Regeling MIT Zuid 2016 succesvol voor MKB innovatiekracht & openstellingsdata MIT Zuid 2017 bekend

De Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben in 2016 opnieuw samen de MIT Zuid regeling open gesteld om innovatie in Zuid Nederland te stimuleren. Naast de bijdrage vanuit de provincies, levert het Rijk cofinanciering. Maar liefst 112 projecten zijn goedgekeurd, wat betekent dat het Zuid-Nederlandse MKB kan rekenen op ruim 10,8 miljoen euro MIT-subsidie.

De MIT Zuid regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren door subsidie beschikbaar te stellen voor 1) het inwinnen van innovatieadvies, 2) het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten of 3) om samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling mogelijk te maken.

Subsidieloket

Het MIT Zuid is opengesteld op 10 mei 2016. Voor de instrumenten ‘Innovatieadvies-’ en ‘Haalbaarheidsprojecten’ gold het principe ‘first come, first serve’. Op dag 1 kwamen er zoveel aanvragen binnen dat het beschikbare subsidiebudget direct uitgeput werd. Het loket is dan ook een dag later al gesloten. Het loket voor ‘R&D samenwerkingsprojecten’ is bij de tenderprocedure open gebleven tot en met 1 september en heeft 95 aanvragen opgeleverd. De drie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) hebben een rol gespeeld in de toeleiding van en advisering over projecten.

Beoordeling op inhoud

Stimulus Programmamanagement heeft als uitvoeringsorganisatie alle ingediende projecten eerst beoordeeld op volledigheid. Vervolgens zijn de volledige projecten beoordeeld op de subsidievereisten en is op elk project een financieel-technische toets uitgevoerd. Voor de inhoudelijke toetsing heeft Stimulus zich laten adviseren. Voor de instrumenten ‘Innovatieadvies-’ en ‘Haalbaarheidsprojecten’ hebben de drie Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROMs) een advies gegeven over de aansluiting bij de criteria in de regeling. Voor de ‘R&D samenwerkingsprojecten’ is een onafhankelijke Deskundigencommissie ingeschakeld. De Deskundigencommissie heeft de aanvragen beoordeeld op de vier criteria: innovativiteit, economische waarde, kwaliteit van het samenwerkingsverband en vernieuwende crossover.

Veel animo

Met 246 ingediende aanvragen voor een Haalbaarheidsproject en Innovatieadviesproject was de animo voor de regeling groot, in vergelijking met de 88 aanvragen die in 2015 zijn ingediend. Er zijn 74 projecten goedgekeurd, waarvan 2 Innovatieadviesprojecten en 72 Haalbaarheidsprojecten. Van de 95 ingediende R&D samenwerkingsprojecten zijn 38 projecten goedgekeurd. Ter vergelijking: in 2015 zijn 38 samenwerkingsprojecten goedgekeurd bij 61 ingediende aanvragen. Veel MKB-bedrijven hebben dus de weg naar de MIT regeling goed weten te vinden, met name voor de instrumenten Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. Het budget dat in 2016 beschikbaar was voor MIT Zuid, is volledig benut.

Nieuw

Nieuw dit jaar was het hogere maximale subsidiebudget van € 350.000 voor R&D samenwerkingsprojecten. Hierin werd een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote samenwerkingsprojecten. De grens tussen klein en groot lag bij een subsidiebedrag van € 200.000. Er zijn 26 kleine R&D samenwerkingsprojecten goedgekeurd en 12 grote.

Zeeland

Vanuit Zeeland zijn 27 Haalbaarheidsprojecten (geen Innovatieadvies-projecten) ingediend, waarvan er 7 zijn goedgekeurd. Aan deze projecten is ruim 3 ton subsidie verleend vanuit MIT Zuid. Daarnaast participeren 13 Zeeuwse aanvragers in 7 goedgekeurde R&D samenwerkingsprojecten, waarvoor zij ruim  1,3 miljoen euro MIT Zuid-subsidie ontvangen. Eén van de goedgekeurde R&D projecten is de ontwikkeling van een high tech oesterfarm op land. Bedrijven Seafarm en Murre Techniek ontwikkelen een kweeksysteem waarin oesters kunnen opgroeien van broed tot een volwaardige oester.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, van de Provincie Zeeland: “Wat de economie betreft, moet je zorgen dat je het vestigingsklimaat en de infrastructuur op orde hebt. Economische structuurversterking is voor Zeeland nu belangrijker dan ooit, is ook de conclusie van de commissie Balkenende die afgelopen jaar aanbevelingen deed voor de Zeeuwse economie. Investeringen gaan vaak pas echt iets substantieels opleveren als je ze met meerdere partijen kunt doen. MIT Zuid is daar een goed voorbeeld van, want zeker programma’s die gericht zijn op kennisontwikkeling en innovatie kunnen in Zeeland wel een extra duwtje in de rug gebruiken”.

Noord-Brabant

Vanuit Noord-Brabant zijn 9 Innovatieadvies- en 155 Haalbaarheidsprojecten ingediend, waarvan 2 Innovatieadvies- en 50 Haalbaarheidsprojecten zijn goedgekeurd. Aan deze projecten is ruim 2,3 miljoen euro subsidie verleend vanuit MIT Zuid. Daarnaast participeren 52 Brabantse aanvragers in 27 goedgekeurde R&D samenwerkingsprojecten en ontvangen hiervoor een MIT Zuid-subsidie van bijna 4,7 miljoen euro. Eén van de goedgekeurde Haalbaarheidsproject is dat van Preceyes. Dit bedrijf ontwikkelde een systeem waarmee chirurgen complexe oogoperaties uit kunnen voeren. Voor een bredere uitrol van deze techniek werken ze aan een doorontwikkeling.

Gedeputeerde Bert Pauli, van de Provincie Noord-Brabant: “Veel succesvolle bedrijven hebben na een paar jaar moeite een volgende stap te maken. Ze missen groeikapitaal om te kunnen investeren in uitbreiden van de productie en in ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. De MIT-regeling biedt uitkomst: dit jaar investeren rijk en provincie 4,7 miljoen euro in het innovatieve Brabantse mkb. We geven daarmee een krachtige impuls aan de regionale economie”.

Limburg

Vanuit Limburg  zijn 2 Innovatieadvies- en 53 Haalbaarheidsprojecten ingediend, waarvan 15 Haalbaarheidsprojecten zijn goedgekeurd. Aan deze projecten is bijna 7 ton subsidie verleend vanuit MIT Zuid. Tevens participeren 19 Limburgse aanvragers in 12 goedgekeurde R&D samenwerkingsprojecten en ontvangen zij hiervoor een MIT Zuid-subsidie van bijna 1,6 miljoen euro. Gedeputeerde Twan Beurskens, van de Provincie Limburg: “Het is inspirerend om naast een paar “oud-gedienden” op het terrein van innovatie telkens weer nieuwe innovatieve bedrijven te zien opkomen. Het is ook mooi om te zien, dat ondernemers elkaar weten te vinden in de samenwerking over de provinciegrenzen heen en zelfs samenwerken met bedrijven buiten landsdeel Zuid”.

Zo gaan Maurice Produkties BV en Brite Solar Technologies BV (als prototype) de Kas van de Toekomst ontwikkelen. Deze Kas van de Toekomst combineert de laatste stand op technologisch gebied wat betreft Het Nieuwe Telen met de innovatieve nanotechnologie gebaseerd op zonnecellen.

Voorbereidingen 2017 en aansluiting bij Europese subsidieprogramma’s

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om ook volgend jaar de MIT Zuid-regeling open te stellen. Er is bewezen dat deze regeling aansluit bij de innovatie-initiatieven van het MKB. Bovendien is MIT Zuid een goede opstap naar Europese subsidieprogramma’s gericht op innovatie. Deze aansluiting willen de provincies en ROMs in 2017 graag verder maken. De verwachting is dat het MIT Zuid in 2017 in grote lijnen hetzelfde uitziet als in 2016, met als belangrijkste verschil dat het maximale subsidiebedrag voor Haalbaarheidsprojecten daalt van € 50.000 naar € 25.000. Als gevolg van deze wijziging kunnen meer MKB-bedrijven worden bediend.

De openstellingsdata voor MIT Zuid 2017 worden:

  • ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 11 april 9:00 uur t/m 7 september 17:00 uur, op basis van first come first serve;
  • ‘R&D samenwerking’ van 3 juli 9:00 uur t/m 7 september 17:00 uur, op basis van tendering.

Via de website www.stimulus.nl zullen potentiële aanvragers over MIT Zuid 2017 geïnformeerd worden.

Meer informatie over de goedgekeurde projecten treft u aan op www.stimulus.nl/mit-zuid/projecten.

 

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier