en het indienen van een subsidieaanvraag te vinden op deze website.