Vismigratie Waterschap Brabantse Delta

De migratiepatronen van diverse vissoorten worden verstoord door stuwen, gemalen en overige kunstwerken. Deze kunstwerken zijn in het verleden geplaatst om de waterhuishouding ten behoeve van de landbouw te reguleren. Het oplossen van vismigratieknelpunten is zeer belangrijk binnen Waterschap Brabantse Delta daar de instandhouding van natuurlijke migratiepatronen het voortbestaan van soorten mogelijk maakt. Dit heeft invloed op de biodiversiteit in de regio alsmede het in stand houden en herstellen van het ecosysteem. Waterschap Brabantse Delta heeft het oplossen van vismigratieknelpunten opgenomen als KRW-maatregel in het SGBP, omdat het nodig is voor het realiseren van een goede ecologische waterkwaliteit.

In het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta bestaan verschillende knelpunten voor vismigratie door barrières die in de loop der tijd zijn neergezet. Deze barrières/kunstwerken hebben doorgaans een waterhuishoudkundige functie, om het waterpeil te kunnen reguleren, zoals stuwen en gemalen. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap wordt als visie gedicteerd dat trekvissen het regionale watersysteem weer goed kunnen bereiken en als doorsteek kunnen gebruiken, mede dankzij vispassages. De maatregelen om dit mogelijk te maken bestaan uit beheers- en inrichtingsmaatregelen als de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel en vispassages. Het huidige project richt zich op het vispasseerbaar maken van barrières op aangewezen vismigratieroutes.

Om de vispasseerbaarheid te vergroten wenst het waterschap de knelpunten op te lossen. Aangezien de verwezenlijking van de KRW-ambities van het waterschap sterk afhankelijk is van cofinanciering zijn 5 knelpunten geselecteerd om mee te nemen in de POP3 aanvraag.

Dit specifieke project richt zich op het oplossen van 5 vismigratieknelpunten in twee KRW-waterlichamen:
– Rietkreek Langewater (Waterlichaamcode NL25-45);
– Beneden Donge (Waterlichaamcode NL25-22).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen water)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
2018-03-01
Einddatum:
2021-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Waterschap Brabantse Delta
Adres:
Bouvignelaan 5 BREDA
BREDA
Nederland
Partner(s):
Waterschap Brabantse Delta

Financiering

EU (ELFPO)
€ 725.000
Noord-Brabant:
€ 362.500
Overig:
€ 362.500
Totaal privaat:
€ 2.718.030
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.168.030

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag