POP3 Brabant van start per 2 november

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Brabant (POP3 Brabant) gaat per 2 november 2015 open. De drie eerste tenders op het gebied van innovatie en verduurzaming van het platteland betreffen een bedrag van in totaal € 7,3 miljoen. Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend binnen de tenderperiode van 2 november tot en met 11 december 2015. Aanvragen dienen uiterlijk op 11 december 2015 om 23:59 uur in het bezit te zijn van Stimulus Programmamanagement.

Innovatie vormt de rode draad in het POP3 Brabant. De drie maatregelen die in deze eerste tranche worden opengesteld stimuleren elk de innovatie van het platteland in verschillende fasen van het innovatieproces: ontwikkeling, eerste uitrol door koplopers en brede uitrol. Het gaat specifiek om de volgende openstellingen:

  1. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven voor het informeren van groepen landbouwers over innovaties die leiden tot minder grondstoffengebruik of zelfs het sluiten van nutriëntenkringlopen op hun bedrijf. Doel is meer efficiëntie, minder emissies en verbetering van de bodem- en waterkwaliteit om te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Kennisaanbieders kunnen 80% subsidie aanvragen voor projecten waaraan grote groepen agrariërs deelnemen. Deze openstelling gaat om € 1,3 miljoen inclusief cofinanciering door de Brabantse waterschappen.
  2. Innovaties voor precisiebemesting op landbouwbedrijven. Met deze openstelling wordt de landbouwsector uitgedaagd om te investeren in innovatieve systemen voor precisiebemesting die leiden tot hogere bedrijfsresultaten en lagere milieubelasting. Focus ligt op praktijkrijpe innovaties die nog nauwelijks worden toegepast maar potentieel hebben voor brede uitrol. Met 40% subsidie wordt de drempel voor investeringen verlaagd opdat er een kopgroep kan ontstaan met een voorbeeldfunctie voor de volgers . Het gaat om € 4 miljoen aan subsidie, inclusief cofinanciering door de provincie Noord-Brabant.
  3. Samenwerking voor innovaties voor het openstellen en exploiteren van een testfaciliteit. Met deze openstelling worden agrarische ondernemers gestimuleerd hun bedrijfsfaciliteiten, via nieuwe samenwerkingsvormen en door de benodigde investeringen, open te stellen voor derden om innovaties te ontwikkelen en te testen. De op te zetten of toegankelijk te maken testfaciliteiten zijn gericht op het testen en praktijkrijp maken van innovaties die leiden tot duurzamere landbouwproductiesystemen, nieuwe verdienmodellen en producten of diensten met toegevoegde waarde. Deze openstelling betreft € 2 miljoen euro inclusief cofinanciering door de provincie Noord-Brabant. Projecten kunnen subsidie ontvangen voor een bedrag van € 100.000 tot maximaal € 250.000.

Aanvragen kunnen van 2 november tot en met 11 december 2015 worden ingediend via Stimulus Programmamanagement. Vanaf 2 november kunt u hiervoor op deze website terecht.

Hieronder vindt u de subsidieregeling. De aanvraagformulieren en alle relevante bijlagen volgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement.

Precisiebemesting

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier