Nieuwe openstelling: Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem

Vanaf 1 oktober 2018 09.00 uur tot en met 19 november 2018 kunt u subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op herstel- en inrichtingsmaatregelen om watergangen die in het verleden zijn gegraven, vergraven of verstuwd ten behoeve van de landbouw, Kader Richtlijn Water (KRW)-proof te maken. Daarnaast is de regeling bedoeld voor het opheffen van knelpunten voor vismigratie in of nabij KRW-waterlichamen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in een door de provincie aangewezen probleemgebied;
  • het project heeft betrekking op de inrichting, herinrichting of transformatie van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in Paragraaf 6 (Herstel- en inrichtingsmaatregelen water) van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020. Een handleiding rondom de regeling in de vorm van een factsheet, vindt u hier.

Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling.

Nadere informatie over deze openstelling vindt u terug de website van POP3 Brabant.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier